Centrálny register exekúcií – ako v ňom vyhľadávať? Vyskúšali sme za Vás!

Hodnotenie článku: 12345 (91.61%)
Loading...

Ako vyhľadávať v Centrálnom registri exekúcií? Aká je výška poplatku a aké informácie Centrálny register exekúcií obsahuje? Dozviete sa nižšie v článku na xPravo.eu.

Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekúcií – aké informácie obsahuje?

Právnu úpravu Centrálneho registra exekúcií obsahujú nasledovné predpisy:

 1. Exekučný poriadok – § 211a a nasl. zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení (ďalej len ako “Exekučný poriadok“),
 2. Vyhláška o centrálnom registri exekúcií – vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií (ďalej len ako “vyhláška o registri exekúcii“).
Centrálny register exekúcií (ďalej aj ako “register exekúcií“) vedie v elektronickej podobe Slovenská komora exekútorov.

Register exekúcií je v zmysle Exekučného poriadku verejným zoznamom, do ktorého sa o každej právoplatne neskončenej exekúcii zapisujú tieto údaje:
 • a) označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
 • b) spisová značka súdu podľa písmena a),
 • c) označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
 • d) spisová značka exekučného spisu exekútora,
 • e) deň, mesiac a rok 1. udelenia poverenia na vykonanie exekúcie, 2. vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie, 3. vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti,
 • f) označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd, ako aj údaj o aktuálnom stave vymoženia nároku a trov exekútora,
 • g) ak ide o povinného a oprávneného: 1. fyzickú osobu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, 2. fyzickú osobu – podnikateľa: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 3. právnickú osobu: názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.

Kto zodpovedá za správnosť údajov v registri exekúcií?

Za správnosť údajov zodpovedá exekútor poverený vykonaním exekúcie, jeho zástupca, náhradník alebo nástupca exekútora. Za tým účelom vykonáva príslušný exekútor zápis, zmenu a výmaz údajov do registra exekúcií.

Vo výnimočných prípadoch, ak si exekútor nesplní svoju povinnosť voči registru exekúcií, vykoná zápis, zmenu alebo výmaz údajov Slovenská komora exekútorov, ak má vedomosť o skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre zápis, zmenu alebo výmaz údajov.

Zápis alebo zmena údajov o právoplatne neskončenej exekúcii sa vykonáva do registra exekúcii do 7 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Údaj o právoplatne ukončenej exekúcii sa vymazáva z registra exekúcií do 14 dní.

Podrobnosti o postupe a lehotách zapisovania, zmien a výmaze údajov upravuje vyhláška o registri exekúcií.

Prístup do Centrálneho registra exekúcií

Prístup do registra exekúcií pre verejnosť zabezpečuje Slovenská komora exekútorov. V zmysle vyhlášky o registri exekúcií je prístup do registra exekúcií založený na jednom z nasledovných spôsoboch vyhľadávania:
 • individuálnom vyhľadávaní exekúcie/exekúcií

Prístupom do registra na účely individuálneho vyhľadávania exekúcií sa rozumie zobrazenie: a) výsledkov vyhľadávania bez ohľadu na to, či je výsledok pozitívny alebo negatívny alebo či obsahuje údaje o viacerých subjektoch alebo o viacerých exekúciách spĺňajúcich kritériá vyhľadávania, alebo b) konkrétnych údajov o exekúcii.

 • nepretržitom sledovaní exekúcie/exekúcií.
Na účely nepretržitého sledovania exekúcií v registri exekúcií sa rozumie a) vloženie subjektu do režimu nepretržitého sledovania exekúcií a súčasné zobrazenie výsledku vyhľadávania, b) prvé zobrazenie konkrétnych údajov o každej exekúcii alebo c) zobrazenie zmeny vo výsledkoch vyhľadávania podľa písmena a) alebo písmena b). Nepretržité sledovanie je možné nastaviť na údaje povinného alebo na konkrétnu exekúciu, a to na určitú dobu alebo bez obmedzenia. O zmenách v sledovaných exekúciách informuje register exekúcií e-mailom.

Uvedené rozlišovanie má význam najmä vo vzťahu k účtovaným poplatkom za prístup do registra. Slovenskej komore exekútorov patrí za každý prístup do registra exekúcií odmena. Výška odmeny je rôzna, v závislosti od počtu prístupov jedného používateľa v kalendárnom roku.

Centrálny register exekúcií – POPLATKY sú v zmysle vyhlášky o registri exekúcií nasledovné:

 • do 500 prístupov —-> 2,- EUR
 • od 501 do 1 000 prístupov —-> 1,- EUR
 • od 1 001 do 10 000 prístupov —-> 0,50 EUR
 • od 10 001 do 500 000 prístupov —-> 0,25 EUR
 • od 500 001 prístupov —-> 0,20 EUR
 • vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je —-> 2,50 EUR/ za stranu
 • exekútori, orgány verejnej moci, Centrum právnej pomoci, právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora, a oprávnený a povinný vo svojej veci —-> bezplatný prístup do registra
Výpis a potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania. V zmysle Exekučného poriadku sa údajov uvedených vo výpise a potvrdení možno dovolávať, ak sa nepreukáže opak.

