Zmluva o prevode vlastníctva bytu

Hodnotenie článku: 12345 (99.13%)
Loading...

Zmluva o prevode vlastníctva bytu je osobitným zmluvným typom. Náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu upravuje najmä zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Viac o tomto type zmluvy a vzor zmluvy nájdete nižšie v príspevku na xPravo.eu.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

Zmluva o prevode vlastníctva bytu – právna úprava

Právna úprava zmluvy o prevode vlastníctva bytu je obsiahnutá najmä v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len ako “zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov”).

Forma zmluvy

Zmluva o prevode vlastníctva bytu musí mať vždy písomnú formu. V prípade jej nedodržiania by išlo o absolútne neplatný právny úkon, podľa § 40 Občianskeho zákonníka. V takom prípade by nemohlo dôjsť k zmene vlastníka bytu v katastri nehnuteľností.

Keďže zmluva obsahuje aj prílohy, tie musia byť so zmluvou pevne spojené (aby zmluva a prílohy tvorili jeden celok, napríklad spojením listín zošívačkou alebo ich zviazaním podobným spôsobom ako to vykonáva notár.

Obsahové náležitosti zmluvy

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určuje a vymenúva, čo musí zmluva o prevode vlastníctva bytu minimálne obsahovať:

 1. všeobecné náležitosti podľa § 43 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,
 2. popis bytu v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu v dome označením čísla bytu, čísla vchodu, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu v dome,
 3. vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu v dome na spoločných častiach, zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome,
 4. určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku,
 5. úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
 6. vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu s vlastníkom domu,
 7. zistenie technického stavu bytu podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu požiada,
 8. vyhlásenie nadobúdateľa bytu v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,
 9. úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov
 10. zmluva môže obsahovať aj vymedzenie spoluvlastníckeho podielu na kotolni.

Ďalšími povinnými náležitosťami v zmysle katastrálneho zákona sú:

 1. označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
 2. označenie právneho úkonu (t.j. zmluva o prevode vlastníctva bytu) a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
 3. označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

 

Povinné prílohy zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu musí byť vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. To neplatí, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu.
Ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu – prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je aj vyhlásenie prenajímateľa o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
S návrhom na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa predloží dokumentácia, z ktorej je zrejmá poloha a plocha bytu a nebytového priestoru v dome, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva. K prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu sa pripoja aj situačné plány jednotlivých poschodí domu s vyznačením jednotlivých bytov a nebytových priestorov v dome, ich čísiel a identifikácia pozemku.

Návrh na zápis a dokumentáciu je povinný predložiť predávajúci.

Podpis zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Podpis prevodcu na zmluve musí byť osvedčené úradne osvedčený (pred notárom, na matrike, na obecnom úrade,…) Výnimkou je situácia, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom. Výnimkou je aj situácia, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku SR, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok. V týchto prípadoch sa úradné overenie podpisu prevodcu nevyžaduje.

Jazyk vyhotovenej zmluvy

Zmluva o prevode vlastníctva bytu môže bzť vyhotovená v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade.

Chyby a preklepy v zmluve

Písomne vyhotovená zmluva o prevode vlastníctva bytu musí byť bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.
Ak by zmluva obsahovala chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, jej oprava sa vykoná dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V niektorých prípadoch zmluvu okresný úrad, katastrálny odbor vráti a určí lehotu na vykonanie opravy.
Vlastníctvo bytu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a na pozemku sa nadobúdajú vkladom do katastra nehnuteľností.

 

Hodnotenie článku: 12345 (99.13%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.