Literatúra

Trestný zákon účinný od 1. 11. 2011

01/2011
Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, účinné od 1. 11. 2011, je jednou z radu publikácií edície "Aktuálne právne predpisy." Okrem úplneho...

Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1. 5. 2011

01/2011
Úplné znenie zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive je ďalšou publikáciou z edície "Aktuálne právne predpisy." Okrem úplného znenia zákona, v ktorom...

Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)

Ján Klučka
01/2011
Druhé, doplnené a prepracované vydanie V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu,...

Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana)

Martina Jánošíková, Ján Mazák
01/2011
Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) je prvou po slovensky napísanou publikáciou venujúcou sa zmenám, ktoré táto zmluva priniesla so sebou od 1. decembra 2009...

Obchodný zákonník – Commercial code

01/2011
Prvá publikácia z novej edície Translated legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 513/1991 Zb. do anglického jazyka, účinného od 30. júna...

Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

01/2011
Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinný k 1.septembru 2011 je prvou publikáciou, ktorou uvádzame novú edíciu nášho vydavateľstva- edíciu "Aktuálne právne...

Judikatúra vo veciach náhrady škody

JUDr. Peter Vojtko, JUDr. Katarína Nemcová
01/2011
Publikácia z úspešnej  edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnej  súdnej praxi veľmi...

Prejudiciálna otázka v európskom práve

Caroline Naômé
01/2011
(Predhovor, preložil a aktualizoval Ján Mazák) Čitateľsky mimoriadne úspešná publikácia „Prejudiciálna otázka v európskom práve – praktický sprievodca", vydaná vydavateľstvom Larcier v roku 2010 od po...

Zmluvná pokuta

01/2011
Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia sa zaoberá zmluvnou pokutou, ktorá je ako zabezpečovací inštitút veľmi frekventovaný v zmluvách súkromného práva. Ide o druhé,...

Dejiny politickej a právnej filozofie

Alexandra Krsková
01/2011
Publikácia systematicky a zrozumiteľne sprostredkúva poznatky o základných smeroch uvažovania o štáte a práve v európskej histórii. Autorku k nej priviedlo úsilie lepšie pochopiť duchovnú...

Základy obchodného práva, 2. časť

Lucia Žitňanská
01/2010
Druhý zväzok vysokoškolskej učebnice obchodného práva nadväzuje na prvý zväzok, v ktorom sú vymedzené základné pojmy obchodného práva.V druhom zväzku učebnice Obchodného práva je obsiahnutý...

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 1. časť Všeobecné ustanovenia a činnosť súdu pred začatím konania

01/2012
1. časť: Všeobecné ustanovenia a činnosť súdu pred začatím konania Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú prvej a druhej časti zákona...

Psychológia pre právnikov

L. Čírtková, G. Dianiška, D.Havrlentová, A. Marešová, J. Sochůrek
01/2010
Publikácia poskytuje relevantné poznatky o vybraných problémoch forenznej psychológie. Výber jednotlivých tém vychádza z potrieb vedomostných nárokov na základné znalosti študentov práva v oblasti psychológie....

Repetitórium kriminalistiky

Jozef Kubala, Peter Polák
01/2010
Repetitórium kriminalistiky je novou vysokoškolskou učebnou pomôckou, ktorá má ambíciu priblížiť základné poznatky o kriminalistike netradičným spôsobom, a to v podobe štyridsaťštyri nosných hesiel, usporiadaných...

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

JUDr. Edmund Horváth
01/2010
Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov,...