Literatúra

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva

z. Adamová, M. Návrat, A. Škreko, J. Zámožík
01/2009
Druhé, prepracované a doplnené údajeCvičebnica z predmetu právo duševného vlastníctva je na Slovensku ojedinelá a prvá svojho druhu. V prostredí slovenského právnického vzdelávania nemá dosiaľ...

Občiansky zákonník. Stručný komentár

Peter Vojčík
01/2010
Tretie, prepracované a doplnené vydanie Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva...

Rímske reálie pre právnikov

Jarmila Vaňková
01/2010
Druhé prepracované vydanie Druhé, prepracované a doplnené vydanie monografie reaguje na podnety čitateľov, predovšetkým študentov práva týkajúce sa prvého vydania. Keďže...

Základy obchodného práva, 1. časť

L. Žitňanská, O. Ovečková
01/2009
Vysokoškolská učebnica, ktorej prvý zväzok predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia a základný rozbor platnej...

Správny poriadok – komentár

Jozef Sobihard
01/2011
Piate prepracované vydanie V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom...

Praktické prípady z rímskeho práva

Peter Blaho, Herbert Hausmaninger
01/2008
Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Cieľom tejto publikácie je predovšetkým sprostredkovať študentom právnických fakúlt kazuistickú náklonnosť rímskeho právnického myslenia a dogmatické konštrukcie klasikov rímskej učenosti....

Právnická latinčina

Jarmila Vaňková
01/2008
Tretie prepracované vydanie Učebnica Právnická latinčina je určená predovšetkým študentom práva, ale aj všetkým tým, ktorí sa s termínmi právnickej latinčiny stretávajú pri svojej práci...

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

Dagmar Lantajová
01/2008
Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou reaguje na napĺňanie cieľov určených Lisabonskou...

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Edmund Horváth
01/2008
V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 2. časť Vecné práva

01/2012
2. časť: Vecné práva Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú druhej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§...

Kriminológia

Kvieton Holcr
01/2008
Publikácia predkladá ucelený výklad základných problémov kriminológie ako vedného odboru a študijného predmetu vchádzajúceho do mnohých vysokoškolských spoločenskovedných študijných programov. Na jej vypracovaní sa podieľali...

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Edmund Horváth
01/2008
Prvá a na Slovensku ojedinelá publikácia, ktorá mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach podielového spoluvlastníctva. Publikácia je prehľadne štrukturovaná a pre prax využiteľná. Súbor obsahuje viac...

Etické desatoro začínajúceho advokáta

Alexandra Krsková
01/2008
Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali vážne teoretické konštrukcie, podrobné analýzy a zdôvodnenia. Je jej...

Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe

Ján Lazar, Peter Blaho
01/2008
Publikácia Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe obsahuje referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci IX. Lubyho právnických dní v Smoleniciach v dňoch...

Kriminalistika - Viktor Porada a kol.

Viktor Porada
01/2007
Aj keď je kriminalistika všeobecne uznávaná ako samostatné vedné odvetvie, predsa je kriminalistická teória a kriminalistická aplikačná prax ovplyvňovaná aj platným trestným právom. Predkladaná učebnica...