Kúpna zmluva na dom – VZOR

12345
4,58 a 48x hodnotené
Loading...

Potrebujete vzor kúpnej zmluvy na dom s pozemkom? Nižšie nájdete vzor zmluvy, aj vo formáte word na stiahnutie. Kúpna zmluva na dom obsahuje všetky potrebné náležitosti s tým, že je potrebné ju upraviť najmä v časti identifikácie predávajúcich, kupujúcich, špecifikácie domu a pozemku, či v časti o kúpnej cene, atď.. Políčka v hranatých zátvorkách [BUDE DOPLNENE] znamenajú, že ich máte starostlivo nahradiť správnymi údajmi.

kúpna zmluva na dom

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

*****

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „kúpna zmluva“ alebo „kúpna zmluva na dom“ alebo „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Predávajúci:
Meno a priezvisko:
[BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Bankové spojenie: [BUDE DOPLNENE]
Číslo účtu v tvare IBAN: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
štátna príslušnosť: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len ako „Predávajúci“)
1.2 Kupujúci:
Meno a priezvisko:
[BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
štátna príslušnosť:
(ďalej len „Kupujúci 1“)
[BUDE DOPLNENE]
a
Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
štátna príslušnosť: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len „Kupujúci 2“)
(Kupujúci 1 a Kupujúci 2 ďalej spolu ako „Kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom v pomere 1/1 nasledovných nehnuteľností:

 • stavby / rozostavanej stavby bez súpisného čísla – popis stavby: [BUDE DOPLNENE], nachádzajúcej sa v [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE], na ulici [BUDE DOPLNENE] č. [BUDE DOPLNENE], so súpisným č. [BUDE DOPLNENE], postavenej na pozemku parcely registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE], zapísanej na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Stavba“);
 • pozemku/pozemkovdruh pozemku: [BUDE DOPLNENE], parcely registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE], o výmere: [BUDE DOPLNENE] m2, nachádzajúceho sa v [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE], na ulici [BUDE DOPLNENE] č. [BUDE DOPLNENE], zapísanom na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Pozemok“)

(Stavba a Pozemok ďalej spolu aj ako „Predmet Kúpy“). List vlastníctva/Listy vlastníctva k Predmetu kúpy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmlvy.

2. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je povinnosť Predávajúceho previesť svoje výlučné vlastnícke právo (v pomere 1/1) k Predmetu Kúpy na Kupujúceho 1 v pomere ½ a Kupujúceho 2 v pomere ½, a povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za prevod vlastníckeho práva k Predmetu Kúpy, za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve.

3. Predávajúci týmto prehlasuje, že:

 • je nespochybniteľným a výlučným vlastníkom Predmetu Kúpy v podiele 1/1,
 • na Predmete kúpy neviaznu žiadne vecné bremená, dlhy, exekúcie a ani iné ťarchy zriadené v prospech žiadnej finančnej ani inej inštitúcie, tretích osôb alebo akékoľvek iné nároky tretích strán, predkupné práva, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v tejto kúpnej zmluve;
 • je oprávnený s Predmetom Kúpy nakladať;
 • Predmet Kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady, s výnimkou tých, ktoré sú v tejto kúpnej zmluve výslovne uvedené;

 • nemá žiadne splatné finančné záväzky vo vzťahu k akýmkoľvek daňovým, colným alebo iným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, na základe ktorých by na Predmete Kúpy alebo na akejkoľvek jej časti vznikli, alebo mohli vzniknúť ťarchy;
 • nemá vedomosť o žiadnych žalobách, súdnych sporoch, nárokoch, procesoch, požiadavkách, vyšetrovaniach, rozhodcovských konaniach alebo iných zatiaľ neukončených konaniach alebo konaniach, ktoré by podľa vedomia Predávajúceho hrozili ohľadom Predmetu Kúpy;
 • nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť kúpnej zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť kúpnej zmluvy, alebo riadne plnenie povinností a záväzkov Predávajúceho voči druhej Zmluvnej strane podľa kúpnej zmluvy;
 • nie je mu známa žiadna okolnosť, ktorá by mohla ohroziť splnenie záväzku Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy;
 • nemá vedomosť, že jeho vlastníctvo k Predmetu Kúpy je, alebo by mohlo byť sporné alebo akýmkoľvek spôsobom spochybňované;
 • neuzavrel a neuzavrie žiadne písomné alebo ústne zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli obmedziť alebo ovplyvniť výkon budúcich vlastníckych práv Kupujúceho, budúcu držbu a užívanie Predmetu Kúpy alebo prevod vlastníckeho práva k Predmetu Kúpy z Predávajúceho na Kupujúceho;
 • neposkytol a neposkytne, na zmluvnom základe alebo mlčky, užívacie práva žiadnej tretej osobe, nepodpísal a nepodpíše kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Predmetu Kúpy so žiadnou treťou osobou a neudelil a neudelí plnomocenstvo, príkaz ani mandát žiadnej tretej osobe, aby takúto kúpnu zmluvu alebo iné písomné dojednanie a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností s treťou osobou podpísala za Predávajúceho;
 • všetky dane a poplatky spojené s Predmetom Kúpy, splatné ku dňu podpisu Preberacieho protokolu v zmysle tejto kúpnej zmluvy, sú uhradené;

