Zmluva o prevode vlastníctva bytu – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (92.73%)
Loading...

Zmluva o prevode vlastníctva bytu, inak povedané aj ako “Kúpna zmluva na byt” – VZOR aj s informáciami o povinných náležitostiach tohto typu zmluvy nájdete nižšie v príspevku, aj vo formáte word na stiahnutie.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - VZOR

Zmluva o prevode vlastníctva bytu – právna úprava a povinné náležitosti

Právnu úpravu tohto osobitného zmluvného typu obsahujú najmä nasledovné právne predpisy:

Všetky potrebné informácie o forme zmluvy o prevode vlastníctva zmluvy, obsahu, či podpisovaní zmluvy nájdete v článku na xPravo.eu tu:

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

Zmluva o prevode vlastníctva bytu – VZOR

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - VZOR
Vzor zmluvy je potrebné upraviť podľa konkrétnej situácie - koľko je predávajúcich, koľko je kupujúcich, či sa byt
nadobúda jedným alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi,alebo do BSM, aká je kúpna cena a spôsob jej platenia, atď..
SKOPÍRUJTE TEXT MEDZI HVIEZDIČKAMI. VZOR VO FORMÁTE WORD JE NA STIAHNUTIE NIŽŠIE V ČLÁNKU.

*****

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU – VZOR

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

(ďalej aj ako „kúpna zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Predávajúci:
Meno a priezvisko:
[BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Bankové spojenie: [BUDE DOPLNENE]
Číslo účtu v tvare IBAN: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
štátna príslušnosť: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len ako „Predávajúci“)
2 Kupujúci:
Meno a priezvisko:

[BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
štátna príslušnosť:
(ďalej len „Kupujúci 1“)
[BUDE DOPLNENE]
a
Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
štátna príslušnosť: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len „Kupujúci 2“)
(Kupujúci 1 a Kupujúci 2 ďalej spolu ako „Kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je povinnosť Predávajúceho previesť výlučné vlastnícke právo v pomere 1/1 k nasledovnej nehnuteľnosti na Kupujúceho za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve:

 • bytu č. [BUDE DOPLNENE], na [BUDE DOPLNENE]. poschodí bytového domu v [BUDE DOPLNENE] na ulici [BUDE DOPLNENE], so súpisným č. [BUDE DOPLNENE], číslo vchodu: [BUDE DOPLNENE], postaveného na parcele registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE], popis stavby: [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Byt“);
 • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku bytového domu so súpisným číslom [BUDE DOPLNENE] prináležiaci k Bytu o veľkosti: [BUDE DOPLNENE], zapísaného na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“)

(Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej spolu aj ako „Nehnuteľnosť“),

a povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za prevod výlučného vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti, v zmysle tejto kúpnej zmluvy.


2. Predávajúci týmto prehlasuje, že:

 • je nespochybniteľným a výlučným vlastníkom Nehnuteľnosti v podiele 1/1,
 • na Nehnuteľnosti neviaznu žiadne vecné bremená, dlhy, exekúcie a ani iné ťarchy s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve;
 • je oprávnený s Nehnuteľnosťou nakladať;
 • nemá žiadne splatné finančné záväzky vo vzťahu k akýmkoľvek daňovým, colným alebo iným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, na základe ktorých by na Nehnuteľnosti alebo na akejkoľvek jej časti vznikli, alebo mohli vzniknúť ťarchy;

 • nemá vedomosť o žiadnych žalobách, súdnych sporoch, nárokoch, procesoch, alebo konaniach, ktoré by podľa vedomia Predávajúceho hrozili ohľadom Nehnuteľnosti;
 • nemá vedomosť, že jeho vlastníctvo k Nehnuteľnosti je, alebo by mohlo byť sporné alebo akýmkoľvek spôsobom spochybňované;
 • neuzavrel a neuzavrie žiadne písomné alebo ústne zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli obmedziť alebo ovplyvniť výkon budúcich vlastníckych práv Kupujúceho, alebo prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti z Predávajúceho na Kupujúceho;
 • neposkytol a neposkytne na zmluvnom základe alebo mlčky užívacie práva žiadnej tretej osobe, nepodpísal a nepodpíše kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti so žiadnou treťou osobou a neudelil a neudelí plnomocenstvo, príkaz ani mandát žiadnej tretej osobe, aby takúto kúpnu zmluvu alebo iné písomné dojednanie a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností s treťou osobou podpísala za Predávajúceho;
 • všetky dane a poplatky spojené s predmetnou Nehnuteľnosťou, splatné ku dňu podpisu Preberacieho protokolu v zmysle tejto kúpnej zmluvy, sú uhradené;
 • Nehnuteľnosť odovzdá Kupujúcemu riadne a v stave spôsobilom na riadne užívanie;
 • na Nehnuteľnosť neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov.

