REZERVAČNÁ ZMLUVA NA BYT, KÚPNA ZMLUVA NA BYT – vzory

Hodnotenie článku: 12345 (90.70%)
Loading...

REZERVAČNÁ ZMLUVA; KÚPNA ZMLUVA

vzory

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Kúpnu zmluvu nájdete nižšie - pod rezervačnou zmluvou."

Kupujete nehnuteľnosť – byt a potrebujete vzory zmlúv? Pomôžte si našimi vzormi – Rezervačná zmluva; Kúpna zmluva na byt. Chcete sa vyhnúť prípadným problém na katastri v súvislosti s nesprávne naformulovanou kúpnou zmluvou na byt, ktorá neobsahuje náležitosti v zmysle zákona? Nižšie nájdete vzory oboch zmlúv s potrebnými náležitosťami. Vzory je potrebné upraviť /prispôsobiť na konkrétnych predávajúci, kupujúcich a individuálne dohodnuté dojednania (napr. v časti platenia kúpnej ceny – jej výšky, spôsobu platenia a lehote zaplatenia, atď.)

Nižšie nájdete vzory – Rezervačná zmluva; Kúpna zmluva

Vzor – Rezervačná zmluva na byt

reserved

*****

REZERVAČNÁ ZMLUVA NA NEHNUTEĽNOSŤ

uzatvorená podľa § 50a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Bankové spojenie: [BUDE DOPLNENE]
Číslo účtu v tvare IBAN: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len ako „Budúci predávajúci“)
1.2 Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Bankové spojenie: [BUDE DOPLNENE]
Číslo účtu v tvare IBAN: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len ako „Budúci kupujúci“)

Článok II.


Prehlásenie Budúceho predávajúceho

2.1 Budúci predávajúci týmto prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti:

  • bytu č. [BUDE DOPLNENE], na [BUDE DOPLNENE] poschodí bytového domu v [BUDE DOPLNENE]na ulici [BUDE DOPLNENE], so súpisným č. [BUDE DOPLNENE], číslo vchodu [BUDE DOPLNENE], postaveného na parcelách registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE](ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Byt“);
  • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom [BUDE DOPLNENE] prináležiaci k Bytu vo veľkosti: [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“)

(Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej len ako „Nehnuteľnosť“)

2.2 Budúci predávajúci a Budúci kupujúci (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) potvrdzujú svoj záujem na uzatvorení kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva z Budúceho predávajúceho na Budúceho kupujúceho k Nehnuteľnosti.

Článok III.

Predmet a účel zmluvy

3.1 Budúci predávajúci sa zaväzuje rezervovať Nehnuteľnosť pre Budúceho kupujúceho a Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok, pričom Budúci predávajúci a Budúci kupujúci sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu), za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

3.2 Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť, aby Budúci kupujúci mal možnosť kúpiť Nehnuteľnosť a aby Budúci predávajúci nepredával túto Nehnuteľnosť po dohodnutý čas inému záujemcovi.

Článok IV.

Kúpna cena za Nehnuteľnosť a Rezervačný poplatok

4.1 Kúpna cena nadobúdanej Nehnuteľnosti je zmluvnými stranami dohodnutá spolu na sumu vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] Eur).

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci zaplatí Budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok vo výške [BUDE DOPLNENE],- EUR (slovom [BUDE DOPLNENE] Eur), ktorý poukáže na účet Budúceho predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy (ďalej len „Rezervačný poplatok“). Za deň splnenia platobnej povinnosti Budúceho kupujúceho sa považuje deň, kedy bol Rezervačný poplatok v plnej výške pripísaný na účet Budúceho predávajúceho.

4.3 Nezaplatenie Rezervačného poplatku v plnej výške a lehote tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku bude rozväzovacou podmienkou platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

4.4 V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy na Nehnuteľnosť) medzi Budúcim predávajúcim a Budúcim kupujúcim, Rezervačný poplatok bude započítaný na zaplatenie celkovej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.

Článok V.

Rezervovanie Nehnuteľnosti

5.1 Budúci predávajúci sa zaväzuje neponúknuť žiadnej tretej osobe na predaj a rezervovať Budúcemu kupujúcemu Nehnuteľnosť po dobu [BUDE DOPLNENE] (slovom: [BUDE DOPLNENE]) kalendárnych dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len “Lehota”).

5.2 Budúci kupujúci sa zaväzuje najneskôr do uplynutia Lehoty stanovenej v bode 1. tohto článku Zmluvy uzatvoriť s Budúcim predávajúcim zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu).

