Musí podnikateľ používať pečiatku?

Hodnotenie článku: 12345 (99.17%)
Loading...

Existuje zákonná povinnosť bežných podnikateľov mať a používať pečiatku? Môže obchodný partner či verejný orgán požadovať od podnikateľa pečiatku? Pečiatka bežného podnikateľa nie je povinnosť. Viac informácií sa dozviete v článku na xPravo.eu.

Pečiatka

Pečiatka bežných podnikateľov – musia ju mať a používať?

Žiaden právny predpis neukladá bežným podnikateľom povinnosť mať a používať pečiatku.

Výnimky stanovujú osobitné zákony pre určité právnické osoby, najmä pri výkone verejnej moci (napr. notári, exekútori, súdny znalci a tlmočníci, …)

Bežný podnikateľ (tým máme na mysli najmä živnostníkov, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá, …) nemá povinnosť si dať vyhotoviť pečiatku a následne ju používať. Ak sa podnikateľ rozhodne si pečiatku vyhotoviť, údaje, ktoré v nej bude mať, sú úplne na jeho rozhodnutí.

Pečiatka ako obchodná zvyklosť

Pečiatka, ktorá obsahuje údaje o podnikateľovi, je však veľmi užitočným nástrojom v obchodnom aj úradnom styku podnikateľov.

Napr. v zmysle § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je každý podnikateľ povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia. Tieto údaje je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.

Vyššie uvedenú povinnosť v zmysle Obchodného zákonníka vie každý podnikateľ splniť jednoducho tým, že si nechá vyhotoviť pečiatku.

Namiesto vypisovania týchto údajov na každom obchodnom dokumente, podnikateľ jednoducho označí obchodné dokumenty svojou pečiatkou obsahujúcou tieto údaje.

Rovnako to platí aj pre účtovné doklady podnikateľa. Podnikateľ nie je povinný používať pečiatku na účtovných dokladoch. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve musia účtovné doklady podnikateľa obsahovať zákonom stanovené údaje v § 10. Použitie pečiatky obsahujúcej niektoré z týchto údajov zákon žiadnym spôsobom nepredpisuje.


Nerozdielne, ani zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty neukladá podnikateľom povinnosť mať a používať pečiatku. A to ani v obsahu faktúry či iných dokumentov. Niektoré údaje, ktoré majú byť na týchto daňových dokladoch, môžu byť označené pečiatkou podnikateľa – nie je to však povinnosť.

Kedysi neboli tak rozšírené možnosti výroby pečiatok toľkými rôznymi spoločnosťami a spôsobmi. Aj preto sa pravdepodobne pečiatkam pripisovala väčšia vážnosť a význam a boli zaužívané v obchodnom styku. Dnes to už neplatí, avšak stále sa v niektorých byrokratických inštitúciách verejnej moci stretávame s názormi, že každý podnikateľ by mal mať pečiatku, aj keď na toto neexistuje legislatívna povinnosť.

Použitie pečiatky zapísané v obchodnom registri

Podnikatelia, ktorí sa zapisujú do obchodného registra, majú možnosť zvoliť si spôsob konania štatutárneho orgánu tak, že sa k podpisu štatutárneho orgánu pripojí pečiatka.

V takom prípade sa na každý právny úkon vyžaduje, aby sa k podpisu štatutárneho orgánu pripojila aj pečiatka. Je však otázne, čo by mala pečiatka obsahovať, keďže obsah pečiatky sa už do obchodného registra nezapisuje.

Na strane tretích osôb ako sú obchodní partneri a iné inštitúcie a úrady to môže vyvolať problém – ako majú tieto tretie osoby vedieť, že pečiatka použitá pri podpise štatutárneho orgánu je tá, ktorá bola zamýšľaná používať ju pri podpise štatutárov? Ak sa použije iná pečiatka alebo pečiatka s iným obsahom spôsobuje to neplatnosť podpisu štatutára a teda neplatnosť právneho úkonu podnikateľa?

V zmysle aktuálnej judikatúry, ak by sa pečiatka zapísaná v obchodnom registri pri konaní štatutárneho orgánu nepoužila, táto samotná skutočnosť bez ďalšieho by nespôsobila neplatnosť podpisu a konania – ak z obsahu dokumentu by bolo zrejmé, aká osoba konala a o pravosti jej podpisu by neexistovali pochybnosti. Vychádzame pri tom z judikátu Najvyššieho súdu SR, spisová značka: 2Obo182/199, ktorý bol publikovaný pod č. 33 v ročniku 2001 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, a o ktorý sa Najvyšší súd SR opiera v ďalších rozhodnutiach.

Používanie pečiatky v zmysle vyššie uvedeného nie je teda pre bežných podnikateľov povinné. Na druhej strane však pečiatka môže zjednodušiť vyhotovovanie obchodných a iných dokumentov podnikateľa.

Hodnotenie článku: 12345 (99.17%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.