Európsky príkaz na zablokovanie účtu

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Dlžíte peniaze svojmu obchodnému partnerovi, ktorý sídli v zahraničí? Alebo naopak – dlží Vám peniaze niekto, kto nemá účet v SR, ale v zahraničí? Tak pozor! Od 18.januára 2017 bude možné, aby súd vydal európsky príkaz na zablokovanie účtu dlžníka, aby v žiadnom z členských štátov Európskej únie, kde má účet, nemohol vybrať/previesť svoje prostriedky a ohroziť tak vymáhanie pohľadávky veriteľa.

europsky-prikaz-na-zablokovanie

Právny základ – Príkaz na zablokovanie

Konanie, na základe ktorého môže veriteľ dosiahnuť vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov, je upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (ďalej len “Nariadenie”).

Nariadenia sú v celej Európskej únii priamo aplikovateľné – t. j. nevyžaduje sa ich transpozícia do právnych poriadkov a platia v celej Európskej únii.

Vzhľadom k tomu, že proces vydávania príkazov na zablokovanie prostriedkov je v každom členskom štáte EŮ odlišný, za účelom riadnej a správnej aplikácie Nariadenia prijme SR zákon.

V akých veciach je možné požiadať súd o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov?

Nariadenie sa vzťahuje na pohľadávky, ktoré má osoba v občianskych a obchodných veciach v cezhrančných prípadoch (čo je to cezhraničný prípad nižšie).

V akých veciach nie je možné požiadať súd o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov?

Nariadenie sa však nevzťahuje na nasledovné pohľadávky (tzn. pri týchto pohľadávkach nie je možné požiadať o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtu):

 1. pohľadávky daňové, colné alebo správne, alebo pohľadávky vyplývajúce zo zodpovednosti štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci („acta iure imperii“);
 2. pohľadávky, resp. majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku;
 3. pohľadávky zo závetov alebo dedenia;
 4. pohľadávky voči dlžníkom v konkurze, v likvidácii alebo v úpadku;
 5. pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia;
 6. pohľadávky vzniknuté z rozhodcovského konania.

Čo je to cezhraničný prípad?

Ide o prípad, kedy sa bankové účty dlžníka, ktoré majú byť zablokované, vedú v inom členskom štáte ako je

 1. členský štát, v ktorom sa podáva návrh na vydanie príkazu na zablokovanie; alebo
 2. členský štát, v ktorom má veriteľ bydlisko.

Konanie o vydanie – príkaz na zablokovanie

Príkaz na zablokovanie je veriteľovi dostupný pred, počas konania a aj po jeho ukončení vydaním rozsudku alebo súdneho zmieru alebo obdobnej verejnej listiny v členských štátoch.


Ak je dlžníkom spotrebiteľ – o vydanie príkazu na zablokovanie je možné požiadať len súd členského štátu, kde má spotrebiteľ bydlisko.

Podmienka vydania príkazu na zablokovanie

Podmienkou vydania príkazu na zablokovanie je predloženie dostatočných dôkazov zo strany veriteľa.

Návrh na vydanie príkazu na zablokovanie

V zmysle Článku 51 Nariadenia, Komisia má prijať vykonávacie nariadenia, ktorými o. i. určí vzor tlačiva na vydanie príkazu na zablokovanie.

Náležitosti návrhu špecifikuje Nariadenie v Článku 8. Veriteľ je súčasne povinný pripojiť k návrhu všetky relevantné dokumenty.

Začatie konania na vydanie príkazu na zablokovanie

Konanie sa začína doručením tlačiva – návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie na súd.

Ak veriteľ podá návrh na vydanie príkazu na zablokovanie pred začatím konania vo veci samej, je povinný podať návrh na začatie konania vo veci samej a predložiť dôkaz o podaní takéhoto návrhu súdu, na ktorý bol podaný návrh na vydanie príkazu na zablokovanie.

