Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami (ďalej aj len ako “zákon č. 91/2019 Z. z.”) s účinnosťou od 1.5.2019 ruší a nahrádza doteraz platný zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny (ďalej aj len ako “zákon č. 362/2012 Z. z.”). Zákon č. 91/2019 Z. z. vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Ministerstvo pôdohospodárstva“). Podnetom boli skúsenosti z aplikačnej praxe a z kontrol vykonaných od nadobudnutia účinnosti zákona č. 362/2012 Z. z.. Z Dôvodovej správy k zákonu č. 91/2019 Z. z. vyplýva, že Ministerstvo pôdohospodárstva ako najväčší problém zákona č. 362/2012 Z. z. vníma odlišné právne interpretácie neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny a ich obchádzanie, či samotný kontrolný proces ich dodržiavania. Zákon č. 91/2019 Z. z. má uvedené odstrániť zadefinovaním generálnej klauzuly neprimeraných podmienok, precizovaním existujúcich a doplnenie nových neprimeraných podmienok a úpravou kontrolného procesu. Podľa nového zákona je možné upozorniť na výskyt neprimeraných podmienok a porušenie zákona č. 91/2019 Z. z. aj anonymne.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zdroj: Pixabay.com

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami vymedzuje neprimerané podmienky v obchode s potravinami, ich kontrolu a deliktuálnu zodpovednosť za porušenie tohto zákona.

Zákon č. 91/2019 Z. z. upravuje vymedzenie neprimeraných podmienok v obchode s potravinami. Týka sa len podnikateľov – účastníkov obchodného vzťahu, ktorými sú v zmysle § 2 zákona č. 91/2019 Z. z.:

 • odberateľ – podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku2) a odoberá potravinu od dodávateľa; vrátane právnickej osoby, ktorá má vo vzťahu k prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku postavenie ovládanej alebo ovládajúcej osoby,
 • dodávateľ – podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a dodáva potravinu odberateľovi.

V § 2 zákon č. 91/2019 Z. z. definuje viaceré pojmy, s ktorými zákon pracuje. V porovnaní so zákonom č. 362/2012 Z. z. sa definícia pojmov upravuje a dopĺňa o nové pojmy. Ide napríklad o novozadefinovaný pojem služba, distribúcia, tretia osoba, vybraná potravina a predajná akcia. V zmysle Dôvodovej správy k zákonu č. 91/2019 Z. z.: „Potreba definovať pojem distribúcia súvisí so súčasnou praxou fakturovania tzv. logistických bonusov, ktoré neúmerne prekračujú reálnu cenu prepravy potraviny.

Požadovať, dohodnúť alebo uplatniť neprimeranú podmienku medzi účastníkmi obchodného vzťahu sa zakazuje.

Neprimerané podmienky sa s účinnosťou od 1.5.2019 zakazujú nielen dohodnúť medzi odberateľom a dodávateľom, ale zakazujú sa aj požadovať alebo uplatňovať ako jednostranné právne úkony zo strany odberateľa alebo dodávateľa. Zákaz neprimeraných podmienok v obchode s potravinami sa teda rozširuje okrem iného aj na kontraktačnú fázu vyjednávania zmluvných podmienok medzi dodávateľom a odberateľom.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v § 3 upravuje, čo sa považuje za neprimeranú podmienku a naopak, čo sa za neprimeranú podmienku nepovažuje. § 3 ods. 2, 3 a 5 zákona stanovuje neprimerané podmienky, ktoré sa viažu na peňažné alebo nepeňažné plnenie medzi účastníkmi obchodných vzťahov, a ďalšie konania a opomenutia konania, ktoré sa považujú za neprimerané podmienky.

V porovnaní so zákonom č. 362/2012 Z. z. sa katalóg neprimeraných podmienok upravuje a dopĺňa.

Neprimeranou podmienkou je v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 91/2019 Z. z. okrem iného aj peňažné alebo nepeňažné plnenie za:

 • zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa alebo zaradenie do registra odberateľov u dodávateľa vrátane zmien v týchto registroch,
 • zaradenie potraviny dodávateľa do evidencie potravín predávaných odberateľom vrátane zmien v tejto evidencii,
 • obnovu alebo rozširovanie obchodnej siete odberateľa alebo dodávateľa – teda napr. za rozširovanie prevádzkarne,
 • vzájomne návštevy účastníkov obchodného vzťahu na účely vzniku obchodného vzťahu,
 • propagáciu len odberateľa; pri propagácii dodávateľa i odberateľa sa uplatňuje postup podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 91/2019 Z. z..
 • umiestnenie potraviny do prevádzkarne na území SR aj mimo územia SR,
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov vykonávanú odberateľom,
 • a ďalšie.

