Príspevok na športovú činnosť dieťaťa od 1.1.2020

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Novinkou v oblasti príspevkov, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi od 1.1.2020, je príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Jeho poskytovanie je však pre zamestnávateľov dobrovoľné. Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať tento príspevok svojim zamestnancom, a to za splnenia zákonných podmienok, suma poskytnutých príspevkov je oslobodená od dane z príjmu.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Zdroj: Pixabay.com

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa upravuje zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako Zákon č. 319/2019 Z. z.). Zákon č. 319/2019 Z. z. nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Rovnako príspevok na športovú činnosť dieťaťa je možné poskytovať za zákonných podmienok od 1.1.2020.

Podmienky poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa upravuje § 152b Zákonníka práce, v znení účinnom od 1.1.2020.

Ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok na športovú činnosť dieťaťa?

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Na poskytnutie príspevku teda nie je právny nárok. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť či bude alebo nebude tento príspevok poskytovať za podmienok, ktoré upravuje Zákon č. 319/2019 Z. z..

O poskytnutie príspevku musí zamestnanec požiadať.

V zmysle § 152b ods. 4 Zákonníka práce môže zamestnanec za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa.

Skutočnosť, že zamestnanec o príspevok požiadal, nemôže mať pre zamestnanca nepriaznivé následky . V zmysle § 152b ods. 4 Zákonníka práce: „…Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.”

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa poskytne v maximálnej výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Výška príspevku sa teda odvíja od výšky oprávnených výdavkov. Tie musí zamestnanec zamestnávateľovi preukázať. 55 % z preukázaných oprávnených výdavkov môže tvoriť príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Zákonník práce však limituje výšku príspevku maximálnou sumou 275 EUR.

V praxi to znamená, že ak by výška oprávnených nákladov na športovú činnosť dieťaťa bola 500,- EUR a viac ročne, zamestnávateľ tomuto zamestnancovi na túto športovú činnosť dieťaťa môže prispieť maximálnou sumou 275,- EUR ročne.

Zamestnancom, ktorí majú kratší pracovný pomer, sa výška príspevku za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Ktoré sú to oprávnené výdavky, ktoré môže zamestnávateľ príspevkom preplatiť?

Na účely poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa sa oprávnené výdavky definujú v § 152b ods. 2 Zákonníka práce. Ide o výdavky, ktorý spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

  1. ide o preukázané výdavky – zamestnanec teda musí mať o výdavkoch relevantný doklad, ktorý vie predložiť, a súčasne
  2. ide o výdavky na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa § 8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka – Register právnických osôb v športe nájdete na tomto odkaze: Register právnických osôb v športe, a súčasne
  3. ide o výdavky najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Doklad od športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe, ktorým preukazuje zamestnanec oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa:

  1. musí zamestnanec preukázať zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa jeho vydania, a
  2. musí obsahovať meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa týka nielen vlastných detí zamestnanca, ale aj detí zverených zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, detí zverených zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iných detí žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšili najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Dieťa, pre ktoré sa žiada príspevok na športovú činnosť, musí byť osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmenej počas šiestich mesiacov.

Po doručení žiadosti o príspevok a dokladu posúdi zamestnávateľ podmienky na poskytnutie príspevku ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad, v zmysle § 152b ods. 5 Zákonníka práce. Ak zamestnanec spĺňa zákonné podmienky na poskytnutie príspevku, príspevok na športovú činnosť dieťaťa poskytne zamestnávateľ po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú inak.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Zdroj: Pixabay.com.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať svojim zamestnancom príspevok na športovú činnosť detí, príspevok bude v plnej výške daňovým nákladom zamestnávateľa

V zmysle dôvodovej správy k Zákonu č. 319/2019 Z. z.: „Motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom.”

Príjem zamestnanca z príspevku na športovú činnosť dieťaťa je oslobodený od dane z príjmov, v zmysle § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o dani z príjmov”).

Zamestnávateľ si zaplatené príspevky na športovú činností dieťaťa môže zahrnúť do daňových výdavkov, v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod Zákona o dani z príjmov.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa si môžu uplatniť v daňových výdavkoch aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Od 1.1.2020 sa do § 19 ods. 2 Zákona o dani z príjmov dopĺňa písmeno x), ktoré umožňuje samostatne zárobkovo činným osobám uplatniť si výdavky (náklady) na športovú činnosť dieťaťa s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktoré vykonávajú túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa Zákonníka práce. V tomto prípade však tomuto daňovníkovi nesmie byť príspevok poskytnutý podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Zákon č. 319/2019 Z. z. novelizuje okrem Zákonníka práce a Zákona o dani z príjmov aj ďalšie predpisy, ktoré upravujú poskytovanie príspevku na športovú činnosť detí pre osoby v štátnej službe, či príslušníkov finančnej správy.

Užitočné odkazy:

  1. Register právnických osôb v športe
  2. Zákon č. 319/2019_Dôvodová správa
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.