Darovacia zmluva na byt s návrhom na vklad – VZORY 2019

Hodnotenie článku: 12345 (93.60%)
Loading...

Darovacia zmluva na byt je jedným z možných právnych titulov nadobudnutia vlastníctva k bytu. Darovacou zmluvou je možné nadobudnúť vlastníctvo aj k iným veciam. V tomto článku sa venujeme vzoru darovacej zmluvy na byt a návrhu na vklad k tomuto vzoru.

Darovacia zmluva na byt
Darovacia zmluva na byt. Xprávo.eu. Zdroj: Pixabay.com.

Darovacia zmluva – dôležité informácie

Darovacia zmluva je upravená predovšetkým v § 628 – 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Občiansky zákonník”).

Dôležitým znakom darovacej zmluvy je jej bezodplatnosť. Uzatvorením darovacej zmluvy darca niečo prenecháva alebo sľubuje obdarovanému bezplatne. Obdarovaný uzatvorením darovacej zmluvy dar alebo sľub prijíma.

Pri darovaní nehnuteľnosti, teda aj bytu, musí mať darovacia zmluva písomnú formu!

Vrátenie daru na základe platne uzatvorenej darovacej zmluvy je možné v zásade len v 2 prípadoch. Darca môže požadovať vrátenie daru len v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy podľa § 630 Občianskeho zákonníka. Zo strany obdarovaného je možné vrátiť dar darcovi len v prípade, ak má dar vady, na ktoré ho darca neupozornil, podľa § 629 Občianskeho zákonníka.

O darovacej zmluve ako takej sa viac dozviete v nasledovnom článku:

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva na byt – vzor 2019 aj vo formáte word zadarmo na skopírovanie

Obsahom nami pripraveného vzoru darovacej zmluvy je darovanie bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve bytového domu a pozemku prislúchajúcemu k bytu. Vzor je potrebné si upraviť a doplniť podľa toho, kto je darcom, kto je obdarovaným, aká nehnuteľnosť je predmetom daru, vrátane ďalších údajov, podľa vzoru.

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)

(ďalej len „zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany


1.1 Meno a priezvisko: [doplniť], rodné priezvisko: [doplniť], dátum narodenia: [doplniť], rodné číslo: [doplniť], trvalý pobyt: [doplniť], štátna príslušnosť: [doplniť], druh a číslo dokladu totožnosti: [doplniť]

(ďalej ako „Darca“)

a

1.2 Meno a priezvisko: [doplniť], rodné priezvisko:[doplniť], dátum narodenia: [doplniť], rodné číslo: [doplniť], trvalý pobyt: [doplniť], štátna príslušnosť: [doplniť], druh a číslo dokladu totožnosti: [doplniť]

(ďalej ako „Obdarovaný“)

(Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany”)

Článok 2 Predmet zmluvy

2.1 Darca je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:

 • Byt č. [doplniť], na [doplniť]. poschodí bytového domu v [doplniť] na ulici [doplniť], so súpisným č. [doplniť], vchod: [doplniť], postaveného na parcele registra „C“, parc. č. [doplniť], popis stavby: [doplniť] (ďalej ako „bytový dom“), zapísaný na liste vlastníctva č. [doplniť], vedenom Okresným úradom [doplniť], katastrálny odbor pre katastrálne územie [doplniť], obec [doplniť], okres [doplniť], o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, titul nadobudnutia: [doplniť] (ďalej ako „Byt“);
 • Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom [doplniť] prináležiaci k Bytu o veľkosti: [doplniť], zapísaný na liste vlastníctva č. [doplniť], vedenom Okresným úradom [doplniť], katastrálny odbor pre katastrálne územie [doplniť], obec [doplniť], okres [doplniť] (ďalej ako „Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu“)
 • Pozemok, druh pozemku: [doplniť], na parcele registra „C“, parcelné č. [doplniť] o výmere: [doplniť] m2, zapísaný na liste vlastníctva č. [doplniť], vedenom Okresným úradom [doplniť], katastrálny odbor, v katastrálnom území [doplniť], obec [doplniť], okres [doplniť], o veľkosti spoluvlastníckeho podielu [doplniť], prináležiaci k Bytu, titul nadobudnutia: [doplniť] (ďalej ako „Pozemok prislúchajúci k Bytu“)

(Byt, Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu a Pozemok prislúchajúci k Bytu ďalej spolu ako „Dar“)

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Darcu touto zmluvou bezplatne prenechať Obdarovanému Dar a vlastnícke právo k Daru aprijatie tohto daru Obdarovaným.

