Peer to peer pôžičky

Hodnotenie článku: 12345 (95.48%)
Loading...

Peer to peer pôžičky. Niekto by mohol povedať, že ide o akúsi šedú zónu – neregulovanú oblasť, ktorá nepodlieha dohľadu príslušnými inštitúciami aj napriek tomu, že ide o investovanie a požičiavanie v zásade medzi neznámymi osobami. V článku sa zaoberáme viacerými aspektami peer to peer pôžičiek, ich výhodami, ale aj možnými rizikami (v porovnaní napr. so spotrebiteľskými úvermi a pôžičkami poskytovanými bankami).

peer to peer

Význam pojmu peer to peer lending (požičiavanie)

Pojem peer to peer je možné preložiť ako rovný s rovným alebo person to person alebo od osoby k osobe. Vo svete online to predstavuje „počítačovú sieť, kde spolu priamo komunikujú jednotlivý klienti“ (JIRÁSEK, P., NOVÁK, L., POŽÁR, J. 2015. Cyber Security Glossary. [online]. Praha : VAN druck, Sedlčany, 2015. 242 s. [cit. 2018-09-02] Dostupné na internete: https://cybersecurity.cz/data/slovnik_v310.pdf

Peer to peer sa označuje aj skratkou P2P.

Pojem P2P lending (P2P požičiavanie / Peer to Peer pôžičky) je jedným zo spôsobov crowdfundingu, označovaný aj ako kolektívne požičiavanie. Podstata takéhoto požičiavania spočíva v tom, že osoba (investor/veriteľ) požičiava finančné prostriedky iným osobám (dlžníkom) prostredníctvom online platformy, ktorú prevádzkuje tretia osoba, ktorá sprostredkúva kontakt medzi týmto veriteľom a dlžníkom. Takto poskytnutá pôžička sa zdá byť výhodná pre všetkých zapojených – dlžníkovi je poskytnutá pôžička s výhodnejším úrokom ako od finančnej inštitúcie, veriteľ zhodnotí svoje prostriedky vyšším úrokom než na termínovanom vklade, a online platforma môže generovať zisk za svoju prevádzku (napr. poplatkami).

Existuje viacero druhov crownfundingu, ktoré sa od seba líšia výsledkom či spôsobom uzatvorenia kontraktu. Definíciu a vysvetlenie pojmu kolektívne financovanie a k dnešnému dňu známe druhy kolektívneho financovanie poskytuje aj Európska komisia na svojej stránke: tu.

Vzhľadom na takmer neexistujúcu osobitnú právnu úpravu peer to peer pôžičiek, prináša zapojenie sa do tejto schémy investovania a požičiavania viaceré benefity, a naopak aj možné nevýhody či potencionálne riziká.

P2P pôžička nie je spotrebiteľský úver

P2P pôžička je dlžníkovi poskytnutá osobami, ktoré nekonajú v rámci svoje podnikateľskej činnosti.

V praxi to znamená, že takáto peer to peer pôžička nie je spotrebiteľským úverom podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o SU“).


Dlžník (v porovnaní s pôžičkou, ktorú poskytujú banky a iné inštitúcie v rámci podnikania) pri uzatváraní zmluvy nevystupuje ako spotrebiteľ. Dlžník preto nemá okrem iného nárok na informácie pred uzavretím zmluvy v rozsahu podľa Zákona o SU; osoby, ktoré poskytujú prostriedky a sprostredkovanie pôžičky nemusia mať nejakú odbornú spôsobilosť; a zmluva o úvere nemusí obsahovať všetky náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, atď.. V prípade finančných inštitúcií, ktoré poskytujú pôžičky v súlade so Zákonom o SU, zákonodarca sankcionuje neuvedenie vybraných povinných náležitosti zmluvy dokonca neplatnosťou a bezúročnosťou pôžičky. To však neplatí pre P2P pôžičky. O tom, aký význam to má na ďalšie práva dlžníka, píšeme ďalej v článku.

Zmluva o pôžičke, ktorú medzi sebou dve osoby uzatvárajú, sa spravuje § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), v zmysle ktorého:

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.“

Ako upravuje § 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť aj úroky.

Keďže do vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom vstupuje aj online platforma ako sprostredkovateľ kontaktu medzi dlžníkom a veriteľom, dlžník zväčša uzatvára tzv. Rámcovú zmluvu, ktorá upravuje právne vzťahy všetkých troch strán.