Lehota na podanie je najneskôr do 30 dní od podania návrhu alebo do 14 dní od vydania príkazu – podľa toho, čo bude skôr. Lehotu môže súd predĺžiť. Ak si veriteľ túto povinnosť nesplní, súd zruší príkaz na zablokovanie alebo ukončí jeho výkon.

Dlžníkovi sa návrh na vydanie príkazu na zablokovanie neoznámi a ani sa pred vydaním príkazu nevypočuje.

Dlžník je informovaný bezodkladne až po vydaní príkazu na zablokovanie.

Zábezpeka veriteľa

Súd pred vydaním príkazu na zablokovanie požaduje od veriteľa zábezpeku najmä v prípadoch, kedy veriteľ navrhuje jeho vydanie pred vydaním rozsudku, súdneho zmieru alebo inej verejnej listiny vo veci samej.

Výšku a formu zábezpeky určuje súd, pričom v určitých prípadoch môže upustiť od jej požadovania.

Zodpovednosť veriteľa

Veriteľ zodpovedá za škodu, ktorú konaním dlžníkovi spôsobí. Dôkazné bremeno (t. j. preukazovanie škody) však nesie dlžník.

Nariadenie však stanovuje prípady, kedy platí domienka zavinenia veriteľa (napr. v prípade, ak sa príkaz zrušil z dôvodu, že veriteľ nepodal návrh na začatie konania vo veci samej).

europsky-prikaz-na-zablokovanie

Žiadosť o získanie informácií o účte

Spolu s návrhom na vydanie príkazu na zablokovanie účtov môže veriteľ podať aj žiadosť o získanie informácií, aby bolo možné identifikovať banku alebo banky a účet alebo účty dlžníka.

O informácie o účte je možné požiadať v nasledovných prípadoch:

 1. Veriteľ dosiahol vydanie vykonateľného rozsudku alebo zmieru alebo verejnej listiny, podľa ktorej je dlžník povinný mu uhradiť pohľadávku, a veriteľ má dôvod domnievať sa, že dlžník má v označenom členskom štáte účet/účty. alebo
 2. Suma, ktorá sa má zablokovať, je významná vzhľadom na okolnosti prípadu, a veriteľ dostatočne preukázal dôkazmi že tieto informácie sú potrebné, inak môže byť vymáhanie pohľadávky zmarené.

Rozhodnutie o vydaní príkazu

Súd vydá príkaz na zablokovanie účtov na tlačive, ktorého vzor určí Komisia vykonávacím aktom, v lehote:

 1. do 10. pracovných dní – ak veriteľ ešte nedosiahol vydanie rozsudku alebo zmieru alebo verejnej listiny, podľa ktorej je dlžník povinný mu uhradiť pohľadávku;
 2. do 5. pracovných dní – ak veriteľ už dosiahol vydanie rozsudku alebo zmieru alebo verejnej listiny, podľa ktorej je dlžník povinný mu uhradiť pohľadávku.

Vydaný príkaz je vykonateľný v členských štátoch bez akejkoľvek potreby jeho uznávania.

Opravné prostriedky

Do 30. dní má veriteľ právo odvolať sa, ak mu súd nevyhovie a príkaz nevydá.

Nariadenie v Článku 33 a nasl. upravuje opravné prostriedky dlžníka vočí príkazu, ktorými môže súd príkaz zrušiť alebo zmeniť.

Komisia ustanoví tlačivá na podanie opravných prostriedkov.

Výkon príkazu na zablokovanie

Všetky orgány, ktoré sa zúčastňujú na výkone príkazu, konajú bezodkladne.

Nariadenie v Článku 24 a nasl. upravuje výkon príkazu zo strany banky.

Banka má okrem iného aj povinnosť vydať Vyhlásenie o zablokovaní na tlačive určenom Komisiou, ktoré doručí súdu a veriteľovi, ak má bydlisko v členskom štáte výkonu.

Celý text Nariadenia nájdejte na tomto linku :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655

O zákone, ktorým má byť špecifikovaná aplikácia Nariadenia v podmienkach Slovenskej republiky, sa dočítate na www.xpravo.eu.

 

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.