 • Predmet Kúpy odovzdá Kupujúcemu riadne a v stave spôsobilom na riadne užívanie;
 • na Predmet Kúpy neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov.

4. Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva Predmet Kúpy vo svojom výlučnom vlastníctve Kupujúcemu v celosti v podiele 1/1, a Kupujúci za dohodnutú kúpnu cenu vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve nadobudne Predmet Kúpy do svojho podielového spoluvlastníctva nasledovne:

 • Kupujúci 1 nadobudne Predmet Kúpy do svojho vlastníctva v podiele ½; a
 • Kupujúci 2 nadobudne Predmet Kúpy do svojho vlastníctva v podiele ½.

5. Predávajúci vyhlasuje, že Predmet Kúpy prevádza so všetkými súčasťami a príslušenstvom, právami a povinnosťami na Kupujúceho a Kupujúci ho takto nadobúda.

Článok III. Popis a stav Predmetu Kúpy

1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Predmetu Kúpy, na ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť

2. Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím Kúpnej zmluvy oboznámil so stavom Predmetu Kúpy a tento stav mu je dobre známy.

3. Súčasťou Predmetu Kúpy, ktoré Predávajúci prevádza na Kupujúceho, je nasledovné vybavenie a dokumentácia prislúchajúca k Predmetu Kúpy:

 • projekt k Predmetu Kúpy vyhotovený [BUDE DOPLNENÉ], zo dňa [BUDE DOPLNENÉ],
 • dodacie listy a záručné doklady k vnútornému vybaveniu Predmetu Kúpy,
 • dodacie listy a záručné doklady k inštalácii rozvodov elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvodov kúrenia a plynu, rozvodov vody / SV a TUV/, rozvodov kanalizácie, [BUDE DOPLNENÉ],…
 • kľúče od Predmetu Kúpy v počte [BUDE DOPLNENÉ] kusov,
 • oplotenie Predmetu Kúpy,
 • [ďalšie položky/tehly/ iné vybavenie – DOPLNIŤ].

4. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu všetky záručné doklady a dokumentáciu k vybaveniu Predmetu Kúpy podľa Článku III. ods. 3.3 tejto kúpnej zmluvy a to spolu s Preberacím protokolom pri odovzdávaní Predmetu Kúpy.

Článok IV. Kúpna cena Predmetu Kúpy a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k Predmetu Kúpy – k Stavbe a k Pozemku, v celkovej výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) (ďalej len „Kúpna cena“).

2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na nasledovnom spôsobe platby Kúpnej ceny:

 • Kúpna cena vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) bude Kupujúcim uhradená z finančných prostriedkov úveru (úveru na bývanie/ spotrebného úveru) schváleného a poskytnutého bankou – spoločnosťou [BUDE DOPLNENE], so sídlom [BUDE DOPLNENE], IČO: [BUDE DOPLNENE] (banka Kupujúceho) v prospech Kupujúceho.

Kúpna cena vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) bude po načerpaní úveru vinkulovaná na účte Kupujúceho č. IBAN: SK00 0000 0000 0000 BUDE DOPLNENÉ v spoločnosti [BUDE DOPLNENE], a bude vyplatená Predávajúcemu formou vinkulácie z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho uvedený v Článku I ods. 1.1 tejto kúpnej zmluvy po predložení listu vlastníctva k Predmetu Kúpy, kde bude uvedený Kupujúci 1 ako podielový spoluvlastník Predmetu Kúpy v podiele ½ a Kupujúci 2 ako podielový spoluvlastník Predmetu Kúpy v podiele ½,

t. j. podmienkou na vyplatenie Kúpnej ceny bude predloženie listu/listov vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE] použiteľného na právne úkony,

list vlastníctva vedený Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE], na ktorom budú uvedení Kupujúci 1 ako podielový spoluvlastník v podiele ½ a Kupujúci 2 ako podielový spoluvlastník v podiele ½ k Predmetu Kúpy, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľností:

a) stavba / rozostavaná stavba bez súpisného čísla – popis stavby: [BUDE DOPLNENE], nachádzajúcej sa v [BUDE DOPLNENE], na ulici [BUDE DOPLNENE] č. [BUDE DOPLNENE], so súpisným č. [BUDE DOPLNENE], postavenej na pozemku parcele registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE];