2.3 Darca podpisom tejto zmluvy daruje Dar vo svojom výlučnom vlastníctve o veľkosti podielov špecifikovaných v bode 2.1 tohto Článku zmluvy v celosti a Obdarovaný nadobudne Dar do svojho výlučného vlastníctva o veľkosti podielov špecifikovaných v bode 2.1 tohto Článku zmluvy v celosti.

Článok 3 Ustanovenia o Dare

3.1 Byt, ako jedna z nehnuteľností tvoriaca Dar, pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, balkón, pivnica, [doplniť].

Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: inštalácie rozvodov elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody kúrenia od domových stúpačiek, oceľové vykurovacie telesá, rozvody vody / SV a TUV/, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovanie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény /, zvonček, kuchynská linka, digestor, poštová schránka, telefónna prípojka, kľúče od Bytu, pivnice, vchodu do bytového domu a poštovej schránky, [doplniť].

Vlastníctvo Bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do Bytu a do príslušenstva umiestneného mimo Bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre Byt.

Celková výmera podlahovej plochy Bytu je [doplniť] m2.

3.2 S vlastníctvom Bytu ako jednej z nehnuteľností tvoriacej Dar, je spojený aj Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu.

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: kočikárne, sušiarne, práčovňa, mangľovňa, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné suterénne priestory, spoločné prízemné priestory, vzduchotechnika.

Obdarovaný nadobudne od Darcu touto zmluvou do svojho výlučného vlastníctva za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu o veľkosti [doplniť].

3.3 S vlastníctvom Bytu ako jednej z nehnuteľností tvoriacej Dar je spojený aj spoluvlastnícky podiel k Pozemku prislúchajúcemu k Bytu.

Obdarovaný nadobudne od Darcu touto zmluvou do svojho výlučného vlastníctva za podmienok dohodnutých v tejto zmluve spoluvlastnícky podiel k Pozemku prislúchajúcemu k Bytu o veľkosti [doplniť].

3.4 Na nehnuteľnostiach, ktoré sú Darom, neviaznu žiadne ťarchy, s výnimkou nasledovných: [doplniť]

3.5 Darca oboznámil Obdarovaného so skutočnosťou, že správu bytového domu, v ktorom sa nachádza Byt, ktorý je jdednou z nehnuteľností tvoriacou Dar, zabezpečuje [doplniť]. Obdarovaný vyhlasuje, že podpisom tejto zmluvy zároveň pristupuje k Zmluve o výkone správy bytov a nebytových priestorov v tomto bytovom dome.

Článok 4 Vyhlásenia Darcov a Obdarovaného

4.1 Darca týmto prehlasuje, že:

 • je nespochybniteľným a výlučným vlastníkom nehnuteľností, ktoré sú Darom, o veľkosti spoluvlastníckych podielov uvedených v Článku 2 odsek 2.1 zmluvy,
 • na Dare neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, exekúcie a ani iné ťarchy zriadené v prospech žiadnej finančnej ani inej inštitúcie, tretích osôb alebo akékoľvek iné nároky tretích strán, s výnimkou tých, ktoré sú v tejto zmluve uvedené,
 • je oprávnený s Darom nakladať,
 • všetky dane a poplatky spojené s Darom, splatné ku dňu podpisu tejto zmluvy, sú uhradené;
 • na Dar neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov,
 • nie sú mu známe také vady, poškodenia alebo technický stav Daru, na ktoré by mal Obdarovaného upozorniť.

