Literatúra

Repetitórium kriminalistiky

Jozef Kubala, Peter Polák
01/2010
Repetitórium kriminalistiky je novou vysokoškolskou učebnou pomôckou, ktorá má ambíciu priblížiť základné poznatky o kriminalistike netradičným spôsobom, a to v podobe štyridsaťštyri nosných hesiel, usporiadaných...

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

JUDr. Edmund Horváth
01/2010
Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov,...

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 10 - Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe

01/2010
Publikácia je výstupom z medzinárodnej konferencie, na ktorej sa zúčastnili odborníci z Nemecka, Rakúska, Ruska, Poľska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Českej republiky...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 5. časť Záväzkové právo

01/2012
5. časť: Záväzkové právo Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú ôsmej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§ 488 –...

Právo a manažment v zdravotníctve

Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva, zdravotníckych služieb a medicínskeho práva monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, mapuje aktuálnu legislatívu, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Časopis...

Princípy európskeho zmluvného práva

01/2010
Princípy európskeho zmluvného práva vypracovala Komisia pre európske zmluvné právo pod vedením dánskeho profesora Oleho Landu. Slovenský preklad vychádza z originálnych anglických verzií Lando,...

Občiansky zákonník s judikatúrou

Edícia IUSTITIA
01/2012
Druhé, prepracované vydanie Znenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník s judikatúrou je publikácia z edície IUSTITIA. Toto vydanie Občianskeho zákonníka s judikatúrou je spracované netradičnou formou,...

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou

Edícia IUSTITIA
01/2010
Štvrté, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 99/1963 Zb. Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci...

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

JUDr. Edmund Horváth
01/2010
Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov. Do záväzkových vzťahov vstupujú...

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

01/2012
Tretie, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná...

Kariérny diplomat

Juraj Králik
01/2006
Popredný slovenský kariérny diplomat napísal na slovenské pomery ojedinelú prácu. Jeho rozsiahla monografia poskytuje zaujímavý pohľad na dejiny diplomacie od tých najranejších čias až...

Právo pre ROPO a obce v praxi

Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku mapuje legislatívu určenú...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1. 1. 2012

01/2011
Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti...

Zákon o cestnej premávke od 1. 7. 2012

01/2012
V rámci edície „Aktuálne právne predpisy“ tentokrát prinášame zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení účinnom od 1. júla 2012 spolu s...

Zo súdnej praxe

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR ZO SÚDNEJ PRAXE už 23 rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a...