b) pozemok/pozemky druh pozemku: [BUDE DOPLNENE], parcely registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE], o výmere: [BUDE DOPLNENE] m2, nachádzajúceho sa v [BUDE DOPLNENE], na ulici [BUDE DOPLNENE] č. [BUDE DOPLNENE],

s tým, že jedinými ťarchami viažúcimi sa k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré sú Predmetom Kúpy bude len záložné právo v prospech spoločnosti [BUDE DOPLNENE], so sídlom [BUDE DOPLNENE], IČO: [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka Kupujúceho) zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva uzatvorenej na zabezpečenie úveru na bývanie Kupujúceho, ktorého účelom je nadobudnutie Predmetu Kúpy Kupujúcim.

3. Na predloženie predmetného listu vlastníctva použiteľného na právne úkony a preukázanie splnenia podmienky na prevod Kúpnej ceny spoločnosti [BUDE DOPLNENE] v zmysle vyššie uvedeného je oprávnená ktorákoľvek zo Zmluvných strán.

4. V prípade, že Kúpna cena nebude Predávajúcemu zaplatená spôsobom uvedeným vyššie, za dohodnutých podmienok, Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením sú Zmluvné strany povinné vrátiť si všetky vzájomné poskytnuté plnenia. To platí aj v prípade, že by došlo zo strany Kupujúceho alebo Predávajúceho ku skutočnosti, ktorá bude definitívne a neriešiteľne brániť naplneniu predmetu tejto kúpnej zmluvy.

5. Predávajúci sa týmto zaväzuje, že bezodkladne, po podpise tejto kúpnej zmluvy, podpíše záložné zmluvy, na zriadenie záložného práva, k Predmetu Kúpy v prospech spoločnosti (banky) [BUDE DOPLNENE], so sídlom [BUDE DOPLNENE], IČO: [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka kupujúceho) a Kupujúci nadobudne Predmet Kúpy, so zriadeným záložným právom, v prospech spoločnosti [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka Kupujúceho).

V prípade, že Predávajúci neposkytne potrebnú súčinnosť a nepodpíše záložné zmluvy, na zriadenie záložného práva, k Predmetu Kúpy v prospech spoločnosti [BUDE DOPLNENE], a teda Kupujúci nezíska úver od spoločnosti [BUDE DOPLNENE] na kúpu Predmetu Kúpy v zmysle tejto kúpnej zmluvy, Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia.

6. V prípade, že Kupujúci nezíska úver od spoločnosti[BUDE DOPLNENE] na kúpu Predmetu Kúpy v zmysle tejto kúpnej zmluvy, Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť, čím táto kúpna zmluva na dom zaniká od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia.

7. Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú vynaložiť všetko úsilie a poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na prevod vlastníckeho práva k Predmetu Kúpy z Predávajúceho na Kupujúceho, a uhradenie Kúpnej ceny Predávajúcemu.

8. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu Kúpy z Predávajúceho na Kupujúceho podá Kupujúci.

Článok V. Odovzdanie Predmetu Kúpy a Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdávaní Predmetu Kúpy bude vyhotovený Preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať celkový aktuálny stav Predmetu Kúpy ku dňu jeho odovzdania Predávajúcim a prevzatia Kupujúcim. Preberací Protokol bude rovnako obsahovať aj všetky súčasti a príslušenstvo k Predmetu Kúpy podľa článku III. ods. 3.3 tejto zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu odovzdať Predmet Kúpy spolu s príslušenstvom, vybavením a dokumentáciou uvedenou v tejto kúpnej zmluve a všetkými kľúčmi najneskôr do 3 dní od uhradenia Kúpnej ceny.

3. Predávajúci je povinný ku dňu odovzdania Predmetu Kúpy uhradiť všetky poplatky, prípadné nedoplatky za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, prípadne za ďalšie služby spojené s užívaním Predmetu Kúpy, a to za obdobie až do dňa odovzdania Predmetu Kúpy Kupujúcemu. Prípadné nedoplatky, za vyúčtovanie nákladov za plnenia spojené s užívaním Predmetu Kúpy za rok 2016 a 2017 do dátumu odovzdania Predmetu Kúpy Kupujúcemu, sa Predávajúci zaväzuje uhradiť v plnej výške Kupujúcim. Predávajúci sa svojim podpisom zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť potrebnú na ohlásenie a uskutočnenie zmeny v osobe odberateľa médiído 10 dní od odovzdania Predmetu Kúpy Kupujúcemu.

4. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú do 30 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho oznámiť správcovi dane vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Predávajúci ďalej zabezpečí, že ku dňu odovzdania Predmetu Kúpy Kupujúcemu nebude na Predmete Kúpy evidované žiadne sídlo ani miesto podnikania žiadnej fyzickej alebo právnickej osoby.

5. Predávajúci sa zaväzuje všetky osoby odhlásiť z trvalého alebo prechodného pobytu na Predmete Kúpy do 30 dní odo dňa odovzdania Predmetu Kúpy Kupujúcemu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, spojené s vyhotovením znaleckého posudku, overením podpisov na tejto zmluve a základný poplatok spojený s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, znášajú Predávajúci a Kupujúci spoločne rovnakým podielom; správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností a poplatok spojený s vyzdvihnutím LV s plombou uhradí Kupujúci.

7. V prípade, že z akýchkoľvek príčin bude prerušený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sú Zmluvné strany povinné si poskytnúť potrebnú súčinnosť na odstránenie nedostatkov.

8. Ak Okresný úrad [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, vyzve Zmluvné strany na odstránenie nedostatkov podania, resp. tejto kúpnej zmluvy, tak Zmluvné strany sú povinné vo vzájomnej súčinnosti nedostatky odstrániť najneskôr do 3 dní od kedy sa to ktorákoľvek zo Zmluvných strán dozvedela.

9. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť v rámci konania o povolenie vkladu tejto kúpnej zmluvy na Okresnom úrade [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor a svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve sa týmto navzájom splnomocňujú na prípadné opravy zrejmých nesprávností, v písaní tejto kúpnej zmluvy, v rámci uvedeného konania o povolenie vkladu tejto kúpnej zmluvy na Okresnom úrade [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor. Splnomocnenie sa v žiadnom prípade nevzťahuje na opravu iných ustanovení ako zrejmých nesprávností, alebo na opravu Článku IV. Kúpna cena Predmetu Kúpy a platobné podmienky.

10. V prípade, že z akýchkoľvek príčin do 4 mesiacov odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy nebude povolený vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností, táto kúpna zmluva na dom sa od počiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si v takom prípade povinné bezodkladne vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia.

11. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že do povolenia vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho sú Zmluvné strany, ktoré určuje táto kúpna zmluva na dom, v plnom rozsahu zaväzujú byť viazané v zmluve prejavenou vôľou.

12. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že zodpovedajú jeden druhému za prípadnú škodu, ktorá by vznikla ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, ak by sa preukázala nepravdivosť údajov uvedených Predávajúcim alebo Kupujúcim.

13. V prípade, ak sa vyhlásenia Predávajúceho alebo Kupujúceho uvedené v tejto kúpnej zmluve ukážu ako nepravdivé, vznikne druhej Zmluvnej strane právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

14. Uplatnením práva na odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany v zmlysle tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

15. Odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy musí byť urobené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia, inak je neplatné. Táto kúpna zmluva na dom zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Oznámenie o odstúpení sa doručuje na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Článku I tejto kúpnej zmluvy.

16. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bezodkladne informovať o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré táto kúpna zmluva na dom neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Táto kúpna zmluva na dom sa môže meniť alebo doplniť len formou písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto kúpnej zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, kúpna zmluva na dom ostáva v platnosti. Neplatnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá účelu pôvodného.

4. Zmluvné strany deklarujú svoju vôľu, riešiť každý spor vyplývajúci z tejto zmluvy rokovaním a dohodou. V prípade, že nie je možné spor urovnať dohodou, rozhodne o ich spore súd.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. Na znak uvedeného túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

6. Táto kúpna zmluva na dom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Prevod vlastníckeho práva k Predmetu Kúpy nadobudne účinnosť dňom rozhodnutia Okresného úradu, katastrálny odbor o vklade vlastníckeho práva Kupujúceho. Podpisy Zmluvných strán na tejto zmluve musia byť úradne overené.

7. Táto kúpna zmluva na dom je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho 2 vyhotovenia sú pre príslušný Okresný úrad [BUDE DOPLNENE] katastrálny odbor, 2 vyhotovenia pre Kupujúceho, 1 vyhotovenie pre Predávajúceho, 1 vyhotovenie pre spoločnosť [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka Kupujúceho).

 

V ……………………… dňa ………… V ……………………… dňa …………
Predávajúci:
Kupujúci:
_______________________
[BUDE DOPLNENE]
_______________________
[BUDE DOPLNENE]

_______________________
[BUDE DOPLNENE]

***

Kúpna zmluva na dom – VZOR vo formáte word na stiahnutie zadarmo nájdete tu:

Kúpna zmluva na dom - VZOR

Stiahnuť

12345
4,58 a 48x hodnotené
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.

Facebook

Facebook Pagelike Widget