5.3 Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy predložiť (stačí e-mailom) Budúcemu kupujúcemu zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) a vynaložiť primerané úsilie za účelom uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) s Budúcim kupujúcim. V prípade, ak si Budúci predávajúci túto povinnosť nesplní, Budúci kupujúci je oprávnený od tejto Rezervačnej zmluvy odstúpiť s tým, že Budúci predávajúci je povinný vrátiť Budúcemu kupujúcemu Rezervačný poplatok na účet Budúceho kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5.4 Ak Budúci kupujúci poruší svoju povinnosť uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) v Lehote z dôvodov na strane Budúceho kupujúceho, Budúci predávajúci nie je povinný mu vrátiť Rezervačný poplatok.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1 Táto Rezervačná zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise jedno vyhotovenie.

6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísanie oboma zmluvnými stranami.

6.3 Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, uzatvorených oboma zmluvnými stranami.

6.4 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Rezervačná zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle a že ju neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu s obsahom zmluvy, s ktorým sa oboznámili pred jej uzatvorením, pripájajú vlastnoručné podpisy.

V [BUDE DOPLNENE], dňa ____________________ V [BUDE DOPLNENE], dňa ____________________
___________________________ ___________________________
[BUDE DOPLNENE]
Budúci predávajúci
[BUDE DOPLNENE]
Budúci kupujúci

*****

bytovka

Vzor – Kúpna zmluva na byt

*****

KÚPNA ZMLUVA – vzor

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a v zmysle § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.2 Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Bankové spojenie: [BUDE DOPLNENE]
Číslo účtu v tvare IBAN: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len ako „Predávajúci“)
1.2 Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
Bankové spojenie: [BUDE DOPLNENE]
Číslo účtu v tvare IBAN: [BUDE DOPLNENE]
Druh a č. dokladu totožnosti: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len ako „Kupujúci“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa [BUDE DOPLNENE] rezervačnú zmluvu na nehnuteľnosť, špecifikovanú v bode 3.1 nižšie tejto zmluvy, v zmysle ktorej sa zaviazali uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) (ďalej len „Rezervačná zmluva“).

Článok III.

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť Predávajúceho previesť výlučné vlastnícke právo k nasledovnej nehnuteľnosti na Kupujúceho

  • bytu č. [BUDE DOPLNENE], na [BUDE DOPLNENE] poschodí bytového domu v [BUDE DOPLNENE]na ulici [BUDE DOPLNENE], so súpisným č. [BUDE DOPLNENE], číslo vchodu [BUDE DOPLNENE], postaveného na parcelách registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE](ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. [BUDE DOPLNENE], vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Byt“);
  • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom [BUDE DOPLNENE] prináležiaci k Bytu vo veľkosti: [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“)

(Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej len ako „Nehnuteľnosť“)

a povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za prevod výlučného vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti, v zmysle tejto zmluvy.

3.2 Predávajúci týmto prehlasuje, že:

– je nespochybniteľným a výlučným vlastníkom (podiel 1/1) Nehnuteľnosti , na ktorej neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, exekúcie a ani iné ťarchy zriadené v prospech žiadnej finančnej ani inej inštitúcie, tretích osôb alebo akékoľvek iné nároky tretích strán;

– je oprávnený s Nehnuteľnosťou nakladať a že na predmetnej Nehnuteľnosti neviazne iba nasledovná ťarcha, v zmysle zákona: „Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z“;

– všetky dane a poplatky spojené s predmetnou Nehnuteľnosťou, splatné ku dňu podpisu Preberacieho protokolu v zmysle tejto zmluvy, sú uhradené;

– Nehnuteľnosť odovzdá Kupujúcemu riadne a v stave spôsobilom na riadne užívanie;

– na Nehnuteľnosť neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov.

3.3 Predávajúci predáva Nehnuteľnosť vo svojom výlučnom vlastníctve a Kupujúci nadobudne Nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok IV.

Popis a rozloha Bytu

4.1 Byt pozostáva z [BUDE DOPLNENE] obytných miestností a príslušenstva.

4.2 Príslušenstvom bytu je: kuchyňa, hala, predsieň, kúpeľňa, WC, loggia, pivnica, [BUDE DOPLNENE].

4.3 Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: inštalácie rozvodov elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody kúrenia od domových stúpačiek, oceľové vykurovacie telesá, rozvody vody / SV a TUV/, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovanie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény /, zvonček, kuchynská linka, digestor, poštová schránka, telefónna prípojka, kľúče od Bytu, pivnice, vchodu do bytového domu a poštovej schránky

4.4 Celková výmera podlahovej plochy bytu je [BUDE DOPLNENE] m2.

Článok V.

