Zastavenie exekúcií prinesie zákon účinný od 1.1.2020

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Zastavenie exekúcií prinesie zákon z 26. júna 2019 o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako “zákon“). Zákon dňa 10.7.2019 podpísala prezidentka SR a 1.1.2020 nadobudne účinnosť.

O zastavení starých exekúcií sme prvýkrát informovali v nasledovnom príspevku:

ZASTAVENIE STARÝCH EXEKÚCIÍ

Zastavenie exekúcií sa netýka všetkých exekúcií

Zastavenie exekúcií sa týka len exekúcií začatých pred 1.4. 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31.3.2017, a súčasne musí byť splnená jedna z nasledovných podmienok:

1. uplynula tzv. rozhodná doba = 5 rokov od doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie; rozhodná doba sa predlžuje v zákonom stavených prípadoch v § 4 zákona,
2. oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
3. zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený, alebo
Exekúcie začaté pred 1.4.2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31.3.2017 zákon nazýva staré exekúcie.

Exekúcie sa NEZASTAVUJÚ – aj keď ide o exekúcie začaté pred 1.4.2017 a uplynula rozhodná doba – ak sa týkajú:

  • vymoženia pohľadávky na výživnom,
  • uspokojenia práva na nepeňažné plnenie i peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
  • vymoženia pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondovpodľa osobitného predpisu,
  • vymoženia plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ,
  • vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,
  • starej exekúcie, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, kedy sa stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
  • starej exekúcie, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie – zákon č. 7/2005 Z. z..
Zastavenie exekúcií
Zastavenie exekúcií. Príklad. Xprávo.eu

O zastavení exekúcie informuje oprávneného exekútor.

Exekútor zašle oprávnenému Upovedomenie o zastavení exekúcie v zmysle § 5 zákona. 

Niektoré exekúcie sa zastavia už ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona, ak spĺňajú k 1.1.2020 podmienky na zastavenie. V týchto prípadoch zašle exekútor upovedomenie oprávnenému najneskôr do 180 dní.

V prípade, ak dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v týchto prípadoch sa stará exekúcia zastavuje vznikom dôvodu na jej zastavenie.

Zastavenie exekúcií sa dotkne aj trov exekútora 

Exekútor si môže ponechať trovy z už prijatého alebo vymoženého plnenia. Zastavením exekúcie exekútorovi vznikne nárok na paušálne trovy vo výške 35 EUR + DPH, ak je exekútor platcom dane z pridanej hodnoty.  

Na iné ako uvedené trovy nemá už exekútor nárok, v súlade s § 6 zákona. 

Paušálne trovy znáša oprávnený. Pozor: Ak by zastavená exekúcia nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií, alebo oprávnenému bolo zaslané upovedomenie o zastavení exekúcie po uplynutí zákonnej lehoty (120 dní po zastavení exekúcie alebo 180 dní ak sa exekúcia zastavila ku dňu účinnosti tohto zákona), exekútor nemá nárok na úhradu paušálnych trov.

Exekučné konanie sa v súlade s § 8 zákona končí:

  1. právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí námietok alebo odmietnutí námietok proti upovedomeniu o zastavení exekúcie, alebo
  2. doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu (ak sa námietky nepodali). 

Opätovný návrh na vykonanie exekúcie


Oprávnený (veriteľ) môže po zastavení exekúcie podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie. Za podanie opätovného návrhu má oprávnený nárok na náhradu súdneho poplatku – na náhradu iných trov spojených s jeho podaním nemá oprávnený nárok.

V súlade s § 9 ods. 2 zákona: Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok; to platí rovnako, ak osobitný predpis umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia do určitej doby.

Na všetky pohľadávky vymáhané v exekučnom konaní, ktoré bolo zastavené, je teda možné do 1 roka po jeho ukončení podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie.

Zastavenie exekúcií – Znenie schváleného zákona z 26. júna 2019 o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Celé znenie schváleného zákona je možné stiahnuť si na stránke Národnej rady SR tu: link alebo ako pdf tu: Zastavenie exekúcií_Schválené znenie zákona

Po zverejnení v Zbierke zákonov bude celé znenie dostupné aj v Zbierke zákonov na stránke Ministerstva  spravodlivosti SR tu: link

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.