PSD2 – Zmeny v platobných službách 2018

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Nie jedna banka oznámila zmeny v oblasti platieb a platobných služieb od 13. januára 2018. Ide najmä o legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú reklamácií, platieb, a pribudnú nové platobné služby a noví poskytovatelia týchto platobných služieb. Všetky zmeny priniesla revidovaná európska smernica o platobných službách – tzv. PSD2, ktorá bola implementovaná do zákona. Prehľad hlavných zmien a užitočné odkazy nižšie na xPravo.eu.

PSD2

Čo je PSD2?

PSD2 = Payment Services Directive 2. PSD2 je skratka anglického názvu revidovanej európskej smernice o platobných službách na vnútornom trhu:

Slovenský názov smernice PSD2

Anglicky názov smernice PSD2
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES

DIRECTIVE (EU) 2015/2366 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC

Znenie: tu Znenie: tu

Keďže PSD2 je smernicou, nemá priamu účinnosť a aplikovateľnosť na území členských štátov (teda ani v SR). Jej obsah sa musí prebrať do právnych predpisov každého členského štátu tak, aby bol zachovaný cieľ smernice. „Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom.“ Článok 288 (pôvodný článok 249 ZES) Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (konsolidované znenie)

Legislatívne zmeny, ktoré prináša PSD2, boli členské štáty Európskej Únie povinné implementovať do 13. januára 2018. V Slovenskej republike boli tieto zmeny zapracované do novely zákona č. 492/2009 Z. Z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom od 13. januára 2018 (ďalej len „zákon o platobných službách“).

Hlavné zmeny v oblasti platobných služieb

1. Platobné príkazy a inštrukcia k poplatkom

Platobné inštitúcie umožňujú klientom určiť na platobnom príkaze inštrukciu k poplatkom, ktorá určí, kto bude platiť poplatky spojené s jeho vykonaním. Ide o poplatky poskytovateľa platobných služieb platiteľa (napr. banky platiteľa) a poplatky poskytovateľa platobných služieb príjemcu (napr. banky príjemcu) .

Poznáme 3 typy inštrukcií k poplatkom:

  • SHA – podľa tejto inštrukcie platiteľ znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb platiteľa, a príjemca platby znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb príjemcu,
  • OUR – táto inštrukcia určuje, že všetky poplatky spojené s vykonaním platby platí platiteľ (zadávateľ platobného príkazu),
  • BEN – podľa tejto inštrukcie všetky poplatky spojené s vykonaním platby platí príjemca.

PSD2 ustanovuje, že inštrukcia SHA sa uplatní vždy pri vykonávaní platobnej operácie v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), vychádzajúc z § 44 ods. 2 zákona o platobných službách.

Túto inštrukciu k poplatkom pri platbách v rámci EHP nie je možné zmeniť podľa zákona o platobných službách ani písomnou dohodou s korporátnymi klientmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

2. Reklamácie platobných služieb

Legislatívne zmeny v reklamáciách platobných služieb sú zapracované najmä v § 89 ods. 6 a 7 zákona o platobných službách.

PSD2 mení lehotu na vybavenie reklamácií platobných služieb tak, že poskytovateľ platobných služieb (napr. banka) je povinný:

  • rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bezodkladne, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie zmluvne dohodnutým spôsobom,

Iba v odôvodnených prípadoch je možné predĺžiť túto lehotu na maximálne 35 pracovných dní. V týchto prípadoch však klient musí dostať predbežnú odpoveď s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na reklamáciu a termín konečnej odpovede.

  • tieto lehoty sa vzťahujú aj na platobné služby v iných menách ako je euro a meny zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (“EHP) v rámci EHP (napr. platba v dolároch v rámci EHP) a platby v každej mene mimo EHP, a to na časť platobnej operácie, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb a ktorá sa vykonáva v rámci EHP.

Celkové vybavenie reklamácie pri platobných službách v týchto menách nesmie trvať dlhšie ako 35 pracovných dní, v zložitých prípadoch nie dlhšie ako šesť mesiacov.

Odpoveď na reklamáciu musí byť v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu, ak je to zmluvne dohodnuté. V odpovedi musí byť vyjadrenie ku každému bodu reklamácie.

3. Vrátenie prostriedkov pri neautorizovanej platbe

Ak bola vykonaná neautorizovaná platobná operácia – teda taká platba, na ktorú neudelil platiteľ súhlas, neautorizoval ju – poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný vrátiť platiteľovi sumu neautorizovanej platobnej operácie, a to bezodkladne, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po tom, ako takú neautorizovanú platobnú operáciu zistil alebo bol o nej informovaný.

To však neplatí v prípadoch podozrenia, že platiteľ konal podvodným spôsobom. Vtedy sa prostriedky podľa predchádzajúceho odseku nevracajú, a informuje sa Národná banka Slovenska.

Či už sa pri neautorizovanej platbe vracajú prostriedky alebo nie, v každom prípade platia maximálne lehoty na vybavenie reklamácie platobných služieb. Podrobnosti upravuje najmä § 11 zákona o platobných službách.

