Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – interné predpisy

12345
5,00 a 13x hodnotené
Loading...

Každý zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie a vytvoriť podmienky, ktorými sa zaisťuje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. S tým súvisí povinnosť zamestnávateľa vydávať interné predpisy na zaistenie BOZP. Viac informácii sa dozviete nižšie na Xpravo.eu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BEZPEČNOSŤ a OCHRANA ZDRAVIA pri PRÁCI (tzv. BOZP)

Oblasť BOZP sa týka všetkých zamestnávateľov. Títo sú povinní uplatňovať všeobecné zásady prevencie, nevyhnutných na zaistenie BOZP, ku ktorým patrí aj vydávanie pokynov, interných predpisov a smerníc na zaistenie BOZP.

Aké interné smernice a predpisy upravuje zákon na úseku BOZP?

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o BOZP„) je zamestnávateľ povinný mať vypracované, pravidelne vyhodnocované a aktualizované najmä nasledovné interné predpisy a smernice:

 1. dokument Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – jej obsahom má byť hlavný zámer BOZP, postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; tento dokument nemá povinnosť mať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov a zamestnávateľ, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona,
 2. písomný Dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 3. vlastný Zoznam prác a pracovísk 1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca 9 mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, 2. spojených so špecifickým rizikom pre tieto osoby, 3. zakázaných mladistvým zamestnancom,
 4. Interný predpis o zabezpečovaní pitného režimu pre zamestnancov,
 5. Interný predpis upravujúci spôsob oboznamovania a informovania zamestnancov s predpismi na zaistenie BOZP, zásadami práce, BOZP, bezpečného správania na pracovisku, s nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi na zdravie, a ochranou pred nimi, o zákazoch vstupu do priestorov a zákazoch vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,
 6. Evidencia pracovných úrazov, iných úrazov a nebezpečných udalostí, priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, v rozsahu stanovenom zákonom,
 7. Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Podrobnosti aj vo vzťahu k dokumentácií upravujú okrem zákona o BOZP aj viaceré vykonávacie predpisy, napríklad:

 • nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
 • nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
 • nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 • zákon č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, atď..

Ďalšie povinnosti zamestnávateľa na úseku BOZP

Povinnosti zamestnávateľov na úseku BOZP sú pomerne rozsiahle. Vypracovanie interných predpisov a smerníc je len teoretickou časťou BOZP. Zamestnávateľ je povinný ďalej napríklad:

 1. preukázateľne (mať o tom písomný záznam) vyškoliť svojich zamestnacov o všetkých právnych a interných predpisoch a smerniciach na zaistenie BOZP, zoznamoch, zákazoch a pokynoch zamestnávateľa, o prideľovaní pracovných prostriedkov, najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie BOZP neustanovujú kratší čas,
 2. umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky BOZP a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať BOZP, v zmysle zákona o BOZP,
 3. zabezpečiť zamestnancom rekondičný pobyt, ak zamestnanci vykonávajú práce špecifikované zákonom o BOZP,
 4. vymenovať zástupcu alebo zástupcov zamestnancov pre BOZP spôsobom a v počte určeným zákonom o BOZP,
 5. zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a bezpečnostnotechnickú službu (len v spolupráci s bezpečnostným technikom), atď..

Sankcie

Inšpektorát práce môže za porušenie povinností, ktorými sa zabezpečuje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, podľa zákona o BOZP, aj vo vzťahu k interným smerniciam a predpisom uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 100.000,- EUR.

Viaceré z povinností, ktorými podnikateľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, môže splniť len v súčinnosti s odborným (bezpečnostným) technikom. Pri vypracovaní predpisov sa taktiež odporúča využiť pomoc právnikov alebo iných odborníkov.

12345
5,00 a 13x hodnotené
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.

Facebook

Facebook Pagelike Widget