ZASTAVENIE STARÝCH EXEKÚCIÍ

Hodnotenie článku: 12345 (93.00%)
Loading...

Zastavenie starých exekúcií prinesie Zákon o ukončení niektorých exekúcií. Ten je zatiaľ v legislatívnom procese. Nižšie sa dozviete najdôležitejšie informácie o tom ako a ktoré exekúcie sa zastavia, ak bude zákon schválený.

Zastavenie starých exekúcií (staré exekúcie)
Obrázok: Zastavenie exekúcií. Zdroj: Xprávo.eu

Aké exekúcie sa zastavia schválením Zákona o ukončení niektorých exekúcií?

Návrhom zákona, v znení dostupnom k 25.4.2019 (Navrh-zakona_Zastavenie-exekucii.pdf), sa zastavujú takzvané staré exekúcie – ide o exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej ako „staré exekúcie“).

Staré exekúcie sa zastavia, ak spĺňajú niektorú z nasledovných podmienok:

 1. uplynulo 5 rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi (ďalej ako „rozhodná doba“),

Táto rozhodná doba (5 rokov) sa v určitých prípadoch predlžuje, v zmysle § 4 návrhu Zákona o ukončení niektorých exekúcii. Ide napríklad o prípad, ak súd povolí odklad starej exekúcie alebo je stará exekúcia odložená, kedy sa rozhodná doba predlžuje o 12 mesiacov odo dňa uplynutia doby, na ktorú je stará exekúcia odložená. Rozhodná doba sa predlžuje ďalej aj v prípadoch, ak napríklad súd rozhoduje o námietkach proti starej exekúcii, o zastavení starej exekúcie, o odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie nepovolí, a pod., kedy v zmysle § 4 ods. 2 návrhu Zákona o ukončení niektorých exekúcií rozhodná doba (5 rokov) neuplynie skôr ako 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu.

 1. oprávnený (veriteľ) alebo povinný (dlžník) zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
 2. zastavenie starej exekúcie navrhol sám oprávnený (veriteľ),
 3. dôvod zastavenia starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu; ide o §118 (začatie reštrukturalizácie) a §167f (vyhlásenie konkurzu) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V týchto prípadoch sa stará exekúcia zastaví vznikom dôvodu na jej zastavenie.
Zastavenie starých exekúcií (staré exekúcie)
Obrázok: Zastavenie starých exekúcií – príklad. Zdroj: Xprávo.eu

Účinnosť tohto zákona sa navrhuje na 1. januára 2020.

Staré exekúcie, ktoré sa nezastavujú (aj keď spĺňajú niektorú z vyššie uvedených podmienok na zastavenie)


V zmysle § 2 ods. 2 návrhu Zákona o ukončení niektorých exekúcií sa staré exekúcie nezastavujú, ak ide o:

 1. vymáhanie pohľadávky na výživnom (napr. pri vymáhaní výživného pre maloletého sa exekúcia nezastavuje),
 2. uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní (napr. pri vymáhaní povinnosti vykonať pre oprávneného nejakú prácu sa exekúcia nezastavuje),
 3. vymáhanie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu, napríklad podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 4. vymáhanie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
 5. vymáhanie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu – Čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov,
 6. staré exekúcie, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch pred jej zastavením podľa tohto zákona dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 EUR,
 7. staré exekúcie, v ktorej je povinným ten, koho úpadok nemôže byť riešený podľa osobitného predpisu – § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upovedomenie o zastavení starej exekúcie

O tom, že sa zastavuje stará exekúcia, musí byť oprávnený informovaný. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie bude mať jednotnú formu. Vzor zverejní Slovenská komora exekútorov po dohode s Ministerstvom spravodlivosti SR na svojom webovom sídle.

Upovedomenie o zastavení starej exekúcie vyhotoví exekútor a zašle oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie.

