Neodkladné opatrenie – vzor návrhu na jeho nariadenie

Hodnotenie článku: 12345 (89.80%)
Loading...

Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť v sporových konaniach na návrh, za podmienok stanovených Civilným sporovým poriadkom. Na xPravo.eu nájdete všetky dôležité informácie o neodkladných opatreniach v sporovom konaní, spolu so vzorom návrhu.

Neodkladné opatrenie - vzor

Neodkladné opatrenie – čo je to a kedy ho súd môže nariadiť?

Úpravu neodkladných opatrení obsahuje najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (v sporových konaniach) a zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (v nesporových konaniach).

Súd môže nariadiť neodkladné opatrenie:

 • na návrh (v zmysle ustanovení Civilného sporového poriadku); aj bez návrhu (v zmysle ustanovení Civilného mimosporového poriadku)
 • pred, počas aj po skončení konania
 • iba ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením
 • a ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená
 • alebo ak to vyžaduje verejný záujem (v zmysle ustanovení Civilného mimosporového poriadku)

Všetky informácie o neodkladných opatreniach, podmienkach ich nariadenia, obsahu, doručení, i zániku a zrušenia, sa dozviete na xPravo.eu v článku tu:

Neodkladné opatrenie

Neodkladné opatrenie – VZOR návrhu

Neodkladné opatrenie – vzor návrhu nižšie sa týka sporu o vlastníctvo k nehnuteľnosti, pričom obsahom neodkladného opatrenia je uloženie povinnosti nenakladať s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom sporu, až do skončenia konania vo veci samej.

Všetky vzory, ktoré nájdete na xPravo.eu, a rovnako aj tento je nevyhnutné doplniť, upraviť a prispôsobiť konkrétnej situácií a konkrétnemu prípadu, podľa jeho individuálnych okolností. Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc .

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia - VZOR vo formáte word na stiahnutie nájdete nižšie."

*****

 


Doplniť označenie a adresu súdu

V doplniť, dňa doplniť


SPISOVÁ ZNAČKA: doplniť, ak ide o návrh k prebiehajúcemu konaniu

NÁVRH NA NARIADENIE NEODKLADNÉHO OPATRENIA

v zmysle § 324 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP“)

Žalobca:

doplniť meno a priezvisko, dátum narodenia: doplniť, trvalý pobyt: doplniť, štátna príslušnosť: doplniť, e-mail: doplniť

(ďalej aj ako „Žalobca“)

zastúpený:

doplniť

Žalovaný:
doplniť meno a priezvisko, dátum narodenia: doplniť, trvalý pobyt: doplniť, štátna príslušnosť: doplniť
(ďalej aj ako „Žalovaný“)

Dvojmo (2)

Súdny poplatok bol zaplatený pred podaním tohto návrhu vo výške : doplniť,- EUR

1. SKUTKOVÝ STAV

V návrhu je potrebné pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, a označenie a pripojenie dôkazov, a úpravu žalobného návrhu (aký má byť obsah nariadeného neodkladného opatrenia); táto časť a rovnako i celý návrh musí byť prispôsobený individuálnym okolnostiam prípadu. Skutkový stav uvedený nižšie, rovnako ako rozhodujúce skutočnosti sú len príkladom a sú fiktívne:

Žalobca je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu doplniť k nasledovným nehnuteľnostiam zapísaných na liste vlastníctva č. doplniť, evidovanom Okresným úradom doplniť, katastrálny odbor, okres: doplniť, obec: doplniť, katastrálne územie: doplniť:

 1. pozemku, nachádzajúcom sa na parcele registra “C“, parcelné číslo: doplniť, o výmere doplniť m2, druh pozemku: doplniť, a
 2. stavby so súpisným číslom doplniť, nachádzajúcej sa na pozemku parcely registra “C“ s parcelným číslom doplniť, popis stavby: doplniť, druh stavby: doplniť

(ďalej spolu len ako „Nehnuteľnosti“).

 

Žalovaný je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu doplniť k Nehnuteľnostiam.

Dôkaz 1: Výpis z listu vlastníctva č. doplniť k Nehnuteľnostiam

Žalobca podal dňa doplniť Žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k Nehnuteľnostiam voči Žalovanému ako odporcovi.

 

Dňa doplniť Okresný úrad doplniť, katastrálny odbor, povolil vklad záložného práva na podiel Žalovaného k Nehnuteľnosti, číslo vkladu: doplniť, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. doplniť, katastrálne územie doplniť, k Nehnuteľnostiam v časti C Ťarchy s nasledovným znením:

doplniť

(ďalej len ako „Záložné právo“).

