Literatúra

Občiansky zákonník s judikatúrou

Edícia IUSTITIA
01/2012
Druhé, prepracované vydanie Znenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník s judikatúrou je publikácia z edície IUSTITIA. Toto vydanie Občianskeho zákonníka s judikatúrou je spracované netradičnou formou,...

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou

Edícia IUSTITIA
01/2010
Štvrté, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 99/1963 Zb. Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci...

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

JUDr. Edmund Horváth
01/2010
Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov. Do záväzkových vzťahov vstupujú...

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

01/2012
Tretie, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná...

Kariérny diplomat

Juraj Králik
01/2006
Popredný slovenský kariérny diplomat napísal na slovenské pomery ojedinelú prácu. Jeho rozsiahla monografia poskytuje zaujímavý pohľad na dejiny diplomacie od tých najranejších čias až...

Právo pre ROPO a obce v praxi

Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku mapuje legislatívu určenú...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1. 1. 2012

01/2011
Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti...

Zákon o cestnej premávke od 1. 7. 2012

01/2012
V rámci edície „Aktuálne právne predpisy“ tentokrát prinášame zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení účinnom od 1. júla 2012 spolu s...

Zo súdnej praxe

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR ZO SÚDNEJ PRAXE už 23 rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a...

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva

z. Adamová, M. Návrat, A. Škreko, J. Zámožík
01/2009
Druhé, prepracované a doplnené údajeCvičebnica z predmetu právo duševného vlastníctva je na Slovensku ojedinelá a prvá svojho druhu. V prostredí slovenského právnického vzdelávania nemá dosiaľ...

Občiansky zákonník. Stručný komentár

Peter Vojčík
01/2010
Tretie, prepracované a doplnené vydanie Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva...

Rímske reálie pre právnikov

Jarmila Vaňková
01/2010
Druhé prepracované vydanie Druhé, prepracované a doplnené vydanie monografie reaguje na podnety čitateľov, predovšetkým študentov práva týkajúce sa prvého vydania. Keďže...

Základy obchodného práva, 1. časť

L. Žitňanská, O. Ovečková
01/2009
Vysokoškolská učebnica, ktorej prvý zväzok predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia a základný rozbor platnej...

Správny poriadok – komentár

Jozef Sobihard
01/2011
Piate prepracované vydanie V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom...

Praktické prípady z rímskeho práva

Peter Blaho, Herbert Hausmaninger
01/2008
Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Cieľom tejto publikácie je predovšetkým sprostredkovať študentom právnických fakúlt kazuistickú náklonnosť rímskeho právnického myslenia a dogmatické konštrukcie klasikov rímskej učenosti....