Posúdenie schopnosti dlžníka splácať

Pred uzavretím zmluvy neexistuje povinnosť veriteľa alebo online platformy posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v takom rozsahu, ako je to pri finančných inštitúciách.

P2P pôžička preto môže byť poskytnutá aj takému dlžníkovi, ktorému by finančná inštitúcia úver neposkytla, alebo by mu ho poskytla s horším úrokom.

Na jednej strane sa dlžník môže tešiť z lepšieho úroku, či zo samotného úveru, na druhej strane sa však dlžník môže svojim konaním dostať do platobnej neschopnosti (napr. ak zatají nejakú pôžičku, neposkytne údaj o tom, že platí výživné, atď.).

Online platformy overujú schopnosť dlžníka splácať na základe informácií poskytnutých od dlžníka, a rovnako na základe informácií v dokumentoch predložených samotným dlžníkom (napr. potvrdenie o príjme, výplatné pásky, výpisy z účtu). Tieto informácie sa potom overujú najmä vo verejne dostupných databázach a registroch, prípadne sa priamo overuje mzda u zamestnávateľa a pod..

Údaje o dlžníkovi však nemusia byť overené vo všetkých databázach a registroch, nakoľko neexistuje zákonná povinnosť to urobiť alebo nie je možné do niektorých registrov nahliadať. Ide napr. o Spoločný register bankových informácií (ďalej len „SRBI“), ktorý je zriadený v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení (je však možné z neho získať odpis, resp. akúsi úverovú správu – viac informácii je dostupných na stránke SRBI: tu), alebo o Nebankový úverový register (viac informácií na stránke tu).

Online platformy, ktoré sprostredkúvajú kontakt medzi dlžníkom a veriteľom, si môžu viesť vlastné databázy alebo registre, a pristupovať k verejne dostupným registrom, kde overia informácie o dlžníkovi a veriteľovi. Na overenie schopnosti splácať pôžičku sa však nevzťahujú nové sprísnené pravidlá tak, ako je to v prípade bánk a iných finančných inštitúcií. Viďte napr. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018 č. 6/2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Online platforma ako poskytovateľ služieb informovania o účte podľa PSD2

Jedným z dostupných dokumentov na overenie schopnosti dlžníka splácať pôžičku sú aj jeho výpisy z účtu. Tie musí aktuálne dlžník sám predkladať.

Ak by však niektorá online platforma získala licenciu a poskytovala službu informovania o účte (account information services), informácie o účte a overenie majiteľa účtu by bolo možné získať priamo od banky, ktorá vedie účet pre dlžníka, a to na základe jeho súhlasu. Službu informovania o účte priniesla smernica PSD2.

Viac informácií o službe informovania o účte sa dozviete v článku na xpravo.eu tu:

PSD2 – Zmeny v platobných službách 2018

Presun údajov o dlžníkovi alebo o veriteľovi podľa GDPR

Určité vylepšenie pri poskytovaní peer to peer pôžičiek môžu priniesť aj legislatívne novinky z oblasti ochrany osobných údajov.

Finančné inštitúcie ale aj iné subjekty, ak spracúvajú osobné údaje o dlžníkovi alebo o veriteľovi, považujú sa za prevádzkovateľov na účely spracúvania osobných údajov. S tým je spojené aj právo na prenosnosť údajov dlžník alebo veriteľ môžu požadovať o presun údajov od jedného prevádzkovateľa (napr. od svojej banky) k inému prevádzkovateľovi (napr. k online platforme peer to peer).

Viac informácií nájdete v

Úroková sadzba

Pri spotrebiteľských úveroch a pôžičkách nesmie odplata za pôžičku presiahnuť najvyššiu prípustnú odplatu, v súlade s § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka. Výšku špecifikuje Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení. Odplata pritom predstavuje nielen úrok, ale aj všetky poplatky a iné plnenia súvisiace s pôžičkou.

Viac o odplate informuje prehľadne na svojej stránke aj Národná banka Slovenska: tu

Maximálna výška odplaty však neplatí pri peer to peer pôžičkách.

Úroková sadzba a celková odplata pri peer to peer pôžičke však nemôže byť v hrubom nepomere k výške P2P pôžičky, inak by mohlo ísť o úžeru v zmysle §39a Občianskeho zákonníka:

Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.“

Poplatok za predčasné splatenie

Ak sa rozhodne dlžník predčasne splatiť pôžičku, ktorú mu poskytla banka alebo iná finančná inštitúcia na základe Zákona o SU, dlžník neplatí žiaden poplatok za predčasné splatenie. Dlžník môže naviac zaplatiť iba náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s predčasným splatením jeho pôžičky.

