Legalizácia príjmov z trestnej činnosti – interné predpisy na boj proti nej

Hodnotenie článku: 12345 (95.29%)
Loading...

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti – boj proti nej sa dotýka aj interných predpisov. Aj podnikateľ, ak vykonáva obchody v hodnote najmenej 15.000,- EUR (jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené) má povinnosť vypracovať interný predpis – Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu .

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti – zákon na boj proti nej

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. V tejto súvislosti zákon určuje tzv. povinné osoby, ktoré sú povinné mať v tejto súvislosti vypracovaný aj interný predpis.

Aký interný predpis upravuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov?

Interný predpis, vypracovaný podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, sa nazýva Program vlastnej činnosti povinnej osoby.
Tento Program musí obsahovať všetky náležitosti stanovené zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov (napr. prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, spôsob hodnotenia a riadenia rizík, postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú, atď.)
Povinná osoba je podľa tohto zákona taktiež povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a zabezpečiť nepretržitý prístup zamestnanca k programu.

Ktoré firmy sú povinnými osobami a musia mať Program vlastnej činnosti povinnej osoby?

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov definuje, kto je povinnou osobou, a kto je teda povinný vypracovať tento interný predpis. Ide najmä o nasledovné subjekty, ktorých sa legalizácia príjmov z trestnej činnosti – boj proti nej dotýka ako povinných osôb:

 • banka,
 • finančná inštitúcia, ktorou je napr. centrálny depozitár cenných papierov, burza, obchodník s cennými papiermi, finančný agent, podriadený finančný agent, finančný poradca, zahraničný subjekt kolektívneho investovania, poisťovňa, zaisťovňa, dôchodcovská správcovská spoločnosť – DSS, doplnková dôchodková spoločnosť – DDS, osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť alebo bezhotovostné obchody s devízovami alebo poskytovať devízové peňažné služby, osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami alebo vykonávať dražby, finančný prenájom alebo iné finančné činnosti, platobná inštitúcia,
 • Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik,
 • súdny exekútor,
 • správca v konkurznom, reštrukturalizačnom alebo konaní o oddlžení
 • audítor, účtovník, daňový poradca,
 • osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností (t. j. napr. realitné kancelárie),
 • advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu vymedzenú zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 • poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti (t. j. napr. podnikatelia zakladajúci obchodné spoločnosti pre iné osoby),
 • osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,
 • osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami alebo predmetmi, drahými kovmi alebo kameňmi, osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo kameňov, alebo osoba oprávnená prevádzkovať záložňu,
 • veriteľ podľa zákona o spotrebiteľských úveroch,
 • podnikateľ, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15.000,- EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

Sankcie

Finančná spravodajská jednotka môže za nevypracovanie Programu vlastnej činnosti povinnej osoby uložiť pokutu do 165.969,- EUR.

Metodické usmernenia

Najmä Finančná spravodajská jednotka vypracúva aj metodické usmernenia pre povinné osoby, ktorými vysvetľuje a usmerňuje k správnemu plneniu povinností podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Ide napr. o nasledovné usmernenia Finančnej spravodajskej jednotky:

http://www.minv.sk/?pre-aplikaciu-zakona

Hodnotenie článku: 12345 (95.29%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.