Literatúra

Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

O. Prikryl, O. Samaš, P. Toman
01/2006
Publikácia obsahuje: - zmeny v ukladaní trestu odňatia slobody - zásady ukladania trestu odňatia slobody - vplyv priťažujúcich a poľahčujúcich okolností na výmeru trestu odňatia...

Trestné právo procesné

Jaroslav Ivor
01/2010
Druhé, doplnené a prepracované vydanieUčebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc., obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva...

Trestné právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Jaroslav Ivor
01/2010
Druhé, doplnené a prepracované vydanie   Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli...

Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Ján Lazar
01/2010
Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho odvetvia, ako aj rozbor platnej občianskoprávnej...

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 8 - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

01/2005
Publikácia „Kodifikácia, europeizácia harmonizácia súkromného práva“ obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. a 17. septembra 2004 v rámci VIII. Lubyho právnických...

Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

Matúš Nemec
01/2005
Autor publikácie je asistentom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje rímske a cirkevné právo. Nie je preto prekvapujúce, že vo svojej práci z právneho...