Literatúra

Právnická latinčina

Jarmila Vaňková
01/2008
Tretie prepracované vydanie Učebnica Právnická latinčina je určená predovšetkým študentom práva, ale aj všetkým tým, ktorí sa s termínmi právnickej latinčiny stretávajú pri svojej práci...

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

Dagmar Lantajová
01/2008
Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou reaguje na napĺňanie cieľov určených Lisabonskou...

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Edmund Horváth
01/2008
V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 2. časť Vecné práva

01/2012
2. časť: Vecné práva Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú druhej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§...

Kriminológia

Kvieton Holcr
01/2008
Publikácia predkladá ucelený výklad základných problémov kriminológie ako vedného odboru a študijného predmetu vchádzajúceho do mnohých vysokoškolských spoločenskovedných študijných programov. Na jej vypracovaní sa podieľali...

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Edmund Horváth
01/2008
Prvá a na Slovensku ojedinelá publikácia, ktorá mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach podielového spoluvlastníctva. Publikácia je prehľadne štrukturovaná a pre prax využiteľná. Súbor obsahuje viac...

Etické desatoro začínajúceho advokáta

Alexandra Krsková
01/2008
Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali vážne teoretické konštrukcie, podrobné analýzy a zdôvodnenia. Je jej aplikáciou na advokáciu...

Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe

Ján Lazar, Peter Blaho
01/2008
Publikácia Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe obsahuje referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci IX. Lubyho právnických dní v Smoleniciach v dňoch...

Kriminalistika - Viktor Porada a kol.

Viktor Porada
01/2007
Aj keď je kriminalistika všeobecne uznávaná ako samostatné vedné odvetvie, predsa je kriminalistická teória a kriminalistická aplikačná prax ovplyvňovaná aj platným trestným právom. Predkladaná učebnica...

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pre právnu prax + CD

Martina Jánošíková, Ján Mazák
01/2007
Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ktorá vedie Ústav európskeho práva na Právnickej...

Rímske právo

Karol Rebro, Peter Blaho
01/2010
Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám zanechali klasickí rímski právnici....

Teória kriminalistiky

Ivan Šimovček
01/2000
V publikácii sa rozoberajú vybrané teoreticko-metodologické otázky kriminalistickej vedy, najmä vymedzenie jej pojmu, predmetu a systému, miesto kriminalistiky v systéme vied, psychologická, sociálna a pedagogická...

Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis

preložil Peter Blaho
01/2000
Justiniánske právo, reprezentované Inštitúciami cisára Justiniána, ako posledný stupeň vývoja rímskeho práva má k súčasnému súkromnému právu bližšie ako napríklad predchádzajúce klasické právo. To je...

Výber z diela a myšlienok Štefana Lubyho

Štefan Luby
01/1998
Publikácia vznikla v spolupráci s Nadáciou Štefana Lubyho. Približuje čitateľovi výber z rozsiahleho diela Štefana Lubyho, významného právneho vedca, pedagóga, predstaviteľa moderného právneho myslenia, osobnosti...

UNIDROIT – Zásady medzinárodných obchodných zmlúv

01/1996
Po vyše dvadsaťročnom skúmaní rôznych systémov zmluvného práva túto publikáciu pripravoval vyše stočlenný tím právnikov z piatich svetadielov pod záštitou Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného...