Darovacia zmluva na BYT – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (85.38%)
Loading...

Chcete darovať byt? Nižšie na Xpravo.eu nájdete zadarmo vzor darovacej zmluvy na stiahnutie, aj vo formáte word.

Všeobecne o darovacej zmluve

Darovacia zmluva je zmluvným typom zakotveným v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Darovacia zmluva je vždy dvojstranným právnym úkonom, ktorým darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

Viac o práve vrátenia daru, neplatnosti darovacej zmluvy a započítaní hodnot daru v dedičskom konaní sa dozviete v článku na Xpravo.eu na tomto linku:

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva na BYT – vzor

 

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)

(ďalej len „zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Dátum narodenia: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len „darca“)

 

1.2 Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Dátum narodenia: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len „obdarovaný“)

(darca a obdarovaný ďalej spolu len „zmluvné strany”)

Článok 2

Predmet Zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu touto darovacou zmluvou bezplatne prenechať a previesť na obdarovaného výlučné vlastnícke právo k nasledovnej nehnuteľnosti: bytu č. [BUDE DOPLNENE], na [BUDE DOPLNENE] poschodí bytového domu v [BUDE DOPLNENE]na ulici [BUDE DOPLNENE], so súpisným č. [BUDE DOPLNENE], číslo vchodu [BUDE DOPLNENE], postaveného na parcelách registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE](ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Byt“) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom [BUDE DOPLNENE] prináležiaci k Bytu vo veľkosti: [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“) (Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej len ako „dar“), a prijatie tohto daru obdarovaným.
 2. Byt, ktorý je darom, pozostáva z [BUDE DOPLNENE] obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, hala, predsieň, kúpeľňa, WC, loggia, pivnica, [BUDE DOPLNENE]. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: inštalácie rozvodov elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody kúrenia od domových stúpačiek, oceľové vykurovacie telesá, rozvody vody / SV a TUV/, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovanie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény /, zvonček, kuchynská linka, digestor, poštová schránka, telefónna prípojka, kľúče od Bytu, pivnice, vchodu do bytového domu a poštovej schránky. Celková výmera podlahovej plochy Bytu, ktorý je darom, je [BUDE DOPLNENE] m2.
 3. Darca daruje dar vo svojom výlučnom vlastníctve a obdarovaný nadobudne dar do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 okamihom právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o potvrdení vkladu vlastníckeho práva k daru.

Článok 3

Vyhlásenia darcu a obdarovaného

 1. Darca týmto prehlasuje, že:
 • je nespochybniteľným a výlučným vlastníkom (podiel 1/1) daru, na ktorom neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, exekúcie a ani iné ťarchy zriadené v prospech žiadnej finančnej ani inej inštitúcie, tretích osôb alebo akékoľvek iné nároky tretích strán;
 • je oprávnený s darom nakladať a na dare viazne iba nasledovná ťarcha, v zmysle zákona: „Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z“;
 • všetky dane a poplatky spojené s darom, splatné ku dňu podpisu tejto zmluvy, sú uhradené;
 • na dar neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov,
 • nie sú mu známe také vady, poškodenia alebo technický stav daru a jeho vybavenia, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu, na ktoré by mal obdarovaného upozorniť.
 1. Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaný bude k darcovi chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s overením podpisov tejto zmluvy a poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znášajú spoločne rovnakým podielom.
 3. Darca ako prílohu k návrhu na vklad vlastníckeho práva doloží potvrdenie od správcu bytového domu, že na Byte, ktorý je darom, neviaznu žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
 4. Darca oboznámil obdarovaného so skutočnosťou, že správu bytového domu, v ktorom sa Byt, ktorý je darom nachádza, zabezpečuje na základe zmluvy o výkone správy [BUDE DOPLNENE]. Obdarovaný vyhlasuje, že podpisom tejto zmluvy zároveň pristupuje k Zmluve o výkone správy bytov a nebytových priestorov v tomto Bytovom dome v súlade s § 5 ods. 1 písm. g) Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Prevod vlastníckeho práva k daru nadobudne účinnosť dňom rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor o vklade vlastníckeho práva k daru v prospech obdarovaného. Podpisy zmluvných strán na tejto zmluve musia byť úradne overené.
 2. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho 2 vyhotovenia sú pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, 2 vyhotovenia pre darcu, 1 vyhotovenie pre obdarovaného.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranam
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so znením zmluvy oboznámili a na znak súhlasu ju podpísali.
V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE] V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE]
__________________________ _________________________
[BUDE DOPLNENE]
darca
(úradne overený podpis)
[BUDE DOPLNENE]
obdarovaný
(úradne overený podpis)

***

Darovacia zmluva na byt – vzor vo formáte word na stiahnutie tu:

Darovacia zmluva - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (85.38%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.