Čo je to vinkulácia a aké má účinky?

Hodnotenie článku: 12345 (97.86%)
Loading...

Vinkulácia sa pomerne často využíva ako jeden zo spôsobov platenia kúpnej ceny, alebo ako zabezpečovací prostriedok pre banky a iné subjekty finančného trhu. Ale čo vinkulácia vlastne znamená? A aké sú jej účinky? Bližšie informácie o vinkulácii sa dočítate v článku nižšie na xPravo.eu.

Vinkulácia

Vinkulácia – pojem

Vinkulácia ako taká nie je upravená žiadnym právnym predpisom. Zmienku o vinkulácii nájdeme v starej (avšak stále platnej) vyhláške Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v platnom znení.

Vo všeobecnosti vinkulovanie peňažných prostriedkov znamená obmedzenie disponovania s peňažnými prostriedkami, blokáciu a viazanie výplaty peňažných prostriedkov:

  • v prospech nejakej tretej osoby, na privolenie a súhlas tretej osoby (iného občana alebo organizácie) alebo
  • na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane (napr. na vklad vlastníckeho práva).

V každom prípade vinkulovanie prostriedkov plní zabezpečovaciu funkciu v právnych vzťahoch. Vinkulácia zabezpečuje záujmy vlastníka prostriedkov (napr. vinkulácia na dovŕšenie plnoletosti maloletého) , či záujmy poskytovateľov úverov (napr. vinkulácia poistného v prospech banky v prípade poistnej udalosti na dome, ktorý slúži ako zabezpečenie na hypotéke).

Vinkulácia v prospech tretej osoby

Tento typ vinkulovania prostriedkov je asi najzaužívanejším v oblasti poisťovníctva. Hlavným účelom zriadenia vinkulácie v prospech tretej osoby je najmä zabezpečenie práv a oprávnených záujmov tejto tretej osoby.

Vlastník poistenej veci vinkuluje poistné plnenie v prospech tretej osoby, v súvislosti s iným záväzkom/ zmluvou, ktorú s touto treťou osobou uzatvoril.

Napr. osoba uzatvorí lízingovú zmluvu s lízingovou spoločnosťou, ktorej predmetom lízingu je motorové vozidlo. Dokiaľ osoba nesplatí lízing, je len držiteľom vozidla a nie aj jeho vlastníkom. Preto osoba pri uzatváraní poistnej zmluvy požiada poisťovňu o vinkuláciu poistného v prípade poistnej udalosti v prospech tretej osoby – v prospech lízingovej spoločnosti. Poisťovňa, ak by došlo k poistnej udalosti (napr. poškodenie vozidla), poistné vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti vyplatí lízingovej spoločnosti, nie držiteľovi vozidla, s ktorým má uzatvorenú poistnú zmluvu. Dôvod zriadenia takejto vinkulácie je napr. existujúca lízingová zmluva. Vozidlo ešte nepatrí držiteľovi, a pritom je jednak predmetom lízingu a jednak predmetom poistenia.

Vinkulácia poistného plnenia v prospech banky býva takmer vždy jednou z podmienok čerpania úveru na bývanie. Klient je povinný uzatvoriť poistenie na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru, a súčasne vinkulovať poistné v prospech banky, ktorá úver poskytla. Vinkulácia sa zruší (devinkuluje) až po splatení úveru.


 

Vinkulácia na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane

Táto vinkulácia je najčastejšie využívaná najmä v týchto dvoch prípadoch:

  • vinkulovanie prostriedkov na dovŕšenie plnoletosti – ide o situácie, kedy napríklad maloletý zdedí peňažné prostriedky, alebo mu je vyplatené poistné alebo iné plnenie, a súd prikáže toto plnenie vinkulovať na dovŕšenie plnoletosti maloletého.

Vinkulácia prostriedkov na účte v banke na dovŕšenie plnoletosti sa uzatvára medzi bankou a maloletým, ktorého zastupuje zákonný zástupca (rodič, opatrovník, pestún). Po dovŕšení plnoletosti banka prostriedky na účte maloletého odvinkuluje a tento (keďže už je plnoletý) je s nimi oprávnený disponovať.

  • vinkulovanie prostriedkov na vklad vlastníckeho práva kupujúceho – ide o situácie, kedy majiteľ účtu, ktorý je kupujúcim nejakej nehnuteľnosti, zavinkuluje prostriedky do splnenia podmienky – dokiaľ nenastane dohodnutá skutočnosť – vklad vlastníckeho práva ku kupovanej nehnuteľnosti v prospech kupujúceho.

Vinkulácia prostriedkov na účte v banke na prevod vlastníckeho práva sa uzatvára medzi majiteľom účtu a bankou. V zmluve o vinkulácii si banka a klient dohodnú podmienku, ktorej splnením banka odvinkuluje prostriedky a prevedie na dohodnutý účet. Najčastejšie ide o vinkulovanie časti kúpnej ceny pri prevode nehnuteľnosti, kde sa banka s klientom dohodne na podmienke, že ak klient preukáže listom vlastníctva, že je vlastníkom určenej nehnuteľnosti, prostriedky odblokuje a prevedie na účet predávajúceho. Splnenie tejto podmienky sa najčastejšie preukazuje listom vlastníctva použiteľným na právne úkony.

Podmienky vinkulácie, doba vinkulácie, či vôbec možnosť jej zrušenia pred dohodnutou dobou sú vždy v konkrétnej zmluve. Preto pred podpisom (každej) zmluvy odporúčame pozorne si prečítať jej podmienky, aj keď to občas vyžaduje lupu a kopec času. 🙂

 

 

Hodnotenie článku: 12345 (97.86%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.