4.2 Obdarovaný berie na vedomie možnosť Darcu domáhať sa vrátenia Daru v prípade, že sa Obdarovaný bude k Darcovi chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy. Obdarovaný vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil s technickým stavom Daru, ktorý prijíma.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s overením podpisov tejto zmluvy a poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znášajú spoločne rovnakým podielom.

4.4 Darca ako prílohu k návrhu na vklad vlastníckeho práva doloží potvrdenie od správcu bytového domu, že na Byte, ktorý je jedným z nehnuteľností tvoriacich Dar, neviaznu žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Článok 5 Záverečné ustanovenia

5.1 Darovacia zmluva na byt nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy Zmluvnými stranami. Nadobudnutie vlastníckeho práva k Daru Obdarovaným nadobudne účinnosť dňom rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor o vklade vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného.

5.2 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho 2 vyhotovenia sú pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, 1 vyhotovenie pre Darcu a 1 vyhotovenie pre Obdarovaného.

5.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

5.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa so znením zmluvy oboznámili a na znak súhlasu ju podpísali.

V [doplniť], dňa [doplniť] V [doplniť], dňa [doplniť]
_________________________ _________________________

[doplniť]

Darca

(úradne overený podpis)

[doplniť]

Obdarovaný

(úradne overený podpis)

***

Darovacia zmluva na byt – vzor vo formáte word zadarmo na stiahnutie:

Darovacia zmluva na byt - vzor 2019

Stiahnuť

Návrh na vklad k darovacej zmluve na byt – vzor 2019, aj vo formáte word zadarmo na skopírovanie

Obsah nami pripraveného vzoru návrhu na vklad vychádza zo vzoru darovacej zmluvy vyššie. Vzor je potrebné upraviť a doplniť podľa finálneho obsahu darovacej zmluvy, ktorá je predmetom návrhu na začatie katastrálneho konania.

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

Okresný úrad [doplniť], katastrálny odbor

[doplniť]

Návrh na zápis zmeny vlastníckeho práva a povolenie vkladu do katastra nehnuteľností

Navrhovatelia:

Meno a priezvisko: [doplniť], rodné priezvisko: [doplniť], dátum narodenia: [doplniť], rodné číslo: [doplniť], trvalý pobyt: [doplniť], štátna príslušnosť: [doplniť]

(ďalej ako „Darca“)

a

Meno a priezvisko: [doplniť], rodné priezvisko: [doplniť], dátum narodenia: [doplniť], rodné číslo: [doplniť], trvalý pobyt: [doplniť], štátna príslušnosť: [doplniť]

(ďalej ako „Obdarovaný“)

(Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj ako „Navrhovatelia“).

Navrhovatelia uzatvorili dňa [doplniť] darovaciu zmluvu, predmetom ktorej je bezodplatné prenechanie vlastníckeho práva Darcu k nasledovným nehnuteľnostiam ako daru v celosti v nižšie uvedenej veľkosti spoluvlastníckych podielov na Obdarovaného:

 1. Byt č. [doplniť], na [doplniť]. poschodí bytového domu v [doplniť]na ulici [doplniť], so súpisným č. [doplniť], vchod: [doplniť], postaveného na parcele registra „C“, parc. č. [doplniť], popis stavby: [doplniť](ďalej ako „bytový dom“), zapísaný na liste vlastníctva č. [doplniť], vedenom Okresným úradom [doplniť], katastrálny odbor pre katastrálne územie [doplniť], obec [doplniť], okres [doplniť], o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, titul nadobudnutia: [doplniť](ďalej ako „Byt“);
 2. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom [doplniť]prináležiaci k Bytu o veľkosti: [doplniť], zapísaný na liste vlastníctva č. [doplniť], vedenom Okresným úradom [doplniť], katastrálny odbor pre katastrálne územie [doplniť], obec [doplniť], okres [doplniť] (ďalej ako „Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu“);
 3. Pozemok, druh pozemku: [doplniť], na parcele registra „C“, parcelné č. [doplniť]o výmere: [doplniť] m2, zapísaný na liste vlastníctva č. [doplniť], vedenom Okresným úradom [doplniť], katastrálny odbor, v katastrálnom území [doplniť], obec [doplniť], okres [doplniť], o veľkostispoluvlastníckeho podielu [doplniť], prináležiaci k Bytu, titul nadobudnutia: [doplniť] (ďalej ako „Pozemok prislúchajúci k Bytu“)

(Pozemok, Byt, Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu a Pozemok prislúchajúci k Bytu ďalej spolu ako „Nehnuteľnosti“)

Darovacia zmluva v dvoch vyhotoveniach tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu na vklad.