4. Silná autentifikácia

Pojem autentifikácia znamená postup, ktorým sa overuje totožnosť klienta (používateľa platobných služieb) alebo oprávnenosť použitia platobného prostriedku (napr. oprávnenosť použitia platobnej karty zadaním PIN-u ako bezpečnostného prvku).

Silná autentifikácia znamená zjednodušene prísnejšiu autentifikáciu – overenie totožnosti použitím minimálne 2 nezávislých bezpečnostných prvkov, ktorými sú vedomosť (napr. PIN), vlastníctvo (napr. platobná karta) a charakteristické znaky používateľa platobných služieb (napr. odtlačok jeho prsta v moblnej aplikácii).

Typickým príkladom použitia silnej autentifikácie je platba kartou u obchodníka na internete. Okrem toho, že musíte mať platobnú kartu a zadať jej číslo, platnosť a CVV/CVC kód (vlastníctvo), obdržíte na Váš mobil sms s jedinečným kódom, ktorý zadáte (vedomosť – niečo čo viete len Vy).

PSD2 upravuje použitie silnej autentifikácie v prípadoch, ak platiteľ (klient)

  • pristupuje k svojmu platobnému účtu online (napr. skrz internet banking),
  • predkladá platobný príkaz v elektronickej podobe (napr. platba kartou na internete),
  • vykonáva prostredníctvom diaľkového prístupu akékoľvek činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko podvodu alebo iného zneužitia platobného prostriedku.
Tieto situácie vychádzajú z § 3c zákona o platobných službách, ktorý upravuje ďalšie podrobnosti.
Banky a ďalší poskytovatelia platobných služieb postupujú pri silnej autentifikácii klientov nielen podľa zákona o platobných službách, ale aj podľa regulačných technických predpisov, po nadobudnutí ich účinnosti. Znenie, spolu s ďalšími užitočnými informáciami v tejto súvislosti nájdete na tomto linku: RTS Strong Customer Authentication. Dokiaľ RTS nie sú účinné, každá banka postpuje podľa vlastných bezpečnostných postupov.

5. Nové platobné služby a ich poskytovatelia

PSD2 prináša 2 nové platobné služby:
  • služba infomovania o platobnom účte – ide o službu, ktorá klientovi umožní vidieť konsolidovaný prehľad o jeho platobných účtoch vedených vo viacerých bankách; Poskytovateľ služieb informovania o účte (angl. Account Information Services Provider) musí s klientom uzatvoriť zmluvu (musí mať súhlas na poskytnutie tejto služby od klienta), aby si mohol od všetkých bánk, kde má klient účet, vyžiadať informácie o platobných účtoch klienta;

V zmysle § 2 ods. 44 zákona o platobných službách: Službou informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie online služba prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré sú prístupné online prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu a ktoré má používateľ platobných služieb vedené u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb.

  • platobná iniciačná služba – ide o službu, ktorá umožní predkladať platobný príkaz banke Poskytovateľom platobnej iniciačnej služby, a to z účtu klienta vedeného v banke na základe súhlasu klienta; Poskytovateľ platobných iniciačných služieb (angl. Payment Initiation Services Provider) musí mať od klienta súhlas na poskytnutie tejto služby (uzatvára sa zmluva o poskytnutí tejto služby).

V zmysle § 2 ods. 43 zákona o platobných službách: Platobnou iniciačnou službou sa na účely tohto zákona rozumie predloženie platobného príkazu na pokyn používateľa platobných služieb vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je prístupný online prostredníctvom internetu a je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb.

Všetky dôležité informácie o týchto nových platobných službách, o ich fungovaní a ich využiteľnosti, výhodách i nevýhodách sa dozviete v článku na xPravo.eu tu:

Potvrdenie dostupnosti sumy platobnej operácie na účte kliente pre Poskytovateľa platobných služieb vydávajúceho platobné prostriedky viazané na platobnú kartu

Okrem nových platobných služieb legislatíva PSD2 upravuje potvrdenie dostupnosti prostriedkov klienta na jeho účte, a to na žiadosť Poskytovateľa platobných služieb vydávajúceho platobné prostriedky viazané na platobnú kartu (angl. Payment service provider issuing card-based payment instruments). Banky a iní poskytovatelia, ktorí vedú platobné účty pre klientov, sú povinní na žiadosť tohto poskytovateľa potvrdiť, či suma potrebná na vykonanie platobnej operácie viazanej na platobnú kartu je k dispozícii na platobnom účte klienta (platiteľa).

Pri tejto službe musí klient vopred udeliť súhlas banke, aby mohla odpovedať na žiadosti konkrétneho Poskytovateľova platobných služieb vydávajúceho platobné prostriedky viazané na platobnú kartu. Odpoveď sa poskytuje len formou ÁNO/NIE, a prostriedky na platobnom účte klienta sa neblokujú.

Podrobnosti v tejto súvislosti upravuje Zákon o platobných službách najmä v § 28b.

 

Odpovede Európskej Komisie na najčastejšie otázky v súvislosti s PSD2 nájdete na ich oficiálnej stránke, tu:

Payment Services Directive: frequently asked questions

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.