Dohoda o skončení pracovného pomeru – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (96.84%)
Loading...

Dohoda o skončení pracovného pomeru – VZOR, v naformátovanej verzii WORD, si môžete stiahnúť nižšie pod článkom. Uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru je jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru. S podpísaním dohody musia súhlasiť všetky strany dohody – zamestnanec i zamestnávateľ. Vzor je potrebné upraviť si v závislosti od konkrétnych okolností.

Dohoda o skončení pracovného pomeru - VZOR
Dohoda o skončení pracovného pomeru – VZOR. Zdroj: Pixabay.com.

Náležitosti Dohody o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru musí obsahovať:

1. všeobecné náležitosti právnych úkonov v zmysle § 34 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej ako “Občiansky zákonník“),

Dohoda o skončení pracovného pomeru musí byť, okrem iného, ako právny úkon urobená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; a to pod sankciou jej neplatnosti v zmysle § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. náležitosti najmä v zmysle § 60 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej ako “Zákonník práce“). V súlade s § 60 ods. 1 Zákonníka práce:

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

Dohoda o skončení pracovného pomeru:

  1. musí byť písomná,
  2. musí obsahovať identifikáciu strán dohody – zamestnanca a zamestnávateľa, 
  3. musí obsahovať deň skončenia pracovného pomeru – deň môže byť určený konkrétnym dátumom, alebo aj určitou skutočnosťou, ktorá umožňuje určiť konkrétny deň skončenia pracovného pomeru bez akýchkoľvek pochybností (napr. dokončenie určitej práce, skončenie práceneschopnosti zamestnanca a pod.) 
  4. musí uvádzať dôvod skončenia pracovného pomeru v nasledovných prípadoch: 1. v prípade, ak to zamestnanec požaduje, v súlade s § 60 ods. 2 Zákonníka práce, alebo 2. v prípade, ak sa uzatvára dohoda z dôvodov v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo zo zdravotných dôvodov zamestnanca, pre ktorý sa končí pracovný pomer dohodou v zmysle § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce,
  5. musí byť podpísaná zo strany zamestnanca i zamestnávateľa, v súlade s § 40 ods. 3 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Zákonník práce povinne ukladá povinne 2 vyhotovenia Dohody o skončení pracovného pomeru. V zmysle § 60 ods. 3 Zákonníka práce: Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Ďalší obsah dohody o skončení pracovného pomeru je na zamestnancovi a zamestnávateľovi. V Dohode o skončení pracovného pomeru môžu upraviť výsku odchodného, prípadné nároky z hmotnej zodpovednosti zamestnanca, nepreplatenú dovolenku alebo nadčasy, a iné.

Ak sa končí pracovný pomer dohodou s mladistvým zamestnancom, vyžaduje sa vyjadrenie zákonného zástupcu, v súlade s § 172 Zákonníka práce. Nevyžaduje sa súhlas zákonného zástupcu, len jeho vyjadrenie. Ak aj by zákonný zástupca nesúhlasil a došlo by k uzatvoreniu dohody o skončení pracovného pomeru, dohoda by bola platná. 


Dohodou sa môže skončiť pracovný pomer na určitý čas alebo neurčitý čas alebo pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru – VZOR 

Dohoda o skončení pracovného pomeru – vzor je možné stiahnuť si vo formáte word. Vzor je potrebné upraviť podľa konkrétnych okolností, konkrétneho zamestnávateľa, zamestnanca, dátumu skončenia pracovného pomeru a podobne.

Časti vzoru označené ako [doplniť] je potrebné doplniť podľa obsahu a konkrétnych skutočností prípadu.

V prípade, ak si dohodu o skončení pracovného pomeru neviete pripraviť, obráťte sa na advokáta. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie

Dohoda o skončení pracovného pomeru – VZOR na stiahnutie:

Dohoda o skončení pracovného pomeru - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (96.84%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.