Neprimeranou podmienkou sú v zmysle § 3 ds. 5 zákona č. 91/2019 Z. z. okrem iného aj ďalšie konania / opomenutia, za ktoré sa žiadne plnenie neposkytuje, napríklad:

 • uzatvorenie zmluvy na dodanie potraviny, ktorá neobsahuje určenie druhu, množstva potraviny (alebo spôsob jeho určenia), kúpnu cenu (alebo spôsob jej určenia), spôsob zníženia alebo zvýšenia kúpnej ceny (ak sa má uplatniť), lehotu na úhradu kúpnej ceny alebo druh a cenu služby, ak bude poskytnutá,
 • neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry za potravinu, najneskôr však do 30 dní odo dňa dodania potraviny, v prípade vybraných potravín je lehota splatnosti najviac 10 dní odo dňa doručenia faktúry za vybranú potravinu, najneskôr však do 15 dní odo dňa dodania vybranej potraviny; v zmysle § 17 zákona č. 91/2019 Z. z. zoznam vybraných potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • náhrada sankcie uloženej orgánmi štátnej správy4) odberateľovi s výnimkou prípadu, ak by dodávateľ zapríčinil uloženie sankcie porušením svojich povinností,
 • kúpa potraviny odberateľom za nižšiu kúpnu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady6) dodávateľa,
 • neoprávnené alebo bezdôvodné započítanie pohľadávok objednávtaeľa a dodávateľa,
 • peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, ktoré nesúvisí s predmetom zmluvy,
 • a ďalšie.

§ 3 ods. 3 a 4 zákona č. 91/2019 Z. z. upravuje výnimky – služby, za ktoré je možné požadovať peňažné alebo nepeňažné plnenie, avšak iba za dodržania zákonných podmienok a limitov. Po splnení všetkých zákonných podmienok /kumulatívne/ v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 91/2019 Z. z. nepôjde o neprimerané podmienky v obchode s potravinami vo vzťahu k službám vymedzeným v § 3 ods. 3 zákona č. 91/2019 Z. z.. Služby, na ktoré sa vzťahuje výnimka, sú 1. propragačné služby odberateľa zamerané na dodávateľa alebo jeho potraviny, 2. využitie distribúcie odberateľa, ak dodávateľ nemá možnosť dodávať potraviny sám 3. splnenie dohodnutých podmienok týkajúcich sa množstva alebo objemu potraviny, ktoré je účtované samostatne, 4. umiestnenie potraviny na určenom mieste v prevádzkarni odberateľa. Aby poskytnutie plnenia za tieto služby nebolo považované za neprimeranú podmienku, musia byť kumulatívne splnené všetky zákonom ustanovené podmienky. Zákon v § 3 ods. 4 zákona č. 91/2019 Z. z. najmä upravuje, že musí ísť o plnenia dohodnuté vopred a písomne, a v maximálnej zákonom povolenej výške počítanej z obratu dodávateľa.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami – pôsobnosť

V súlade s § 16 zákona č. 91/2019 Z. z. sa tento zákon vzťahuje na požadovanie, dohodnutie alebo uplatnenie neprimeranej podmienky, ak jeho účinky nastali alebo mohli nastať na území Slovenskej republiky:


“Podľa tohto zákona sa posudzuje aj požadovanie, dohodnutie alebo uplatnenie neprimeranej podmienky medzi účastníkmi obchodného vzťahu, ktoré bolo uskutočnené v cudzine alebo bolo uskutočnené bez ohľadu na právo, ktoré je inak podľa predpisov medzinárodného práva súkromného alebo osobitného predpisu8) rozhodným pre zmluvu uzavretú medzi účastníkmi obchodného vzťahu, ak jeho účinky nastali alebo mohli nastať na území Slovenskej republiky.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zdroj: Pixabay.com.

Kontrola a sankcie

Vykonávanie kontroly nad dodržiavaním zákona č. 91/2019 Z. z. sa precizuje a upravuje oproti úprave v zákone č. 362/2012 Z. z.. Pôvodný kontrolný proces podľa zákona č. 10/1996 z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov sa uplatňovať nebude.

Kontrolu je možné začať aj podnetom, ktorý je anonymný. V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 91/2019 Z. z. totiž identifikačné údaje podávateľa podnetu nie sú povinnou náležitosťou podnetu.

Výkon kontroly sa realizuje vždy minimálne dvoma zamestnancami Ministerstva pôdohospodárstva, v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 91/2019 Z. z.. Ide o aplikovanie tzv. zásady štyroch očí, ktorá je zaužívaná aj v iných oblastiach kontroly.

