Protischránkový zákon sa mení a dopĺňa zákonom č. 241/2019 Z. z.

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Protischránkový zákon, teda zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako “protischránkový zákon“), sa novelizuje zákonom č. 241/2019 Z. z.. Zmeny sa dotknú viacerých ustanovení protischránkového zákona, povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora, i samotného procesu registrácie.

Protischránkový zákon
Zdroj: Pixabay.com

Protischránkový zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2017

Po 2 rokoch jeho aplikácie v praxi predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky návrh na jeho zmenu a doplnenie. Novelu protischránkového zákona podpísala prezidentka SR dňa 17.7.2019, a v Zbierke zákonov vyšla pod číslom 241/2019 Z. z.:

Zákon č. 241/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako “Novela protischránkového zákona” alebo “zákon č. 241/2019 Z. z.“)

Novela protischránkového zákona najmä:

 • mení a dopĺňa definíciu partnera verejného sektora
 • precizuje povinnosť zápisu subdodávateľov do registra partnerov verejného sektora
 • dopĺňa novú definíciu verejného podniku,
 • dopĺňa a upravuje výnimky z definičného vymedzenia partnera verejného sektora
 • rozširuje okruh oprávnených osôb,
 • upravuje definíciu zmluvy,
 • zjednocuje spôsoby plnenia prostredníctvom finančných prostriedkov a iných majetkových plnení pri posudzovaní osoby ako partnera verejného sektora na jednorazové, čiastkové a ako opakujúce sa plnenia
 • definuje nové pravidlá na určenie hodnoty plnenia zo zmlúv,
 • zakotvuje záväznosť údajov, ktoré register partnerov verejného sektora obsahuje,
 • precizuje povinnosť trvania zápisu v registri partnerov verejného sektora,
 • dopĺňa osobitne rozsah údajov zapisovaných do registra partnerov verejného sektora pre fyzické osoby – podnikateľov, rozdielne od ostatných právnických osôb;
 • zjednodušuje sa rozsah zapisovaných údajov o konečných užívateľoch výhod do registra pre emitentov cenných papierov na regulovanom trhu,
 • namiesto trvalého pobytu konečného užívateľa výhod sa môže uviesť sídlo alebo mieste podnikania partnera verejného sektora, ak sa preukáže existencia objektívnych odôvodnených okolností, pre ktoré by údaj o trvalom pobyte konečného užívateľa výhod mohol ohroziť jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť jeho blízkych, alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti alebo jeho blízkych osôb,
 • dopĺňa novú povinnosť oznámiť zmenu konečného užívateľa výhod,
 • proces overenia identifikácie konečných užívateľov výhod sa bude spravovať ustanoveniami zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov len primerane,
 • dopĺňa sa povinnosť registrujúceho orgánu preveriť pred registráciou ďalšie skutočnosti, okrem iného či sa jednoznačný identifikátor osoby (napr. rodné číslo) nenachádza na verifikačnom dokumente a či partner verejného sektora nebol v posledných 2 rokov z registra vymazaný,
 • rieši upustenie od uloženia pokuty pre prípad zrejmých chýb či nesprávnosti v zápisoch konečných užívateľov výhod,
 • zavádza zákaz opätovného zápisu partnera do registra partnerov verejného sektora po dobu 2 rokoch od právoplatnosti rozhodnutia o výmaze,
 • upravuje prechodné ustanovenia pre prebiehajúce konania a pre zápis existujúcich zmlúv, ktoré podľa novely protischránkového zákona spĺňajú podmienky zápisu do registra partnerov verejného sektora,
 • a ďalšie.

Zmeny, ktoré novela protischránkového zákona prináša, rozoberáme v nasledovnom článku:

https://xpravo.eu/novela-protischrankoveho-zakona-2019/

V rámci legislatívneho procesu návrh novely protischránkového zákona, ktorý rozoberáme v článku vyššie, oproti schválenému zneniu upravil ešte definíciu verejného podniku, rozsah údajov zapisovaných do registra partnerov verejného sektora, v § 12 sa dopĺňa povinnosť registrujúceho orgánu aj pre prípad, ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri boli pravdivé a úplné, rozširuje sa nemožnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora aj pre prípad rozhodnutia registrujúceho orgánu podľa § 12 ods. 8 zákona, posúva sa účinnosť zákona na 1.9.2019 a v zákonom vymedzených prípadoch na 1. novembra, a tak ďalej.

Protischránkový zákon v znení zákona č. 241/2019 Z. z. nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2019

Vybrané ustanovenia, ktoré sa týkajú zmeny v informačných systémoch, nadobudnú účinnosť až 1. novembra 2019.

Odkazy:

 1. Zákon č. 241/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 2. Dôvodová správa k zákonu č. 241/2019 Z. z.
 3. Národná rada Slovenskej republiky – Detaily návrhu zákona
 4. Ministerstvo spravodlivosti bude naďalej chrániť svetový unikát- protischránkový zákon
 5. Poslanci schválili 4 návrhy zákonov rezortu spravodlivosti

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.