Dohoda o skončení pracovného pomeru – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (92.35%)
Loading...

Ak ste sa rozhodli skončiť u svoho zamestnávateľa a ten je ochotný sa dohodnúť na skončení Vášho pracovného pomeru k nejakému konkrétnemu dňu (napr. ešte pred uplynutím výpovednej doby, ak by ste sa nedohodli a museli by ste podať výpoveď), uzatvára sa dohoda o skončení pracovného pomeru.

dohoda o skonceni

Dohoda o skončení pracovného pomeru – vzor

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru nádete na tejto stránke.

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Formát na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

Článok 1

Zmluvné strany

1.1

Obchodné meno:

[BUDE DOPLNENE]

Sídlo: [BUDE DOPLNENE]
IČO: [BUDE DOPLNENE]
Zápis: Obchodný register [BUDE DOPLNENE], oddiel: [BUDE DOPLNENE], vložka číslo: [BUDE DOPLNENE]

(ďalej len „zamestnávateľ“)

1.2 Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Dátum narodenia: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len „zamestnanec“)

(zamestnanec a zamestnávateľ ďalej spolu len „strany dohody”)

Článok 2

Predmet Dohody

  1. Strany dohody uzatvorili dňa [BUDE DOPLNENE] pracovnú zmluvu (ďalej len „pracovná zmluva“).
  2. Strany dohody sa dohodli na skončení pracovnej zmluvy ku dňu [BUDE DOPLNENE].
  3. Dohodu uzatvárajú strany dohody z dôvodu ……..

Článok 3

Záverečné ustanovenia

  1. Dohoda bola vyhotovená v 2 originálnych rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody dostane 1 rovnopis.
  2. Strany dohody prehlasujú, že sa so znením dohody oboznámili a na znak súhlasu ju podpísali.
  3. Strany dohody prehlasujú, že ku dňu podpisu dohody má zamestnanec vysporiadané všetky záväzky vo vzťahu k zamestnávateľovi.
  4. Práva a povinnosti strán dohody neupravené dohodou sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE] V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE]

____________________________________

______________________________
[BUDE DOPLNENE]
zamestnávateľ

[BUDE DOPLNENE]

zamestnanec

***

Dohodu vo formáte word nájdete zadarmo tu:

Dohoda o skončení pracovného pomeru - VZOR

Stiahnuť

O náležitostiach dohody o skončení pracovného pomeru sa dočítate v článku na xpravo:

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

Hodnotenie článku: 12345 (92.35%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.