3. Predávajúci týmto ďalej prehlasuje, že na predmetnej Nehnuteľnosti neviaznu iné ako nasledovné ťarchy: [BUDE DOPLNENE].

4. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci nadobudne Nehnuteľnosť do svojho výlučného podielového spoluvlastníctva bez vecného bremena uvedeného v Článku II odseku 2.3 tejto kúpnej zmluvy. V prípade, ak vecné bremeno uvedené v Článku II odseku 2.3 tejto kúpnej zmluvy nebude odstránené, Kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy. Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

5. Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva Nehnuteľnosť vo svojom výlučnom vlastníctve Kupujúcemu v celosti v podiele 1/1 a Kupujúci kupuje na základe tejto kúpnej zmluvy Nehnuteľnosť do svojho podielového spoluvlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve.

6. Kupujúci nadobudne do svojho podielového spoluvlastníctva za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve Nehnuteľnosť v celosti nasledovne:

 • Kupujúci 1 nadobudne Nehnuteľnosť do svojho vlastníctva v podiele ½; a
 • Kupujúci 2 nadobudne Nehnuteľnosť do svojho vlastníctva v podiele ½.

Kupujúci 1 a Kupujúci 2 nadobudnú celú Nehnuteľnosť, do svojho podielového spoluvlastníctva, jednotlivo v podiele ½.

 

Článok III. Popis a rozloha Bytu

1. Byt pozostáva z [BUDE DOPLNENE] obytných miestností a príslušenstva.

2. Príslušenstvom Bytu je: kuchyňa, hala, predsieň, kúpeľňa, WC, loggia, pivničná kobka, [BUDE DOPLNENE].

3. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie a to:

 • inštalácie rozvodov elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody kúrenia od domových stúpačiek, oceľové vykurovacie telesá, rozvody vody / SV a TUV/, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovanie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény /,
 • zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka, kľúče od Bytu, pivnice a vchodu do bytového domu a poštovej schránky v počte [BUDE DOPLNENÉ] kusov,
 • 1 x chladnička, typ: , 1 x trúba na pečenie, typ: , 1x umývačka riadu, typ: ,
 • 2 x vstavaná skriňa – „rolldor“ , typ: , 1 x jedálenský stôl, typ: , 4 x jedálenská stolička, typ: ,
 • 2 x klíma – zariadenie, typ: ,
 • 1 x práčka, typ: , 1 kúpeľnové umývadlo, typ: , 1 x kuchynské umývadlo, typ: ,
 • [BUDE DOPLNENE].

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu všetky faktúry, dodacie listy a záručné doklady k vnútornému vybaveniu podľa Článku III. ods. 3.3 tejto kúpnej zmluvy pri odovzdávaní Nehnuteľnosti.

4. Celková výmera podlahovej plochy bytu je [BUDE DOPLNENE] m2.

Článok IV. Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu, príslušenstva a nebytových priestorov a úprava práv k zastavanému a priľahlému pozemku

1. S vlastníctvom Bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, príslušenstva a nebytových priestorov.

2. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

3. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: kočikárne, sušiarne, práčovňa, mangľovňa, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné suterénne priestory, spoločné prízemné priestory, vzduchotechnika.

4. Predávajúci s Bytom prevádza na Kupujúceho spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu a príslušenstve, ktorý prislúcha k Bytu vo veľkosti: [BUDE DOPLNENE], zapísaný na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE].

Kupujúci nadobudne do svojho podielového spoluvlastníctva za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu a príslušenstve, nasledovne:

 • Kupujúci 1 ho nadobudne do svojho vlastníctva v podiele ½; a

 • Kupujúci 2 ho nadobudne do svojho vlastníctva v podiele ½.

5. S prevodom Bytu je spojený aj prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parcely registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE], na ktorej sa nachádza bytový dom, ktorého súčasťou je prevádzaný Byt a ktorý prislúcha k Bytu vo veľkosti: [BUDE DOPLNENE], zapísaný na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE].

Kupujúci nadobudne do svojho podielového spoluvlastníctva za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve spoluvlastnícky podiel na pozemku, nasledovne:

 • Kupujúci 1 ho nadobudne do svojho vlastníctva v podiele ½; a
 • Kupujúci 2 ho nadobudne do svojho vlastníctva v podiele ½.

Článok V. Technický stav Nehnuteľnosti

1. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady, poškodenia alebo technický stav Bytu, na ktorý by mal Kupujúceho upozorniť. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe ani žiadne takéto vady vybavenia Bytu, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu.

2. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto kúpnej zmluvy oboznámil s technickým stavom Nehnuteľnosti, ktorú kupuje.

 

Článok VI. Kúpna cena Nehnuteľnosti a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti – k Bytu a k Spoluvlastníckemu podielu, v celkovej výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) (ďalej len „Kúpna cena“).

