Literatúra

Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe

Ján Lazar, Peter Blaho
01/2008
Publikácia Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe obsahuje referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci IX. Lubyho právnických dní v Smoleniciach v dňoch...

Kriminalistika - Viktor Porada a kol.

Viktor Porada
01/2007
Aj keď je kriminalistika všeobecne uznávaná ako samostatné vedné odvetvie, predsa je kriminalistická teória a kriminalistická aplikačná prax ovplyvňovaná aj platným trestným právom. Predkladaná učebnica...

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pre právnu prax + CD

Martina Jánošíková, Ján Mazák
01/2007
Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ktorá vedie Ústav európskeho práva na Právnickej...

Rímske právo

Karol Rebro, Peter Blaho
01/2010
Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám zanechali klasickí rímski právnici....

Teória kriminalistiky

Ivan Šimovček
01/2000
V publikácii sa rozoberajú vybrané teoreticko-metodologické otázky kriminalistickej vedy, najmä vymedzenie jej pojmu, predmetu a systému, miesto kriminalistiky v systéme vied, psychologická, sociálna a pedagogická...

Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis

preložil Peter Blaho
01/2000
Justiniánske právo, reprezentované Inštitúciami cisára Justiniána, ako posledný stupeň vývoja rímskeho práva má k súčasnému súkromnému právu bližšie ako napríklad predchádzajúce klasické právo. To je...

Výber z diela a myšlienok Štefana Lubyho

Štefan Luby
01/1998
Publikácia vznikla v spolupráci s Nadáciou Štefana Lubyho. Približuje čitateľovi výber z rozsiahleho diela Štefana Lubyho, významného právneho vedca, pedagóga, predstaviteľa moderného právneho myslenia, osobnosti...

UNIDROIT – Zásady medzinárodných obchodných zmlúv

01/1996
Po vyše dvadsaťročnom skúmaní rôznych systémov zmluvného práva túto publikáciu pripravoval vyše stočlenný tím právnikov z piatich svetadielov pod záštitou Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného...

Ľudské práva v súdnom konaní – komentár

Bohumil Repík
Autor zhromaždil svoje dlhoročné skúsenosti z činnosti Európskeho súdu v Štrasburgu do jedinečnej publikácie, predmetom ktorej je uplatňovanie práv zaručených ústavou, Listinou základných práv a...

Otázky kodifikácie súkromného práva

Ján Lazar
01/2006
Publikácia popredného slovenského civilistu prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. obsahuje súbor článkov a štúdii zoradených v chronologickom poradí (1989-2005), ktoré sa zaoberajú problematikou kodifikácie súkromného...

Prípadové štúdie z pracovného práva

H. Barancová, M. Freund, J. Matlák, V. Tkáč, I. Hodálová, S. Matláková, M.Nováková, A. Olšovská, K. Svitanová, P.Tonhauser
Tieto učebné texty z oblasti pracovného práva patria medzi prvé učebnice s kvalitatívne novým vzdelávacím prístupom k študentom. Ide o špecifické prípadové štúdie, ktorých výučba...

Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

O. Prikryl, O. Samaš, P. Toman
01/2006
Publikácia obsahuje: - zmeny v ukladaní trestu odňatia slobody - zásady ukladania trestu odňatia slobody - vplyv priťažujúcich a poľahčujúcich okolností na výmeru trestu odňatia...

Trestné právo procesné

Jaroslav Ivor
01/2010
Druhé, doplnené a prepracované vydanieUčebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc., obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva...

Trestné právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Jaroslav Ivor
01/2010
Druhé, doplnené a prepracované vydanie   Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli...

Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Ján Lazar
01/2010
Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho odvetvia, ako aj rozbor platnej občianskoprávnej...