Neodkladné opatrenie

Hodnotenie článku: 12345 (96.80%)
Loading...

Sporíte sa o vlastnícke právo k nehnuteľnosti? Dlží Vám niekto peniaze a máte obavu, že prípadná exekúcia Vašej pohľadávky od dlžníka bude ohrozená? Ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená, súd môže nariadiť neodkladné opatrenie. Podmienky nariadenia neodkladného opatrenia, obsah tohto inštitútu a vzor návrhu na jeho nariadenie v sporovom konaní nájdete nižšie v článku na xPravo.eu

Neodkladné opatrenie

Čo je to neodkladné opatrenie?

Inštitút neodkladného opatrenia upravuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len ako „CSP“) a zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (ďalej len ako „CMP“). Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v CSP a CMP nahradili inštitút predbežných opatrení, ktoré upravoval Občiansky súdny poriadok.

V zmysle § 325 ods. 1 CSP: „Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.“ Súdne konania môžu trvať aj niekoľko rokov. Týmto inštitútom však súd môže bezodkladne upraviť pomery, ktorých zmena môže mať vplyv na výsledok súdneho konania alebo ktoré sú predmetom sporu a pod. (a to ešte pred rozhodnutím vo veci samej alebo pred podaním samotného návrhu na súd vo veci samej, alebo aj po skončení konania vo veci samej).

 

CSP stanovuje demonštratívny výpočet najtypickejších neodkladných opatrených, ktorými súd ukladá stranám povinnosti. V zmysle § 325 ods. 2 CSP: „Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby

 1. poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje,
 2. zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
 3. nenakladala s určitými vecami alebo právami,
 4. niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala,
 5. nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,
 6. nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,
 7. písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená,
 8. sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.

 

Kedy môže súd nariadiť neodkladné opatrenie?

Súd môže nariadiť neodkladné opatrenie:

 • výlučne na návrh (v zmysle ustanovení CSP)
 • aj bez návrhu (v zmysle ustanovení § 360 a nasl. CMP v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu alebo to vyžaduje verejný záujem)
 • pred začatím konania, počas konania, po skončení konania
 • iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením
 • a ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená
 • aj vtedy, ak to vyžaduje verejný záujem (v zmysle ustanovení CMP).

V zmysle § 324 ods. 2 CSP na konanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je príslušný okresný súd.

Zabezpečovacie opatrenie


Ako je uvedené vyššie, CSP upravuje prednosť tohto inštitútu (zabezpečovacieho opatrenia) pred neodkladným opatrením. Preto ak sú splnené podmienky na vydanie zabezpečovacieho opatrenia, súd ho môže nariadiť.

§ 343 ods. 1 CSP špecifikuje, že zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

Z uvedeného vyplýva, že zabezpečovacie opatrenia súd môže nariadiť v prípade peňažnej pohľadávky a sporu v tejto súvislosti (dlžník neplní, ukracuje veriteľa svojimi úkonmi a pod.). Zabezpečovacie opatrenia sa netýkajú nepeňažných pohľadávok.

Záložné právo vznikne zápisom uznesenia súdu o zabezpečovacom opatrení do príslušného registra.

Platí, že na zabezpečovacie opatrenie sa primerane použijú ustanovania o neodkladnom opatrení.

 

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia – náležitosti + VZOR

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia by mal obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 1. všeobecné náležitosti podania (§ 127 CSP) – a) označenie súdu, ktorému je návrh určený, b) označenie toho, kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis,
 2. všeobecné náležitosti žaloby podľa § 132 CSP – a) označenie strán, b) pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, c) označenie a pripojenie dôkazov, d) žalobný návrh
 3. ak ide o návrh na vydanie neodkladného opatrenia k prebiehajúcemu konaniu, aj spisová značka tohto konania
 4. opis rozhodujúcich skutočností, ktoré odôvodnia potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená,
 5. opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť návrhu na vydanie neodkladného opatrenia
 6. trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana
 7. musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha (viďte vyššie demonštratívny výpočet najtypickejších neodkladných opatrení v zmysle § 325 ods. 2 CSP).

K návrhu sa musia pripojiť listiny, na ktoré sa navrhovateľ v návrhu odvoláva.
Súd, v súlade s § 327 CSP, odmietne iba nezrozumiteľný, neurčitý alebo neúplný návrh, ak tieto vady návrhu bránia pokračovať v konaní.

VZOR Návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

Na xPravo.eu nájdete vzor Návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Vzor je potrebné upraviť, prispôsobiť podľa konkrétneho prípadu, doplniť ho o všetky náležitosti uvedené vyšie, a to podľa individuálnych okolností prípadu. Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc. Náš vzorový návrh sa týka sporu o vlastníctvo k nehnuteľnosti (spor o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva).