2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na nasledovnom spôsobe platby Kúpnej ceny:

Kúpna cena vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) bude Kupujúcim uhradená z finančných prostriedkov úveru (úveru na bývanie/ spotrebného úveru) schváleného a poskytnutého spoločnosťou [BUDE DOPLNENE] (banka Kupujúceho) v prospech Kupujúceho.

Kúpna cena vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) bude vinkulovaná na účte Kupujúceho č. IBAN: BUDE DOPLNENÉ v spoločnosti [BUDE DOPLNENE], a bude vyplatená Kupujúcim Predávajúcemu formou vinkulácie z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho uvedený v Článku 1 ods. 1.1 tejto kúpnej zmluvy po predložení listu vlastníctva k Nehnuteľnosti, kde bude ako výlučný vlastník uvedený Kupujúci, a to Kupujúci 1 ako podielový spoluvlastník Nehnuteľnosti v podiele ½ a Kupujúci 2 ako podielový spoluvlastník Nehnuteľnosti v podiele ½, t. j.

podmienkou na vyplatenie Kúpnej ceny bude predloženie listu vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE] použiteľného na právne úkony, vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE], na ktorom bude uvedený Kupujúci 1 ako podielový spoluvlastník v podiele ½ a Kupujúci 2 ako podielový spoluvlastník v podiele ½ bytu č. [BUDE DOPLNENE], na [BUDE DOPLNENE]. poschodí bytového domu v [BUDE DOPLNENE] na ulici [BUDE DOPLNENE], so súpisným č. [BUDE DOPLNENE], číslo vchodu: [BUDE DOPLNENE], postaveného na parcele registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE], popis stavby: [BUDE DOPLNENE], a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a k pozemku bytového domu so súpisným číslom [BUDE DOPLNENE] prináležiaci k bytu o veľkosti: [BUDE DOPLNENE], s tým, že jedinými ťarchami viažúcimi sa k predmetnému bytu a spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a k pozemku bytového domu budú len [BUDE DOPLNENE] a záložné právo v prospech spoločnosti [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka kupujúceho) zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva uzatvorenej na zabezpečenie úveru na bývanie Kupujúceho, ktorého účelom je nadobudnutie predmetného bytu a spoluvlastníckeho podielu Kupujúcim.

Na predloženie predmetného listu vlastníctva použiteľného na právne úkony a preukázanie splnenia podmienky na prevod Kúpnej ceny spoločnosti [BUDE DOPLNENE] v zmysle vyššie uvedeného odseku v Článku VI ods. 6.2 tejto kúpnej zmluvy, je oprávnená ktorákoľvek zo Zmluvných strán.

3. V prípade, že Kúpna cena nebude Predávajúcemu zaplatená spôsobom uvedeným vyššie, za dohodnutých podmienok, Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia. To isté platí aj v prípade, že by došlo zo strany Kupujúceho alebo Predávajúceho ku skutočnosti, ktorá bude definitívne a neriešiteľne brániť naplneniu predmetu tejto kúpnej zmluvy.

4. Predávajúci sa týmto zaväzuje, že podpíše záložné zmluvy na zriadenie záložného práva k Nehnuteľnosti v prospech spoločnosti [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka kupujúceho) a Kupujúci nadobudne Nehnuteľnosť so zriadeným záložným právom v prospech spoločnosti [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka Kupujúceho).

5. V prípade, že Predávajúci neposkytne potrebnú súčinnosť a nepodpíše záložné zmluvy na zriadenie záložného práva k Nehnuteľnosti v prospech spoločnosti [BUDE DOPLNENE], Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sú tak povinné vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

Článok VII. Odovzdanie Nehnuteľnosti a Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdávaní Nehnuteľnosti bude vyhotovený Preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať stav všetkých vodomerov, elektromerov, plynomerov, resp. iných meracích zariadení ku dňu odovzdania a prevzatia Bytu.

2. Predávajúci sa zaväzujú Kupujúcemu odovzdať Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom, vnútorným vybavením uvedeným v tejto kúpnej zmluve a všetky kľúče od Bytu a vchodových dverí do bytového domu, kľúče od poštovej schránky, kľúče od pivnice najneskôr do 3 dní od uhradenia Kúpnej ceny. Predávajúci vyhlasuje, že si neponechá žiadne kópie akýchkoľvek kľúčov k Nehnuteľnosti.

