Nebezpečné elektronické obťažovanie ako nový trestný čin| Kyberšikana

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Nebezpečné elektronické obťažovanie sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zavádza do Trestného poriadku ako nový trestný čin. Touto novou skutkovou podstatou si zákonodarca kladie za cieľ trestnoprávne postihnúť najmä také situácie kybernetickej šikany, ktoré sú prostriedkami trestného práva dosiaľ nepostihnuteľné, teda situácie, ktoré nenapĺňajú skutkovú podstatu existujúcich trestných činov, ako napríklad Vydieranie (§ 189 Trestného zákona), Ohováranie (§ 373 Trestného zákona), Nebezpečné vyhrážanie (§ 360 Trestného zákona), či Nebezpečné prenasledovanie (§ 360a Trestného zákona).

Nebezpečné obťažovanie
Nebezpečné obťažovanie. Xprávo.eu. Zdroj: Pixabay.com

Nebezpečné elektronické obťažovanie – Skutková podstata

Skutkovú podstatu nebezpečného elektronického obťažovania zavádza zákon č. 236/2021 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon č. 236/2021 Z. z.“).

Trestný čin kybernetickej šikany tvorí nové ustanovenie § 360b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Trestný zákon“):

§ 360b Nebezpečné elektronické obťažovanie

(1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že

  1. ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo
  2. neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Trest odňatia slobody až na 3 roky hrozí teda tomu, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného jeho dlhodobým ponižovaním, zastrašovaním, neoprávneným konaním v jeho mene alebo iným dlhodobým obťažovaním.

Rovnaký trest hrozí aj páchateľovi, ktorý úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že neoprávnene zverejní alebo sprístupní obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach. V zmysle Dôvodovej správy k Zákonu č. 236/2021 Z. z.: „Typickým príkladom je zverejnenie intímnych záberov pôvodne získaných so súhlasom dotknutej osoby (tzv. revenge porn).“

Ak dôjde k spáchaniu tohto trestného činu na chránenej osobe (napr. dieťa) alebo z osobitného motívu (napr. z pomsty), páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 1 až 4 roky, v súlade s § 360b ods. 2 Trestného zákona.

Trest odňatia slobody na 2 až 6 rokov hrozí tomu, kto spácha trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania a spôsobí ním značnú škodu, s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo ak bol páchateľ za tento čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, v súlade s § 360b ods. 3 Trestného zákona.

Slovenský zákonodarca sa pri zadefinovaní tohto nového trestného činu inšpiroval rakúskou právnou úpravou.


V zmysle Dôvodovej správy k Zákonu č. 236/2021 Z. z.: „Textácia pritom vychádza jednak zo zaužívaných termínov a pojmov Trestného zákona, ale i zo zahraničných skúseností, a to najmä z nám osobitne blízkeho štátu, ktorým je Rakúsko. V jeho trestnom zákone je konkrétne skutková podstata kyberšikany zakotvená v ust. § 107c (v nadväznosti na skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného prenasledovania v § 107a):

(1) Kto prostredníctvom telekomunikácií alebo počítačového systému spôsobom, ktorý by mohol neprimerane narušiť životný štýl druhej osoby, konajúc po dlhšiu dobu,

  1. osobu zjavne poškodí na cti spôsobom vnímateľným väčším počtom osôb, alebo
  2. sprístupní skutočnosti alebo obrazové záznamy z intímnej oblasti života osoby bez jej súhlasu väčšiemu počtu osôb,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok alebo pokutou až do výšky 720 denných sadzieb.

(2) Ak má čin za následok samovraždu alebo pokus o samovraždu poškodenej osoby v zmysle odseku 1, páchateľ sa potrestá odňatím slobody až na tri roky.

Dôvodová správa k Zákonu č. 236/2021 Z. z. taktiež posudzuje vzťah kybernetickej šikany k existujúcim trestným činom, s ktorými by mohla vzniknúť podobnosť zámeny (napr. Ohováranie (§ 373 Trestného zákona), Nebezpečné vyhrážanie (§ 360 Trestného zákona), či Nebezpečné prenasledovanie (§ 360a Trestného zákona)). Taktiež uvádza viaceré nedostatky súčasnej trestnoprávnej regulácie, ktorá nepodchycuje všetky formy šikany, ktoré si podľa zákonodarcu zaslúžia trestnoprávnu ochranu. [Dôvodová správa k Zákonu č. 236/2011 Z. z.: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=491874]

Ako je zrejmé zo skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania, spáchanie tohto skutku sa deje prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete. Ide teda o trestný čin spáchaný v online priestore – na internete, či prostredníctvom e-mailovej či SMS komunikácie. Spoločným znakom trestne postihnuteľných konaní tohto nového trestného činu je taktiež skutočnosť, že musí dôjsť k podstatnému zhoršeniu kvality života obete.

Nebezpečné elektronické obťažovanie v zmysle § 360b odseku 1 je prečinom

To znamená, že v prípade spáchania tohto trestného činu podľa odseku 1 sa bude uplatňovať tzv. materiálny korektív v tých prípadoch konania, ktoré nie sú spoločensky nebezpečné. V zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona: Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná. Pri spáchaní trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania podľa § 360b ods. 1 Trestného zákona sa teda po posúdení závažnosti môže aj napriek naplneniu skutkovej podstaty nejednať o prečin v zmysle Trestného zákona.

V tejto súvislosti platí aj ustanovenie § 40 ods. 1 Trestného zákona, ktoré umožňuje uputiť od potrestania páchateľa prečinu, ak ním nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, ak

„a) páchateľ priznal spáchanie prečinu, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave a ak vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a na doterajší život páchateľa možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu,

b) súd prijme záruku za nápravu páchateľa a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, povahu spáchaného prečinu a osobu páchateľa uloženie trestu nie je potrebné, alebo

c) prečin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré mu zároveň ukladá, zabezpečí ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa účinnejšie ako trest; to neplatí, ak si stav zmenšenej príčetnosti spôsobil vplyvom návykovej látky.“

Užitočné odkazy:

  1. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
  2. Zákon č. 236/2021 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
  3. Dôvodová správa k Zákonu č. 236/2021 Z. z.
  4. Ministerstvo spravodlivosti podporilo zavedenie nového trestného činu nebezpečného obťažovania
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.