Darovacia zmluva

Hodnotenie článku: 12345 (96.19%)
Loading...

Ako napísať darovaciu zmluvu? Je možné domáhať sa vrátenia daru? Všetko dôležité o darovaní sa dozviete nižšie v článku na Xpravo.eu, kde nájdete aj vzor darovacej zmluvy na byt zadarmo, aj vo formáte word.

Všeobecne o darovaní

Možnosť nadobudnúť vlastníctvo veci darovaním zakotvuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (“Občiansky zákonník”).
Právna úprava darovania je v zásade veľmi stručná. Avšak o to viac doplnená súdnymi judikátmi upravujúcimi jednotlivé otázky darovania.

Darovacia zmluva

Občiansky zákonník upravuje zmluvný typ darovacej zmluvy. Obsahom darovacej zmluvy je záväzok darcu, ktorý darovacou zmluvou niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Základnými náležitosťami darovacej zmluvy je teda:

  1. uzavretie darovacej zmluvy, ktorá je právnym titulom darovania (titulus) a
  2. odovzdanie predmetu daru darcom obdarovanému (modus).

Odovzdanie a prevzatie daru sa uskutočňuje spravidla odovzdaním z ruky do ruky. Ak je darom nehnuteľnosť, na prevod vlastníckeho práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností.

Dôležitá je aj vôľa obdarovaného, ktorý musí dar chcieť prijať a prijme ho. Darovacia zmluva je ide vždy dvojstranným právnym úkonom. Nikoho nie je možné nútiť, aby bol obdarovaný. S tým súvisí aj povinnosť darcu pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Pokiaľ ide o darovanie nehnuteľnosti alebo hnuteľných vecí, ktoré sa pri darovaní neodovzdali (napr. postúpenie pohľadávky), darovacia zmluva musí byť písomná.

Neplatnosť darovacej zmluvy

Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Uvedené stanovuje zákon a jeho ustanovenie vychádza najmä z toho, že po smrti darcu má prebehnúť dedičské konanie, a nemôže s tým byť spájaný moment nadobudnutia vlastníckeho práva k nejakej veci.

Súčasne darovacia zmluva uzavretá za účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky obdarovaného voči darcovi je neplatným právnym úkonom. Uvedené vyslovil napr. v rozsudku aj Najvyšší súd Slovenskej republiky zo dňa 28. apríla 2005, sp.zn.4 Cdo 33/2005 : Dojednanie darovacej zmluvy za účelom, aby pohľadávka záložného veriteľa (obdarovaného) bola uspokojená tak, že na neho prejde vlastnícke právo k zálohu, predstavuje dojednanie spôsobu realizácie záložného práva, ktorý nie je zákonom dovolený, a dopadá preto na neho ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka.

Vrátenie daru darcovi

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.


Situácia, ktorá sa považuje za hrubé porušenie dobrých mravov, a ktorá zakladá právo na vrátenie daru, je vykladaná viacerými rozhodnutiami Najvyššieho súdu:

Hrubým porušením dobrých mravov je len ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie (R 88/1998), nie však prejavy prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi či dokonca ani menej významné porušenia dobrých mravov (R 31/1999). ….hrubým porušovaním dobrých mravov zakladajúcim právo darcu domáhať sa vrátenia daru je len správanie sa obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny spočívajúce v (aktívnom) konaní jednej osoby voči druhej, a nie aj v (pasívnom) opomenutí konať určitým spôsobom…(Najvyšší súd SR, 3 Cdo 213/2007)

Celé znenie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR nájdete tu: hrube-porusenie-dobrych-mravov_vratenie-daru_xpravo-eu

V prípade, ak by darca napríklad domáhal vrátenia daru, ktorým je nehnuteľnosť, jednostranným prejavom vôle sa môže domáhať vrátenia daru na katastri nehnuteľnosti, pričom zápis takto nadobudnutého vlastníckeho práva sa do katastra nehnuteľností vykonáva záznamom. Postup jednotlivých Okresných úradov, katastrálnych odborov však môže byť rozdielny, keďže uvedené priamo neupravuje zákon.

Započítanie daru pri dedení

Na záver ešte doplníme, že ak je obdarovaný dedičom, pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Ak teda ide najmä o dary venované bez protiplnenia zo strany neskoršieho dediča, ktoré nad obvyklý rámec darovania presahujú majetkové pomery darcu, budú sa obdarovanému započítavať pri dedení po darcovi.

Nezapočítavajú sa napr. obvyklé dary pri narodenínách, meninách, či poskytnuté plnie, na ktoré bol poručiteľ povinný zo zákona (napr. výživné).

Hodnota daru sa posudzuje podľa hodnoty v čase darovania, nie v čase dedičského konania.

POZOR! Blízke osoby často medzi sebou uzatvoria kúpnu zmluvu namiesto darovacej, s cieľom vyhnúť sa okrem iného aj tomuto započítaniu v rámci dedičského konania. Avšak aj keď dedič nadobudol od poručiteľa vec kúpnou zmluvou, môže byť aj takéto nadobudnutie majetku dôvodom započítania na dedičský podiel, ak sa preukáže, že darca žiadne plnenie za predmet kúpy nedostal a šlo o disimulovaný právny úkon – darovaciu zmluvu.

Pri dedení zo zákona je potrebné vykonať zápočet vždy.
Pri dedení zo závetu sa započítanie na dedičský podiel vykoná len ak:

  1. poručiteľ dal na to príkaz,
  2. alebo by mohol byť obdarovaný dedič oproti dedičovi uvedenému v § 479 Občianskeho zákonníka neodôvodnene zvýhodnený.

Vzor darovacej zmluvy na byt aj vo formáte word ZADARMO na stiahnutie nájdete tu:

Darovacia zmluva na BYT – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (96.19%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.