Technický stav Nehnuteľnosti

5.1 Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady, poškodenia alebo technický stav Bytu a jeho vybavenia, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu, na ktoré by mal Kupujúceho upozorniť.

5.2 Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil s technickým stavom Nehnuteľnosti, ktorú kupuje.

Článok VI.

Kúpna cena Nehnuteľnosti a platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti – k Bytu a k Spoluvlastníckemu podielu, vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) (ďalej len „Kúpna cena“).

6.2 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na nasledovnom spôsobe platby Kúpnej ceny:

  • Kupujúci zložil dňa [BUDE DOPLNENE] rezervačný poplatok v zmysle Rezervačnej zmluvy vo výške [BUDE DOPLNENE],- EUR, (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) na účet Predávajúceho vedený v spoločnosti [BUDE DOPLNENE], č. Účtu v tvare IBAN [BUDE DOPLNENE]. Podľa Rezervačnej zmluvy, rezervačný poplatok vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) je započítaný na zaplatenie celkovej Kúpnej ceny za Nehnuteľnosť a tvorí prvú splátku Kúpnej ceny Kupujúcim už uhradenú ku dňu podpisu tejto zmluvy;
  • Druhá splátka Kúpnej ceny vo výške [BUDE DOPLNENE] EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) z celkovej Kúpnej ceny bude uhradená bankovým prevodom na účet Predávajúceho, číslo účtu v tvare IBAN: [BUDE DOPLNENE] vedeného v spoločnosti [BUDE DOPLNENE], do [BUDE DOPLNENE] kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, po splnení všetkých podmienok potrebných pre poskytnutie plnenia zo strany spoločnosti [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka Kupujúceho), v zmysle zmluvy o úvere uzatvorenej Kupujúcim s uvedenou hypotekárnou bankou. Kupujúci sa zaväzuje, že splní všetky podmienky, aby [BUDE DOPLNENE], (hypotekárna banka Kupujúceho) vyplatila druhú splátku Kúpnej ceny na vyššie uvedený účet Predávajúceho;
  • Tretia splátka Kúpnej ceny vo výške [BUDE DOPLNENE],- EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur) z celkovej Kúpnej ceny bude uložená do notárskej úschovy [BUDE DOPLNENE], notárovi, so sídlom [BUDE DOPLNENE], za účelom vydania peňazí Predávajúcemu bezodkladne po predložení listu vlastníctva k Nehnuteľnosti, kde bude ako výlučný vlastník uvedený Kupujúci, t. j. podmienkou na vydanie úschovy peňazí – tretej splátky Kúpnej ceny Predávajúcemu bude predloženie Listu vlastníctva, vedenom Okresným úradom [BUDE DOPLNENE], katastrálny odbor, pre katastrálne územie [BUDE DOPLNENE], obec [BUDE DOPLNENE], okres [BUDE DOPLNENE], kde bude ako výlučný vlastník bytu č. [BUDE DOPLNENE], na [BUDE DOPLNENE] poschodí bytového domu v [BUDE DOPLNENE] na ulici [BUDE DOPLNENE], so súpisným č. [BUDE DOPLNENE], číslo vchodu [BUDE DOPLNENE]., postaveného na parcelách registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE] a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom [BUDE DOPLNENE] prináležiaceho k Bytu vo veľkosti: [BUDE DOPLNENE] bude uvedený Kupujúci.

6.3 V prípade, že druhá a tretia splátka Kúpnej ceny nebudú zaplatené spôsobom uvedeným vyššie Predávajúcemu v dohodnutých lehotách a za dohodnutých podmienok, Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť a zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia, t. j. najmä Predávajúcemu vznikne povinnosť vrátiť do [BUDE DOPLNENE] kalendárnych dní Kupujúcemu uhradenú prvú splátku Kúpnej ceny vo výške [BUDE DOPLNENE],- EUR. To isté platí aj v prípade, že by došlo zo strany Kupujúceho alebo Predávajúceho ku skutočnosti, ktorá bude definitívne a neriešiteľne brániť naplneniu predmetu tejto zmluvy.

6.4 Predávajúci sa zaväzuje, že podpíše záložné zmluvy na zriadenie záložného práva k Nehnuteľnosti v prospech [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka kupujúceho) a Kupujúci nadobudne Nehnuteľnosť so zriadeným záložným právom v prospech [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka kupujúceho).

Článok VII.

Úprava práv k pozemku

S prevodom Bytu nie je spojený prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parcely registra „C“, parc. č. [BUDE DOPLNENE], na ktorých sa nachádza bytový dom, ktorého súčasťou je prevádzaná Nehnuteľnosť. K týmto pozemkom je zriadené v zmysle § 23 ods. 5 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Článok VIII.

