Končí Vám fix na úvere na bývanie? Buďte pripravení a ušetrite!

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Hypotekárny boom na Slovensku vrcholí a ponuka úverov na bývanie naďalej narastá. V hlavnej úlohe sú NÍZKE ÚROKOVÉ SADZBY. Uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby (FIX na úvere) je banka oprávnená úrokovú sadzbu úveru zmeniť za dohodnutých podmienok. Ako postupovať po uplynutí doby fixácie a získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu?

fix na hypotéke

Oznámenie o uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby (FIX na úvere)

Ak je Vaša úroková sadzba na úvere na bývanie fixovaná len na dohodnutú dobu fixácie, tak sa Vám počas tejto dohodnutej doby fixácie úrok – a teda ani splátka úveru nemení. Uplynutím tejto doby fixácie je však banka oprávnená jednostranne zmeniť Vašu úrokovú sadzbu, za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere na bývanie.

Predovšetkým v súlade s § 18 ods. 6 a § 19 a nasl. zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v platnom znení je banka povinná klientovi najmä bezodplatne oznámiť:

najneskôr 2 mesiace vopred:

 1. termín uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby (fix na úvere) úveru na bývanie,
 2. termín vykonania zmeny úrokovej sadzby úveru na bývanie; úrokovú sadzbu na nasledujúce úrokové obdobie; aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby úveru na bývanie zverejnenú podľa § 19 ods. 4 ku dňu vyhotovenia oznámenia a výšku hrubej marže na nasledujúce úrokové obdobie,
 3. výšku splátok, ktoré sa majú zaplatiť po tom, ako nadobudne účinnosť nová úroková sadzba úveru na bývanie,
 4. informácie o zmene počtu alebo frekvencie splátok pri ich zmene,
 5. dôvody zmeny úrokovej sadzby úveru na bývanie.

Toto oznámenie je banka povinná odovzdať alebo zaslať klientovi v listinnej podobe (napr. poštou) alebo na inom trvanlivom médiu (napr. do schránky v elektronickom bankovníctve – iba ak sa na takomto spôsobe doručovania klient a banka dohodli).

Ak by zmena úrokovej sadzby úveru súvisela so zmenou referenčnej sadzby, banka musí naviac informovať spotrebiteľa o zmene úrokovej sadzby úveru na bývanie pravidelne, najmä prostredníctvom výpisu z účtu. Základnú úrokovú sadzbu úveru na bývanie, novú referenčnú sadzbu a jej zmenu je banka povinná zverejniť na svojom webe a pobočkách, a oznámiť novú referenčnú sadzbu úveru na bývanie spotrebiteľovi spolu so sumou nových pravidelných splátok.

fix na úvere

Ponuka banky vs. trh

Podľa Správy o finančnej Stabilite k máju 2017, vydanej Národnou bankou Slovenska:

 • úrokové sadzby úverov na bývanie v SR klesajú už od r. 2012;
 • s účinnosťou od marca 2016 platí legislatívna zmena limitujúca poplatok za predčasné splatenie úveru, čím sa vzhľadom na jej retroaktívny charakter výrazne zvýšil konkurenčný boj o všetkých existujúcich klientov;
 • v roku 2016 mal na rast úverov najväčší vplyv dramatický pokles úrokových sadzieb;
 • absolútny medziročný rast úverov slovenským domácnostiam dosiahol v marci 2017 nové historické maximum, pričom úvery na bývanie na konci roka 2016 tvorili viac ako 76 % dlhov domácností;
 • nie je zrejmé do akej miery budú banky zohľadňovať nárast trhových sadzieb v prípade pri novoposkytnutých/refixovaných úveroch na bývanie.
Podmienky bánk aj pri refinancovaní úverov na bývanie sú, aj v zmysle uvedenej správy Národnej banky Slovenska, stále priaznivé.

Ako sa pripraviť a ušetriť?

Čo najskôr po doručení oznámenia banky (oznámenie o uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby), odporúčame zistiť si ponuky na refinancovanie Vášho úveru na bývanie V INÝCH BANKÁCH.

Môžete osobne navštíviť konkurenčné banky, alebo využite fnančného sprostredkovateľa.

Všímajte si:

 • VÝŠKU ÚROKU,
 • ponúkanú DOBU FIXÁCIE,
 • VÝŠKU SPLÁTKY,
 • CELKOVÉ NÁKLADY ÚVERU,
 • či musíte UZATVORIŤ POISTENIE,
 • či si musíte otvoriť účet – v takom prípade si vypočítajte sumu za dobu fixácie,
 • DLŽNÚ SUMU na konci fixácie,
 • či si musíte dať vyhotoviť NOVÝ ZNALECKÝ POSUDOK

Ponuky bánk si nechajte vždy vyhotoviť na papieri/ elektronicky.


Je možné, že Vaša banka (ak jej ukážete ponuku konkurencie), o Vás ako klienta nebude chcieť prísť a bude sa snažiť vyrovnať ponuke konkurenčnej banky!

Má iná banka výhodnejšiu ponuku? Refinancujte jednoducho a bezplatne

S výnimkou nejakých špecifických alebo komplikovaných situácii (napr. výmena nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva a iné) je proces refinancovania jednoduchý. “Najťažším” sa zdá byť proces “obehania” bánk a výber najlepšie ponuky.

Refinancovanie ku dňu uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby je bezplatné.

Banke sa najmä v zmysle § 18 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením úveru na bývanie alebo jeho časti na podnet spotrebiteľa, ak k predčasnému splateniu úveru na bývanie alebo jeho časti dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru (fix na úvere) na bývanie alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby úveru na bývanie, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu.

 

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.