Protipožiarna ochrana – interné predpisy

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, je jednou z povinností aj pre podnikateľov vypracovať viaceré interné smernice a predpisy, ktorými sa zabezpečuje protipožiarna ochrana. Na vypracovanie niektorých interných smerníc a predpisov a splnenie ďalších povinností na úseku protipožiarnej ochrany je však potrebné osloviť technika požiarnej ochrany. Viac sa dozviete v článku na Xpravo.eu – nižšie.

Protipožiarna ochrana

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Protipožiarnu dokumentáciu upravuje najmä zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, vrátane vyhlášky Ministerstva vnúta SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení.

Na ochranu pred požiarmi sú, okrem vypracovania dokumentácie, povinní podnikatelia a majitelia budov zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, kontrolu miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vykonávať školenia zamestnancov, odbornú prípravu protipožiarnej hliadky, revízie hasiacich prístrojov – viaceré z týchto povinností môže podnikateľ splniť len v súčinnosti alebo prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Aké interné smernice a predpisy na úseku požiarnej ochrany sú povinní zabezpečiť podnikatelia ?

Vo svojich priestoroch sú aj podnikatelia povinní zabezpečiť v písomnej forme najmä nasledovnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, ktorú tvorí:

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby, a ďalšie doklady.

Viaceré z týchto povinností však podnikateľ môže splniť len v súčinnosti s technikom požiarnej ochrany. Interné predpisy sú na úseku ochrany pred požiarmi iba teoretickou a preventívnou časťou protipožiarnej ochrany.

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom na účely predchádzania vzniku požiarov rozsiahly okruh povinností, pričom vedenie, dodržiavanie a aktualizácia dokumentácie je len jednou časťou z týchto povinností.

 

Sankcie

Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť pokutu až do 8.298,- EUR právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá napr. nevypracuje a nevedie ustanovenú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi, alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom.


Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.