Odovzdanie Nehnuteľnosti a Osobitné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdávaní Nehnuteľnosti bude vyhotovený Preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať stav všetkých vodomerov, elektromerov, plynomerov, resp. iných meracích zariadení nachádzajúcich sa v Byte, resp. mimo neho, ktoré súvisia s jeho užívaním a to ku dňu odovzdania a prevzatia Bytu.

8.2 Predávajúci sa zaväzujú Kupujúcemu odovzdať vypratanú Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom a kľúče od Bytu a vchodových dverí do bytového domu, kľúče od poštovej schránky, kľúče od pivnice najneskôr do 10 dní od uhradenia Kúpnej ceny.

8.3 Predávajúci je povinný ku dňu odovzdania Bytu uhradiť všetky poplatky, prípadné nedoplatky za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, prípadne za ďalšie služby spojené s užívaním Bytu, a to za obdobie až do dňa odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu. Predávajúci je povinný ako prílohu k návrhu na vklad vlastníckeho práva doložiť potvrdenie od správcu bytového domu, že na Byte neviaznu žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Prípadné nedoplatky za vyúčtovanie nákladov – úhrad za plnenia spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv za rok [BUDE DOPLNENE] a [BUDE DOPLNENE] do dátumu odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu sa Predávajúci zaväzuje uhradiť v plnej výške správcovi bytového domu . Predávajúci sa svojim podpisom zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť potrebnú na ohlásenie a uskutočnenie zmeny v osobe odberateľa médií (voda, plyn, elektrina a pod.) podľa zmlúv uzavretých s jednotlivými dodávateľmi médií najneskôr do 10 dní od odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu.

8.4 Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje seba a všetky ostatné osoby prihlásené odhlásiť z trvalého alebo prechodného pobytu na Nehnuteľnosti najneskôr do 60 dní odo dňa odovzdania bytu Kupujúcemu. Predávajúci ďalej zabezpečí, že ku dňu odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu, nebude na Nehnuteľnosti evidované žiadne sídlo ani miesto podnikania žiadnej fyzickej alebo právnickej osoby.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s overením podpisov tejto zmluvy a základný poplatok spojený s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znášajú Predávajúci a Kupujúci spoločne rovnakým podielom, správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností a poplatok spojený s vyzdvihnutím LV s plombou uhradí Kupujúci.

8.6 V prípade, že z akýchkoľvek príčin bude prerušený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sú zmluvné strany povinné si poskytnúť potrebnú súčinnosť na odstránenie nedostatkov návrhu na vklad a podať opravu na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.

8.7 V prípade, že z akýchkoľvek príčin nebude povolený vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností, táto zmluva sa od počiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, a to v lehote do 10 dní odo dňa vydania právoplatného rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Článok IX.

Správa domu

9.1 Predávajúci oboznámil Kupujúceho so skutočnosťou, že správu domu, v ktorom sa prevádzaný Byt nachádza, zabezpečuje na základe zmluvy o výkone správy [BUDE DOPLNENE].

9.2 Kupujúci vyhlasuje, že podpisom tejto zmluvy zároveň pristupuje k Zmluve o výkone správy bytov a nebytových priestorov v tomto Bytovom dome v súlade s § 5 ods. 1 písm. g) Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

9.3 Prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je vyhlásenie správcu bytového domu, že Predávajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

10.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

10.4 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.

10.5 Zmluvné strany deklarujú svoju vôľu riešiť každý spor týkajúci sa ich práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy prednostne rokovaním a dohodou. V prípade, že nie je možné spor urovnať dohodou, rozhodne o ich spore súd.

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

10.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti nadobudne účinnosť dňom rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor ovklade vlastníckeho práva k prevádzanej Nehnuteľnosti v prospech Kupujúceho. Podpisy Zmluvných strán na tejto zmluve musia byť úradne overené.

10.8 Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho 2 vyhotovenia sú pre príslušný Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, 2 vyhotovenia pre Kupujúceho, 1 vyhotovenie pre Predávajúceho, 1 vyhotovenie pre [BUDE DOPLNENE] (hypotekárna banka Kupujúceho).

V [BUDE DOPLNENE] dňa ………………………… V [BUDE DOPLNENE], dňa…………………………..

Predávajúci:

_______________________________

Kupujúci:

_______________________________

[BUDE DOPLNENE] [BUDE DOPLNENE]

*****

Rezervačná zmluva; Kúpna zmluva

Zdroj: redakcia

Hodnotenie článku: 12345 (90.70%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.