Navrhovatelia týmto navrhujú, aby Okresný úrad [doplniť], katastrálny odbor vydal rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva k vyššie uvedeným Nehnuteľnostiam v celosti o veľkosti spoluvlastníckych podielov špecifikovaných v tomto návrhu na vklad v bode 1. až 3. vyššie v prospech Obdarovaného.

V [doplniť], dňa [doplniť] V [doplniť], dňa [doplniť]
_________________________ _________________________

[doplniť]

Darca

(úradne overený podpis)

[doplniť]

Obdarovaný

(úradne overený podpis)

***

Návrh na vklad k Darovacej zmluva na byt – vzor vo formáte word na stiahnutie:

Návrh na vklad - Darovacia zmluva na byt - vzor 2019

Stiahnuť
Darovacia zmluva na byt. Xprávo.eu. Zdroj:Pixabay.com.

 

V prípade, ak si darovaciu zmluvu alebo návrh na vklad neviete pripraviť, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta alebo notára.

Zoznam advokátov nájdete tu: Zoznam advokátov 

Zoznam notárov nájdete tu: Zoznam notárov.

S vypracovaním zmluvy advokátom alebo notárom sú síce spojené vyššie náklady, ale zároveň sú s tým spojené aj určité výhody pri podaní návrhu na vklad. Lehota na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností sa katastru skracuje z 30 na 20 dní. Taktiež kataster skúma len procesné podmienky a súlad návrhu na vklad s katastrálnym operátom v tomto prípade. Uvedené upravuje § 31 ods. 2 a § 32 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení.

Hodnotenie článku: 12345 (93.60%)
Loading...

Odpovede

Lenka Hadova
27.3.2021 o 9:07

Dobry den, ak chcem darovat podiel 1/2 nehnutelnosti (rod.domu) a pozemky ktore nesuvisia s nehnutelnostou, music sa vyhotovit dve darovacie zmluvy, alebo staci jedna. Mohlo by sa to napisat takto? Predmetom daru su : 1.Nehnuteľnosť v........ podielovom vlaatnictve 1/2 ica domu v...... 2. Podzemok v podielovom vlaatnictve 1/30..... Dakujem