V súlade s § 16 Zákona o SU, táto náhrada účelne vynaložených nákladov:

  • nesmie presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak dohodnutý dátum ukončenia zmluvy o pôžičke presahuje rok,
  • inak náhrada nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.

Zákon o SU dokonca stanovuje aj prípady, kedy banka alebo iná finančná inštitúcia poskytujúca spotrebiteľské úvery nemá nárok ani na túto náhradu.

Poplatok za predčasné splatenie peer to peer pôžičky však nie je legislatívne nijako obmedzený. Azda s výnimkou úžery, ako uvádzame vyššie.

Ochrana peňažných prostriedkov veriteľa

Ak veritel uloží svoje peňažné prostriedky na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, jeho vklad je chránený Fondom ochrany vkladov. Vklad, ak by sa stal nedostupným, je chránený v zmysle zákona do 100.000,- EUR. V niektorých prípadoch je vklad chránený v plnej výške (napr. v prípade prostriedkov z dedičstva, ak to vkladateľ oznámi banke). Podmienky ochrany vkladov upravuje najmä zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len “Zákon o ochrane vkladov”).

Prostriedky veriteľa poskytnuté ako peer to peer pôžička dlžníkom však nie sú chránené Fondom ochrany vkladov.

Online platformy, ktoré sprostredkúvajú kontakt medzi veriteľom a dlžníkom, môžu vytvárať vlastné fondy ochrany/ garančné fondy. Výplata z nich však nie je zákonom regulovaná.

Upozornenie Národnej banky

Keďže peer to peer pôžičky sú poskytované veriteľmi, ktorí nepodliehajú dohľadu tak ako banky alebo nebankové inštitúcie s oprávnením poskytovať úvery, Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle upozorňuje na crowdfunding:

Národná banka Slovenska vníma problematiku crowdfundingu ako aktuálnu tému s rýchlo sa rozširujúcim potenciálom. NBS monitoruje crowdfundingové aktivity, a preto upozorňuje verejnosť, že oblasť crowdfundingu a činnosti s ňou spojené nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Samotná účasť verejnosti na týchto aktivitách je konaním na vlastnú zodpovednosť. NBS tiež upozorňuje, že finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou činností spojených s crowdfundingom nepodliehajú ochrane vkladov ani ochrane investícií.

Viac informácií Národnej banky Slovenska k peer to peer pôžičkám nájdete najmä na nasledovných odkazoch:

  • https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/ine-upozornenia/upozornenie-na-poskytovanie-poziciek-peer-to-peer-sposobom
  • https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_pozicia-narodnej-banky-slovenska-ku-crowdfundingu-poziciavaniu-formou-lendingu

Zhrnutie

Pri kolektívnych pôžičkách sú si veriteľ a dlžník rovní, minimálne v postavení voči online platforme, ktorej musia dôverovať.

Ak je peer to peer pôžička úspešne splatená, dlžníkovi je poskytnutá výhodnejšia pôžička a veriteľ lepšie zhodnotil svoje peniaze. To je bezpochyby najväčšia výhoda peer to peer pôžičiek. Nezabúdajme na online platformu, ktorá svojou činnosťou takisto generuje zisk. Úspešnými pôžičkami priláka ešte viac investorov a viac ľudí, ktorí potrebujú požičať.

Ako najväčšiu nevýhodu však vnímame to, že dlžník a veriteľ konajú na vlastnú zodpovednosť. Obaja musia plne dôverovať pravidlám online platformy nielen vo vzťahu k overeniu údajov. Dlžník nie je vo vzťahu k veriteľovi v postavení spotrebiteľa. Prostriedky veriteľa, ktoré chce vlastne iba zúročiť, nie sú chránene Fondom ochrany vkladov. Otázna je aj zodpovednosť platformy v prípade podvodu, či vzniku škody.

Je však jasné, že peer to peer pôžičky majú možno pred sebou úspešnú budúcnosť. A to najmä v spojení s novými legislatívnymi možnosťami. GDPR prináša právo osoby na prenosť údajov od jedného prevádzkovateľa k inému. PSD2 prináša možnosť získať údaje o účte a o transakciách na základe súhlasu priamo od banky, a to na základe licencie na poskytovanie služieb informovania o účte. Je otázkou, ako sa s týmito možnosťami popasuje trh.

 

Hodnotenie článku: 12345 (95.48%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.