Oznamovanie protispoločenskej činnosti – interný predpis

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, alebo ktorý je orgánom verejnej moci, musí mať interný predpis, v ktorom určí, ako môžu zamestnanci alebo iné osoby nahlásiť protispoločenskú činnosť zamestnávateľovi. Oznamovanie protispoločenskej činnosti alebo inak povedané whistleblowing je v SR pomerne novou oblasťou zakladajúcou povinnosti zamestnávateľom, za ktorej nesplnenie hrozia sankcie. Podrobnosti sa dozviete v článku nižšie na Xpravo.eu
Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti – tzv. whistleblowing

Pojem whistleblowing v doslovnom preklade znamená zapískanie na píšťalku (blow the whistle). Zapískanie má upozorniť na porušovanie zákonov alebo iných noriem – na protispoločenskú činnosť. V podmienkach SR je whistleblowing v zákone označený ako oznamovanie protispoločenskej činnosti. Oznamením protispoločenskej činnosti sa zjednodušene rozumie oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zákon č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje oznamovanie protispoločenskej činnosti v SR.

Zákon definuje aj tzv. závažnú protispoločenskú činnosť, ktorou sú:

  • trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, niektorý z trestných činov verejných činiteľov alebo korupcie podľa Trestného zákona, alebo
  • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou prevyšujúcou 3 roky, alebo
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou najmenej 50.000,- EUR.

Oznamením protispoločenskej činnosti je uvedenie skutočností, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, o protispoločenskej činnosti, alebo o závažnej protispoločenskej činnosti.

Aký interný predpis upravuje zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti?

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, alebo ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný vytvoriť vnútorný systém na podávanie podnetov. Tento zamestnávateľ je povinný za tým účelom vydať vnútorný predpis.

V predpise je zamestnávateľ povinný určiť najmä podrobnosti o

  1. podávaní podnetov v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti činnosti (aspoň jeden zo spôsobov podávania podnetov musí byť dostupný 24 hod denne – napr. osobitná e-mailová alebo poštová schránka),
  2. preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
  3. zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet (zamestnávateľ dokonca nemôže urobiť voči podávateľovi podnetu nijaký právny úkon bez súhlasu inšpektorátu práce , napríklad nemôže s ním skončiť pracovný pomer),
  4. evidovaní podnetov,
  5. oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
  6. spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
Zamestnávateľ je povinný ďalej po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov.

Zamestnávateľ je povinní určiť osobitnú organizačnú zložku alebo zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v tejto oblasti (nemusí ísť o zamestnanca). Vždy však musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa a viazanú len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

Sankcie

Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, inšpektorát práce môže uložiť pokutu do 20. 000,- EUR.

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.