Prístup do registra je podmienený:

 1. registráciou žiadateľa,
 2. uhradením administratívneho poplatku podľa variabilného symbolu na zálohovej faktúre prevodom na účet Slovenskej komory exekútorov/ alebo SMS prevodom.
.

Centrálny register exekúcií – ako v ňom vyhľadávať?

Centrálny register sme chceli vyskúšať aj my. Preto sme požiadali o výpis z registra exekúcií, aby sme aj pre Vás otestovali, ako funguje. Postupovali sme nasledovne:

1. Registrácia na stránke registra exekúcií

Prvým krokom je registrácia Vášho profilu na stránke registra exekúcií:

https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f

Po zadaní údajov Vám bude doručený e-mail do Vami zadanej e-mailovej schránky s linkom na aktiváciu. Po kliknutí na link v e-maile budete automaticky presmerovaný na stránku www.cre.sk kde budete vyzvaný, aby ste si zadali heslo. Heslo si odporúčame uschovať. Po zadaní hesla môžete využívať všetky možnosti registra exekúcií.

2. Nastavenie fakturačného profilu

V sekcii Profil je nevyhnutné vyplniť a nastaviť fakturačné údaje. Bez tohto kroku nie je možné uhradiť poplatok a teda pristupovať do registra exekúcií.
Centrálny register exekúcií-fakturačný profil

2. Uhradenie poplatku

Uhradenia poplatku je potrebné vykonať ešte pred prístupom do registra exekúcií. V sekcii Kredit kliknite na Dobitie kreditu.

Centrálny register exekúcií-snímka2

Následne zadajte spôsob platby a výšku poplatku. Výšku poplatku si vypočítajte v závislosti počtu prístupov alebo výpisov, ktoré z registra exekúcií chcete.

Centrálny register exekúcií-snímka3

Po odkliknutí tlačidla Pokračovať sa Vám stiahne zálohová faktúra s údajmi a pokynmi na jej zaplatenie:

Centrálny register exekúcií - Zálohová faktúra

Pri platbe zálohovej faktúre nezabudnite zadať v zálohovej faktúre uvedený variabilný symbol (VS) a konštantný symbol (KS) za účelom identifikácie, že túto platbu ste vykonali Vy.

Ak zadáte spôsob platby cez SMS, ide o jednoduchší spôsob platby.

Centrálny register exekúcií - dobitie kreditu formou SMS

Po odkliknutí tlačidla Pokračovať budete presmerovaný na stránku platbamobilom.sk. Zobrazia sa Vám pokyny úhrade – overovací kód, ktorý zadáte do sms a pošlete na uvedené číslo. Obratom Vám príde sms o úhrade a Váš kredit na www.cre.sk je zaplatený.

Centrálny register exekúcií - platba mobilom

3. Vyhľadávanie v registri exekúcií

Do formulára na vyhľadávanie v registri exekúcií musíte zadať vyhľadávacie kritéria. Vyhľadávacie kritéria sú podrobne popísané v dokumente Podmienky upravujúce prístup do registra exekúcií a vydávanie výpisov alebo potvrdení o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, s ktorého obsahom vyjadrujete súhlas pri registrácii cez odšktrávacie políčko.
Centrálny register exekúcií_Snímka
My sme chceli zistiť, či na konkrétnu fyzickú osobu je vedená nejaká exekúcia. Zadali sme jej údaje – priezvisko, dátum narodenia a obec. Po stlačení tlačidla vyhľadať nám ukázalo výsledok – 0 exekúcií a stiahlo kredit 2,- EUR.:
Centrálny register exekúcií - kritéria vyhľadávaniaPo stlačení tlačidla Vytvoriť zostavu sa Vám vygeneruje a automaticky stiahne indikatívna informácia o vyhľadávaní v registri.

Centrálny register exekúcií – Sťažnosť proti zápisu

Ak povinný z exekúcie zistí, že zápis, ktorý je o ňom vedený v registri exekúcií nie je pravdivý, môže zápis v registri exekúcií namietať a podať sťažnosť proti zápisu.

Sťažnosť proti zápisu v registri exekúcií Slovenská komora exekútorov vybaví do 14 dní od jej doručenia postupom podľa § 218b ods. 1 až 3 Exekučného poriadku. Ak komora námietke vyhovie, vymaže údaje z registra exekúcií v lehote na vybavenie sťažnosti.

 

Hodnotenie článku: 12345 (91.61%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.