Oprávnenia kontrolórov sa v § 7 zákona č. 91/2019 Z. z. rozširujú (v porovnaní s úpravou v zákoneč. 362/2012 Z. z.). Stále však platí, že tieto oprávnenia kontrolór využíva vždy len v nevyhnutnom rozsahu na účely výkonu kontroly. Novinkou je v zmysle § 7 písm. c) a d) zákona č. 91/2019 Z. z. napríklad oprávnenie kontrolóra zapečatiť priestory a vozidlá okrem obydlia podľa písmena a) na určitý čas, a zapečatiť doklady, iné písomnosti a záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky podľa písmena b) na určitý čas, zapečatiť priestory alebo záznamy dát.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami zavádza definíciu tretej osoby a v tejto súvislosti aj povinnosť tretej osoby poskytnúť kontrolórom súčinnosť pri výkone kontroly. Treťou osobou je v zmysle § 2 písm. i) zákona č. 91/2019 Z. z. ktokoľvek, u koho možno objektívne predpokladať, že má informácie, doklady, iné písomnosti alebo záznamy potrebné na výkon kontroly. Súčasne, zákon č. 91/2019 Z. z. v § 11 zavádza povinnosť poskytnúť súčinnosť ministerstvu aj orgánom verejnej správy.

Povinnosti i oprávnenia kontrolovaného subjektu a tretej osoby sú odvodené od oprávnení a povinností kontrolórov.

Každá kontrola končí buď záznamom (ak sa nepreukázalo porušenie povinností v zmysle zákona) alebo protokolom (ak sa porušenie zákona preukázalo). Voči obsahu protokolu môže kontrolovaný subjekt podať námietky.

V prípade, ak po začatí kontroly kontrolovaný subjekt zanikne, kontrola sa v zmysle § 12 ods. 11 zákona č. 91/2019 Z. z. zastaví.

Pokuty a sankcie

Poriadkovú pokutu môže Ministerstvo pôdohospodárstva uložiť nielen kontrolovanému subjektu, ale aj tretej osobe. Poriadkovaná pokuta sa ukladá za marenie alebo sťaženie výkonu kontroly, alebo nesplnenie povinností v zmysle zákona. Je možné uložiť ju aj opakovane. Maximálna hranica je stanovená na 3.000,- EUR pre fyzické osoby, 10.000,- EUR pre fyzické osoby – podnikateľov a 100.000,- EUR, ak ide o právnickú osobu.

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 91/2019 Z. z.:

Správneho deliktu sa dopustí účastník obchodného vzťahu, ktorý v obchodnom vzťahu požaduje, dohodne alebo uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v § 3, ktorá znevýhodňuje druhého účastníka obchodného vzťahu.

Výška pokuty sa odvíja od druhu a charakteristiky neprimeranej podmienky, pričom ministerstvo prihliada na závažnosť, dĺžku protiprávneho konania, jeho následky, a na opakované spáchanie správneho deliktu.

Maximálna výšky pokuty sa určuje buď vo vzťahu k výške poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia, alebo hornou hranicou pokuty. V niektorých prípadoch táto horná hranica predstavuje 500.000,- EUR.

V súlade s § 14 ods. 7 zákona č. 91/2019 Z. z. sa spolu s uložením pokuty môže kontrolovanému subjektu uložiť aj povinnosť odstrániť neprimeranú podmienku v určenej lehote.

V zmysle dôvodovej správy Ministerstvo pôdohospodárstva predpokladá, že zákon č. 91/2019 Z. z. prinesie v rokoch 2019 až 2021 do štátneho rozpočtu 1 200 581 eur ročne. Dôdovom majú byť efektívne kontroly a právoplatne uložené pokuty za správne delikty. Najväčší dopad sa predpokladá na veľké obchodné reťazce.

Počet aktuálne začatých a ukončených kontrol zverejňuje na svojom webe Ministerstvo pôdohospodárstva

V zmysle § 15 ministerstvo zverejňuje na svojej stránke počet začatých kontrol a počet ukončených kontrol spolu s výrokom právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty.

Prechodné ustanovenia

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami nadobúda účinnosť 1. mája 2019. Zrušením zákona č. 362/2012 Z. z. k 1.5.2019 je potrebné prechodnými ustanoveniami vyriešiť prebiehajúce kontroly a existujúce odberateľsko – dodávateľské vzťahy v zmysle zákona.

V súlade s § 18 zákona č. 91/2019 Z. z.:

 • kontrola neprimeraných podmienok začatá podľa zákona č. 362/2012 Z. z. sa dokončí podľa zákona č. 362/2012 Z. z.
 • konanie o uložení poriadkovej pokuty a konanie o správnom delikte začaté podľa zákona č. 362/2012 Z. z. sa dokončia podľa zákona č. 362/2012 Z. z. ,

Dodávatelia a odberatelia ako účastníci obchodných vzťahov musia zmluvy zosúladiť so Zákonom č. 91/2019 Z. z. najneskôr do 30. septembra 2019.

Užitočné odkazy:

 1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami zlepší podmienky pre farmárov a výrobcov potravín

 2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Datasety
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.