3. Predávajúci je povinný ku dňu odovzdania Bytu uhradiť všetky poplatky, prípadné nedoplatky za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, prípadne za ďalšie služby spojené s užívaním Bytu, a to za obdobie až do dňa odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu. Predávajúci je povinný ako prílohu k návrhu na vklad vlastníckeho práva doložiť potvrdenie od správcu bytového domu, že na Byte neviaznu žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Prípadné nedoplatky za vyúčtovanie nákladov – úhrad za plnenia spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv za rok [BUDE DOPLNENE] a [BUDE DOPLNENE] do dátumu odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu sa Predávajúci zaväzuje uhradiť v plnej výške správcovi bytového domu. Predávajúci sa svojim podpisom zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť potrebnú na ohlásenie a uskutočnenie zmeny v osobe odberateľa médií (voda, plyn, elektrina a pod.) podľa zmlúv uzavretých s jednotlivými dodávateľmi médií najneskôr do 10 dní od odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu.

4. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje všetky osoby odhlásiť z pobytu na Nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa odovzdania bytu Kupujúcemu.

Predávajúci ďalej zabezpečí, že ku dňu odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu, nebude na Nehnuteľnosti evidované žiadne sídlo ani miesto podnikania žiadnej osoby.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s vyhotovením znaleckého posudku, overením podpisov na tejto zmluve a základný poplatok spojený s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znášajú Predávajúci a Kupujúci spoločne rovnakým podielom; správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností a poplatok spojený s vyzdvihnutím LV s plombou uhradí Kupujúci.

6. V prípade, že z akýchkoľvek príčin bude prerušený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sú zmluvné strany povinné si poskytnúť potrebnú súčinnosť na odstránenie nedostatkov návrhu na vklad a podať opravu na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.

7. Ak Okresný úrad [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, vyzve Zmluvné strany na odstránenie nedostatkov podania, resp. tejto zmluvy, tak Zmluvné strany sú povinné vo vzájomnej súčinnosti nedostatky odstrániť najneskôr do 3 dní od kedy sa to ktorákoľvek zo Zmluvných strán dozvedela. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť v rámci konania o povolenie vkladu tejto kúpnej zmluvy na Okresnom úrade [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor a svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve sa týmto navzájom splnomocňujú na prípadné opravy zrejmých nesprávností v písaní tejto kúpnej zmluvy v rámci uvedeného konania o povolenie vkladu tejto kúpnej zmluvy na Okresnom úrade [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor. Splnomocnenie sa v žiadnom prípade nevzťahuje na opravu iných ako zrejmých nesprávností, alebo na opravu Článku VI. Kúpna cena Nehnuteľnosti a platobné podmienky.

8. V prípade, že z akýchkoľvek príčin nebude povolený vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho, táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si v takom prípade povinné bezodkladne vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia.

9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že do povolenia vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho sú účastníci tejto kúpnej zmluvy v plnom rozsahu viazaní v zmluve prejavenou vôľou.

10. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že zodpovedajú jeden druhému za prípadnú škodu, ak by sa preukázala nepravdivosť údajov uvedených Predávajúcim alebo Kupujúcim.

11. V prípade, ak sa vyhlásenia Predávajúceho alebo Kupujúceho uvedené v tejto kúpnej zmluve ukážu ako nepravdivé, vznikne druhej Zmluvnej strane právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

12. Odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy musí byť urobené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia, inak je neplatné. Táto kúpna zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Doručuje sa na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Článku I tejto kúpnej zmluvy.

13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bezodkladne informovať o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

 

Článok VIII. Správa domu

1. Predávajúci oboznámil Kupujúceho so skutočnosťou, že správu domu, v ktorom sa prevádzaný Byt nachádza, zabezpečuje na základe zmluvy o výkone správy [BUDE DOPLNENE].

2. Kupujúci vyhlasuje, že podpisom tejto zmluvy zároveň pristupuje k Zmluve o výkone správy bytov a nebytových priestorov v tomto Bytovom dome. Kupujúci uvedené vyhlasuje v súlade s § 5 ods. 1 písm. g) Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

3. Prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je vyhlásenie správcu bytového domu. Vyhlásenie deklaruje, že Predávajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.

4. Zmluvné strany deklarujú svoju vôľu riešiť každý spor z tejto zmluvy prednostne rokovaním a dohodou. V prípade, že nie je možné spor urovnať dohodou, rozhodne o ich spore súd.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Podpisy Zmluvných strán na tejto zmluve musia byť úradne overené.

7. Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho 2 vyhotovenia sú pre príslušný Okresný úrad [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, 2 vyhotovenia pre Kupujúceho, 1 vyhotovenie pre Predávajúceho, 1 vyhotovenie pre spoločnosť [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka Kupujúceho).

V ……………………… dňa ………… V ……………………… dňa …………
Predávajúci:
Kupujúci:
_______________________
[BUDE DOPLNENE]
_______________________
[BUDE DOPLNENE]

_______________________
[BUDE DOPLNENE]

*****

Zmluva o prevode vlastníctva bytu – VZOR vo formáte word na stiahnutie tu:

Zluva o prevode vlastníctva bytu - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (92.73%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.