 

Záložné právo je zriadené na menšinový podiel Žalovaného k Nehnuteľnostiam, pričom:

 • záložné právo je zriadené v prospech blízkej osoby Žalovaného;
 • Žalobca sa opakovane pokúsil o mimosúdne vyporiadanie vo veci zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva so Žalovaným, pričom od dátumu doplniť prebieha intenzívna písomná korešpondencia medzi Žalobcom a Žalovanou vo veci vyporiadania podielového spoluvlastníctva;
 • Na rozdiel od sporných Nehnuteľností, kde je Žalovaný iba podielovým spoluvlastníkom, Žalobca je výlučným vlastníkom nasledovných iných nehnuteľností: doplniť

 

Aj napriek existencii vlastníckeho práva k viacerým Nehnuteľnostiam, Žalovaný sa rozhodol zaťažiť práve sporné Nehnuteľnosti Záložným právom, a to v prospech svojho blízkeho doplniť, čo je síce jeho zákonným právom, avšak vzhľadom na vyššie uvedené sa zriadenie Záložného práva k Nehnuteľnostiam v prospech syna Žalobcu zdá byť účelové s cieľom poškodiť práva Žalobcu.

Vzhľadom na prebiehajúci spor o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa zriadenie záložného práva v prospech sporných Nehnuteľností zdá byť účelové s tým, že akékoľvek ďalšie prípadné ťarchy môžu mať vplyv a na prebiehajúci súdny spor, s cieľom predĺžiť jeho konanie a poškodiť Žalobcu.

2. Právna úprava a podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia

Právna úprava :

 • § 324 ods. 1 CSP: Pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.
 • § 324 ods. 3 CSP: Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením.
 • § 325 ods. 1 CSP: Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.
 • § 325 ods. 2 písm. d) CSP: Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.
 • § 326 CSP: „V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

Žalobca sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáha toho, aby bola Žalovanému uložená až do právoplatného skončenia veci samej povinnosť zdržať sa akéhokoľvek nakladania s Nehnuteľnosťami, vrátane ich prevodu, zaťaženia Nehnuteľností v prospech inej osoby, zriadenia akéhokoľvek práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu alebo iného zaťaženia Nehnuteľností.

Náležitosti žaloby podľa § 132 Civilného sporového poriadku sú obsiahnuté v záhlaví resp. v bode I tohto návrhu.

 

V úvode a v časti I Skutkový stav tohto návrhu sú obsiahnuté náležitosti v súlade s § 134 CSP. Z uvedeného skutkového stavu jasne vyplýva odôvodnenie potreby vydania neodkladného opatrenia, ktorým sa má poskytnúť ochrana Žalobcovi, pokiaľ súd právoplatne nerozhodne v prebiehajúcom konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k Nehnuteľnostiam. Žalobca preukázal vlastnícke právo v pomere doplniť k Nehnuteľnostiam, prebiehajúcu komunikáciu a súdny spor so Žalovaným vo veci vyporiadania podielového spoluvlastníctva k Nehnuteľnostiam so Žalovaným, ktorý vlastní Nehnuteľnosti v pomere doplniť a zriadenie Záložného práva k svojmu podielu na Nehnuteľnosti v prospech blízkeho doplniť Žalobcu.

 

Žalobca má za to, že je potrebná dočasná úprava pomerov k Nehnuteľnostiam, pretože v opačnom prípade akékoľvek ďalšie prípadné ťarchy môžu mať vplyv na prebiehajúci súdny spor, s cieľom predĺžiť jeho konanie a poškodiť Žalobcu.

 

Žalobca je toho názoru, že účel sledovaný žalobcom nie je možné dosiahnuť zabezpečovacím opatrením, keďže žalobca si voči žalovanému primárne neuplatňuje zaplatenie peňažnej čiastky, ktorej exekúcia by mala byť ohrozená.

 

Žalobca len uvádza, že vo veci samej si uplatňuje ako väčšinový spoluvlastník, aby súd rozhodol o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k Nehnuteľnostiam tak, že ich prikáže do výlučného vlastníctva Žalobcovi ako spoluvlastníkovi s podielom doplniť na Nehnuteľnostiach s tým, že Žalobca vyplatí Žalovaného primeranú náhradu za spoluvlastnícky podiel.

3. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia

V nadväznosti na vyššie uvedené Žalobca navrhuje, aby súd vydal nasledovné

Uznesenie:

 

Žalovaný je povinný zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťami zapísanými na liste vlastníctva č. doplniť, evidovanom Okresným úradom doplniť, katastrálny odbor, okres: doplniť, obec: doplniť, katastrálne územie: doplniť:

 1. pozemkom, nachádzajúcom sa na parcele registra “C“, parcelné číslo: doplniť, o výmere doplniť m2, druh pozemku: doplniť, a
 2. stavbou so súpisným číslom doplniť, nachádzajúcej sa na pozemku parcely registra “C“ s parcelným číslom doplniť, popis stavby: doplniť, druh stavby: doplniť,

a to vrátane ich prevodu, zaťaženia v prospech inej osoby, zriadenia akéhokoľvek práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu alebo akéhokoľvek iného zaťaženia týchto nehnuteľností, ktorých je podielovým spoluvlastníkom, a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej.


_____________________________

Žalobca

 

*****

Neodkladné opatrenie - VZOR návrhu

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (89.80%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.