 

Nariadenie neodkladného opatrenia

Ak súd návrh neodmietne, a sú splnené všetky podmienky, súd rozhodne o návrhu na vydanie neodkladného opatrenie do 30 dní:

 • súd nariadi neodkladné opatrenie, alebo
 • zamietne neodkladné opatrenie.

Do 24 hodín od doručenia musí súd rozhodnúť, ak sa neodkladným opatrením osobe ukladá, aby nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia (podľa § 325 ods. 2 písm. e) CSP).

V niektorých prípadoch môže súd rozhodnúť tak, že obsah nariadeného neodkladného opatrenia je totožný s výrokom vo veci samej, ak by to povaha veci pripúšťala.

Uznesenie, ktorým súd rozhodol o neodkladnom opatrení, sa vyhotoví písomne a odošle. CSP upravuje ďalšie informácie o rozhodovaní súdu a uznesení – súd môže rozhodnúť bez nariadia pojednávania, výsluchu či vyjadrenia strán.

Doručenie uznesenia o neodkladnom opatrení

Ak sa neodkladné opatrenie vydá a nezamietne, doručuje sa účastníkom, spolu so samotným návrhom. V iných prípadoch sa návrh v zásade nedoručuje, s výnimkou uznesenia odvolacieho súdu o nariadení neodkladného opatrenia.

Ak sa nariadené neodkladné opatrenie má zapísať do osobitného registra (kataster nehnuteľností, notársky register záložných práv), je súd povinný odoslať uznesenie aj príslušnému orgánu, ktorý dotknutý register vedie.

Doručením je neodkladné opatrenie vykonateľné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Samotným vyhlásením alebo ak sa nevyhlasujú, tak vyhotovením, sú vykonateľné neoodkladné oaptrenia, ktoré ukladajú osobe, aby nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia (podľa § 325 ods. 2 písm. e) CSP).

Zánik a zrušenie neodkladného opatrenia

V závislosti od obsahu vydaného neodkladného opatrenia, neodkladné opatrenie môže zaniknúť iba uplnynutím času, na ktoré bolo nariadené. Bez potreby vydania osobitného rozhodnutia, uplynutím času, na ktoré bolo neodkladné opatrenie nariadené, neodkladné opatrenie a jeho účinky zaniknú.
CSP ďalej ustanovuje, v ktorých prípadoch (na návrh alebo aj bez návrhu) súd rozhodne o zrušení neodkladného opatrenia:

 • zrušenie neodkladného opatrenia súdom, na návrh, ak odpadli dôvody jeho nariadenia,
 • zrušenie neodkladného opatrenia súdom, aj bez návrhu, ak sa rozhodnutím žaloba vo veci samej táto odmieta alebo zamieta alebo rozhodnutím, ktorým sa konanie vo veci samej zastavuje,
 • zrušením neodkladného opatrenia súdom, aj bez návrhu, ak v nariadenom neodkladnom opatrení uložil navrhovateľovi povinnosť podať žalobu vo veci samej, a ten ju v určenej lehote nepodal,
 • zrušením neodkladného opatrenia súdu, aj bez návrhu, ak žalobe vo veci samej bolo vyhovené,
 • zrušením neodkladného opatrenia súdu, na návrh, ak a) vzhľadom na stav exekúcie už nie je potrebné alebo b) navrhovateľ mohol podať návrh na vykonanie exekúcie, ale tak v primeranom čase neurobil.

CSP upravuje najmä v § 333 – 340 ďalšími ustanoveniami zánik a zrušenie neodkladného opatrenia, a práva a povinnosti strán s tým súvisiace.

Okrem iného, ak by neodkladným opatrením vznikla škoda alebo iná ujma osobe, a vo veci samej súd navrhovateľovi nevyhovel a jeho deklarované právo nebolo uspokojené, navrhovateľ by bol povinný takto vzniknutú škodu alebo inú ujmu nahradiť. Výnimkou je neodkladné opatrenie podľa § 325 ods. 2 písm. e) CSP. Aj na neodkladné opatrenia a škodu nimi spôsobenú sa použijú všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

§ 341 a nasl. CSP obsahuje osobitné ustanovenia pre neodkladné opatrenie vo veciach práva duševného vlastníctva.

USTANOVENIA O NEODKLADNÝCH OPATRENIACH SÚDU v CMP

Civilný mimosporový poriadok (“CMP“) obsahuje osobitnú úpravu neodkladných opatrení, ktoré súd môže nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu.
Nerozdielne aj bez návrhu môže súd zrušiť neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo toto neodkladné opatrenie nariadené.
CMP upravuje osobitne nasledovné druhy neodkladných opatrení, ktoré môžu byť nariadené v zmysle ustanovení CMP:

 • Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého
 • Neodkladné opatrenie vo veciach výživného
 • Neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého
 • Neodkladné opatrenie o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých.
 • Opatrenie na zabezpečenie dôkazu

Dôvodovú správu k CSP nájdete na linku: tu

Dôvodú správu k CMP nájdete na linku: tu

Hodnotenie článku: 12345 (96.80%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.