Literatúra

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012

01/2012
Ďalšou publikáciou z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch (v poradí 12. publikácia). Publikácia obsahuje úplné a aktuálne znenie...

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012

01/2012
Edícia „Aktuálne právne predpisy“ prináša ako svoju jedenástu publikáciu úplné znenie zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník. V úplnom znení Občianskeho zákonníka sú zapracované a zvýraznené...

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

JUDr. Edmund Horváth
01/2012
Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach majúcich základ v zákone o rodine. Obsahuje publikované aj nepublikované rozhodnutia Najvyššieho súdu...

Zákon o sociálnom poistení účinný od 1. 4. 2012

01/2012
V poradí už desiatym titulom z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení. Táto publikácia obsahuje úplné znenie...

Judikatúra vo veciach priestupkového práva

JUDr. Jeannette Haidinová, JUDr. Eva Babiaková
01/2012
Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho...

Živnostenský zákon účinný od 1. 1. 2012

01/2012
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je deviatou publikáciou edície Aktuálne právne predpisy. Obsahuje úplné znenie zákona účinné od 1. januára 2012....

Exekučný poriadok účinný od 4. 1. 2012

01/2012
Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) je v poradí už ôsmou publikáciou z edície "Aktuálne právne...

Obchodný zákonník - Komentár

02/2012
Tretie, doplnené a prepracované vydanie v znení zákona č. 193/2011 Z. z. v znení ostatných súvisiacich predpisov prijatých do konca roka 2011 Tretie vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom jednotlivých...

Občiansky súdny poriadok účinný od 1. 1. 2012

01/2012
Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Publikácia Občiansky súdny poriadok z edície...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

JUDr. Branislav Pospíšil
02/2012
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov vznikajúcich v konkurznom, prípadne reštrukturalizačnom konaní. Ustanovuje práva a povinnosti jeho účastníkov a vzhľadom...

Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí

01/2011
Publikácia reaguje na novelu Zákonníka práce účinnú od 1. septembra 2011, ktorou sa do praxe pracovnoprávnych vzťahov zaviedlo viacero dôležitých zmien aj s dopadom na verejnú...

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012

01/2011
Od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona...

Civil Procedure Code - Občiansky súdny poriadok

01/2012
Publikáciou z novej edície Translated Legislation vydavateľstva IURA EDITION získate profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok do anglického jazyka, účinného...

Civil Code - Občiansky zákonník

01/2011
Ďalšia publikácia z novej edície Translated Legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník do anglického jazyka, účinného...

Labour Code - Zákonník práce

12/2011
Ďalšia publikácia z novej edície Translated Legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce do anglického jazyka,...