Veronika
22.4.2020 o 12:42

Dobrý deň, pokiaľ nie je v darovacej zmluve medzi darcom a obdarovaným dohodnuté inak, platná legislatíva neupravuje konkrétnu lehotu, v ktorej musí byť podaný návrh na vklad po uzavretí darovacej zmluvy. Avšak, ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť, až do vydania právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu nehnuteľnosť nepatrí obdarovanému. Až vkladom do katastra nehnuteľností totiž vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam, v súlade s § 5 a nasl. katastrálneho zákona. Uzavretím platnej a účinnej darovacej zmluvy vznikajú zmluvným stranám (darcovi a obdarovanému) práva a povinnosti zo zmluvy a obsah zmluvy sa pre nich stáva záväzným. Účinky nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti nastávajú však až rozhodnutím okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech obdarovaného. Súčasne, v katastrálnom konaní platí zásada priority zápisov v zmysle § 41 ods. 2 katastrálneho zákona, podľa ktorého okresný úrad, katastrálny odbor rozhoduje o návrhoch na vklad v takom poradí, v akom sú mu doručené. Napríklad v prípade, ak by bol doručený návrh na vklad kúpnej zmluvy a darovaná nehnuteľnosť zmenila vlastníka, a až následne by bol doručený návrh na vklad darovacej zmluvy, návrh na vklad darovacej zmluvy by kataster pravdepodobne zamietol, nakoľko darca by už nebol vlastníkom nehnuteľnosti a nebola by už splnená podmienka v zmysle § 31 ods. 1 katastrálneho zákona na vklad darovacej zmluvy, nakoľko v čase rozhodovania návrhu na vklad darovacej zmluvy by už darca (prevodca) nebol oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, nakoľko tá by už mala nového vlastníka. Vo všeobecnosti teda podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nie je obmedzené žiadnou lehotou počítanou od uzatvorenia darovacej zmluvy. Na záver doplníme, že existujú aj protichodné názory na dĺžku lehoty na podanie návrhu na vklad, v zmysle ktorých je zmluva o prevode nehnuteľnosti (kúpna, darovacia zmluva a pod.
 zmluvou podľa § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka a je potrebné návrh na vklad podať do 3 rokov odo dňa uzavretia zmluvy, v súlade s § 47 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Od tohto názoru sa však Najvyšší súd SR odkláňa vo viacerých rozhodnutia (viď napr. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2006, sp. zn. 2 Cdo 184/2005 publikovaný v Zbierke stanovísk NS SR č. 05/2007 pod č. 59, Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.4.2011, sp. zn.: 6Sžo/132/2010, Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 11.08.2011, sp. zn.: 3 Cdo 29/2010) Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach. S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa.

Hanna
18.4.2020 o 18:43

Dobrý deň, aká je lehota na podanie návrhu na vklad darovacej zmluvy na Katastrálny úrad?

Veronika
8.2.2020 o 18:03

Príjemný dobrý deň. Áno, spoluvlastnícky podiel o veľkosti jednej polovice sa označuje zlomkom 1/2. V danom prípade teda predmetom darovania bude spoluvlastnícky podiel k bytu o veľkosti 1/2. Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach. S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa.

Hocka
6.2.2020 o 11:25

Zdravím, ak chcem darovať len polovicu bytu píše sa to v podiele 1/2?

Ivanhoe
5.10.2019 o 17:26

Dobry den, rada by som sa informovala ci je nevyhnutne v pripade, kedy sa nehnutelnost X ma darovat ale zistilo sa, ze je na nej vecne bremeno v podobe dozitia a povinny s opravnenym z neho idu podpisat dohodu o jeho zruseni, pockat s darovacou zmluvou az do spracovania zrusenia vecneho bremena na katastralnom urade (kedy bude LV "ciste")? Pytam sa z titulu, ze darovacie zmluvy obsahuju bod hovoriaci o "ziadnych tarchach a bremenach" na darovanej nehnutelnosti a ak by bola podpisana iba dohoda o zruseni vecneho bremena u notara a podany navrh na kataster, ci je to dostacujuce pre potreby darovacej zmluvy, alebo je nutne pockat na vymazanie z LV. Radi by sme to vyriesili naraz a naraz sli aj s navrhmi na kataster (s navrhom na zrusenie vecneho bremena na zaklade zmluvy o jeho zruseni a s navrhom na zapis noveho vlastnika z titulu darovacej zmluvy). Je takato moznost vobec, ze by sa napr v jeden den podpisala dohoda o zruseni a druhy den darovacia zmluva a sucasne sa to riesilo na katastri? Dakujem moc krat.

Veronika
22.7.2019 o 13:34

Príjemný dobrý deň, Johny. Z právneho hľadiska skratky nie je potrebné meniť podľa rodu (napríklad skratku "Obdarovaný" nemusíte meniť na "Obdarovaná", aj keď identifikačné údaje obdarovaného patria žene). Žiaden právny predpis neukladá povinnosť meniť skratku podľa rodu. Ak sa však rozhodnete to zmeniť (napr. pre lepšiu čitateľnosť textu zmluvy), samozrejme môžete. Prajem pekný deň.  

Johny
22.7.2019 o 13:25

Zdravím Vás, Chcem sa len spýtať, či treba upravovať rodovú koncovku na zmluvách pokiaľ sa jedná o ženu. "Obdarovanú" Ďakujem.

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.