Ak ide o starú exekúciu, ktorá sa zastavuje už ku dňu účinnosti Zákona o ukončení niektorých exekúcii, upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Zastavenie starých exekúcií – Ukončenie exekučného konania

Koniec exekučného konania nastane, v závislosti od prípadu, v nasledovných okamihoch:

 1. právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí alebo odmietnutí námietok, alebo
 2. ak námietky neboli podané, doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu, alebo
 3. ak by exekútor nedoručil upovedomenie o zastavení starej exekúcie, a to ani po tom, čo mu to uloží súd, súd uznesením určí, že došlo k zastaveniu starej exekúcie. Exekučné konanie sa končí právoplatnosťou tohto uznesenia súdu o určení, že došlo k zastaveniu starej exekúcie.

Ukončenie exekučného konania exekútor oznámi oprávnenému.

Zastavenie starých exekúcií – Ako sa môže oprávnený brániť?

Námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie – § 7 Návrhu Zákona o ukončení niektorých exekúcii

Návrh Zákona o ukončení niektorých exekúcii umožňuje oprávnenému podať námietky proti Upovedomeniu o zastavení exekúcie. Túto možnosť má však oprávnený len v prípade, ak bolo vydané v rozpore so Zákonom o ukončení niektorých exekúcii. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné.

Námietky podáva oprávnený u exekútora, ktorý ich doručuje súdu. Ak ide o dôvodoné námietky, súd im vyhovie a uznesením upovedomenie o zastavení starej exekúcie zruší. Nedôvodné námietky súd zamietne.

Podanie opätovného návrhu na vykonanie zastavenej exekúcie – § 9 Návrhu Zákona o ukončení niektorých exekúcií

Po zastavení exekúcie môže oprávnený podať opätovne návrh na vykonanie exekúcie. K návrhu musí oprávnený opätovne pripojiť exekučný titul, ďalej upovedomenie o zastavení starej exekúcie alebo uznesenie súdu, ktorým určil, že došlo k zastaveniu starej exekúcie, alebo ktorým súd zamietol námietky alebo ktorým sa námietky odmietli.

Za podanie opätovného návrhu má oprávnený nárok na náhradu súdneho poplatku. Oprávnený nemá nárok na náhradu trov spojených s podaním opätovného návrhu.

Zákon o ukončení niektorých exekúcií upravuje v § 9 ods. 2 premlčanie pohľadávok vymáhaných v starej exekúcii. Konkrétne ustanovuje, že pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie 1 rok.

Trovy starej exekúcie

Návrh Zákona o ukončení niektorých exekúcií upravuje v § 6 trovy starej exekúcie.

Trovy starej exekúcie tvoria:

 1. trovy exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal,
 2. paušálne trovy vo výške 35 EUR plus DPH, ak je exekútor platcom dane z pridanej hodnoty.

Na úhradu iných trov starej exekúcie, ako trov uvedených vyššie, exekútor nemá nárok.

Aj napriek tomu, že sa exekúcia zastavuje a pohľadávka oprávneného nebola uspokojená (či už čiastočne alebo úplne), paušálne trovy má znášať oprávnený. Na úhradu paušálnych trov bude oprávnený vyzvaný samotným exekútorom. Ak oprávnený neuhradí paušálne trovy, upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov je exekučným titulom.

Výnimkou, kedy exekútor nemá nárok na paušálne trovy, sú nasledovné situácie:

 • ak exekútor zašle oprávnenému upovedomenie o zastavení exekúcie po uplynutí zákonnej lehoty na jej odoslanie, alebo
 • ak ide o starú exekúciu, ktorá nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií.

ZASTAVENIE STARÝCH EXEKÚCIÍ – NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Na najčastejši otázky ohľadne zastavenia exekúcií odpovedá na svojej webovej stránke Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Okrem iného, ministerstvo odôvodňuje predložený Návrh Zákona o ukončení niektorých exekúcií. Link na stránku Ministerstva spravodlivosti: tu

Znenie predloženého zákona si môžete stiahnuť tu: Navrh zakona_Zastavenie exekucii

Legislatívny proces môžete sledovať spoločne s nami na stránke Národnej rady Slovenskej republiky, tu: link alebo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR tu: link

Hodnotenie článku: 12345 (93.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.