Vymáhanie Sociálnou poisťovňou po novom

Hodnotenie článku: 12345 (96.52%)
Loading...

Od 1. júla si Sociálna poisťovňa vymáha svoje pohľadávky aj sama. Čo to znamená pre dlžníkov Sociálnej poisťovne? Dozviete sa nižšie v článku na Xpravo.eu, kde nájdete aj link na zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa

Novela zákona o sociálnom poistení

Možnosť vymáhať pohľadávky Sociálnej poisťovne priamo Sociálnou poisťovňou umožnila novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len “zákon“). Konkrétne ide o zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

S účinnosťou od 01. júla 2017 zákon upravuje konanie, ktorým si Sociálna poisťovňa z úradnej moci sama vymáha svoje pohľadávky voči dlžníkom.

Zákonodarca si týmto spôsobom sľubuje zlepšiť vymožiteľnosť pohľadávok právnických osôb, ktoré sa snažia vyhnúť exekúcií účelovým zlučovaním firiem, predajom obchodných podielov, zánikom firiem a pod.. Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou taktiež znamená zníženie pohľadávky o náklady na trovy exekúcie.

Pohľadávky Sociálnej poisťovne

Pohľadávky Sociálnej poisťovne predstavujú pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škôd, pokutách alebo penále podľa zákona, neuhradených Sociálnej poisťovni.

Pohľadávky neuhradené Sociálnej poisťovni sa od 01.07.2017 vymáhajú:

  • Sociálnou poisťovňou,
  • v exekučnom konaní, ak Sociálna poisťovňa zastavila konanie o vymáhaní jej pohľadávok alebo ak ide o pohľadávky, ktorých suma presiahla sumu určenú generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. V takom prípade sa pohľadávky Sociálnej poisťovne vymáhajú v zmysle Exekučného poriadku.

ZOZNAM DLŽNÍKOV Sociálnej poisťovne nájdete tu: Zoznam dlžníkov

Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou

Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou upravuje najmä § 225a a nasl. zákona. Začína sa vždy dňom vydania rozhodnutia o začatí vymáhania pohľadávok. To sa nedoručuje dlžníkovi, nakoľko ide iba o administratívne rozhodnutie.

Podkladom na začatia vymáhania pohľadávky je exekučný titul. Tým je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť, ktorú v určenej lehote dobrovoľne nesplnil.

Sociálna poisťovňa môže v zákonom stanovených prípadoch odložiť alebo zastaviť vymáhanie pohľadávok. Napríklad odložiť vymáhanie pohľadávok vo vzťahu k fyzickým osobám môže Sociálna poisťovňa aj na základe žiadosti, ak sa účastník konania bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladné vymáhanie pohľadávok mohlo mať pre neho alebo príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Tieto skutočnosti musí účastník konania preukázať.

Spôsoby vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou


Zákon upravuje nasledovné 3 spôsoby vymáhania pohľadávok a nevylučuje ani použitie kombinácie niekoľkých spôsobov v tom istom čase:

1. Vymáhanie zrážkami zo mzdy a z iného príjmu

Postup pri vymáhaní zrážkami zo mzdy a z iného príjmu dlžníka je podrobne upravený najmä v § 225h a nasl. zákona. Tento spôsob vymáhania môže byť uplatnení len voči fyzickým osobám, lebo len tie poberajú mzdu alebo iné príjmy od platiteľov mzdy alebo iných príjmov (zamestnávateľov) za prácu. Zákon špecifikuje, ktoré príjmy nepodliehajú zrážkam zo mzdy.

Po vydaní rozhodnutia o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok doručí Sociálna poisťovňa

  • platiteľovi mzdy – príkaz na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy, v ktorom mu prikáže vykonávať zo mzdy dlžníka určené zrážky a nevyplácať mu ich.
  • účastníkovi konania (dlžníkovi)upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy, v ktorom mu zakáže nakladať s prostriedkami vo výške pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré možno vymáhať podľa zákona.

Na základe upovedomenia má účastník konania možnosť dobrovoľne uhradiť pohľadávku, alebo podať voči nemu odvolanie.

Po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo po zamietnutí odvolania, Sociálna poisťovňa vydá exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy. Platiteľ mzdy poukáže Sociálnej poisťovni po doručení exekučného príkazu zrazené sumy a vykonáva zrážky zo mzdy.

2. Vymáhanie prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky

Tento spôsob vymáhania je upravený v § 225j a nasl. zákona, pričom sa môže uplatniť voči fyzickým aj voči právnickým osobám. Po vydaní rozhodnutia o začatí vymáhania pohľadávky týmto spôsobom, odošle Sociálna poisťovňa:

  • banke príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky z účtu/účtov v banke, v ktorom jej prikáže zablokovať prostriedky na účte dlžníka vo výške pohľadávky, a to aj ak prichádzajú na účet dlžníka postupne.
  • účastníkovi konania (dlžníkovi) upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky z účtu/účtov v banke, v ktorom mu zakáže nakladať s prostriedkami vo výške pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré možno vymáhať podľa zákona.

Ak účastník konania dobrovoľne neuhradí pohľadávku, po uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo po zamietnutí odvolania vydá Sociálna poisťovňa exekučný príkaz.

Banka poukáže Sociálnej poisťovni po doručení exekučného príkazu zablokované sumy a poukazuje určené peňažné prostriedky aj postupne, až do sumy vymáhanej pohľadávky.

Zákon špecifikuje v § 225k peňažné prostriedky nepodliehajúce vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky. Dlžník, ktorý má na účte takéto peňažné prostriedky a chce ich oslobodiť spod vymáhania, bude musieť predložiť banke písomné vyhlásenie o prostriedkoch, ktoré nepodliehajú vymáhaniu, s uvedením ich výšky.

3. Vymáhanie zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa je oprávnená vymáhať pohľadávky zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca, postupom stanoveným v § 225m a nasl. zákona. Tento spôsob sa uplatňuje len voči fyzickým osobám.

Po vydaní rozhodnutia o začatí vymáhania zašle Sociálna poisťovňa účastníkovi konania upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami z dávok. Ak sa voči upovedomeniu účastník neodvolá alebo jeho odvolanie bude zamietnuté, Sociálna poisťovňa začne zrážať z dávky sumy na úhradu pohľadávky.

 

Ďalšie informácie, ako aj odporúčania, nájdete v Letáku Sociálnej poisťovne, tu: Leták Sociálnej poisťovne_Nový spôsob vymáhania pohľadávok

Dôvodovú správu k zákonu č. 2/2017 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o sociálnom poistení, nájdete tu: Dôvodová správa

Viac informácií nájdete aj priamo na stránke Sociálnej poisťovne, tu: http://www.socpoist.sk/vymahanie-pohladavok-od-1-jula-2017/64642s

 

Hodnotenie článku: 12345 (96.52%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.