Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony

Hodnotenie článku: 12345 (97.39%)
Loading...

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, podľa Civilného mimosporového poriadku, Vám priblížime nižšie v článku na Xpravo.eu, kde nájdete aj VZOR návrhu na súd zadarmo na stiahnutie.

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony

Právna úprava

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len ,,CMP“) , a to v ustanoveniach § 231 a nasl. CMP.

Do 1. júla 2016 sa však konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony spravovalo zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. CMP priniesol viaceré zmeny v konaní, pričom na tie najvýznamnejšie zmeny upozorňujeme priamo v článku.

V akých životných situáciách je možné podať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony osoby?

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení ustanovuje, kedy súd môže osobu

 1. úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony – ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, alebo
 2. obmedziť spôsobilosť na právne úkony – ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony.

S účinnosťou od 1. júla 2016, podľa CMP, už však nie je možné nikoho úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony. Spôsobilosť na právne úkony osoby je možné len obmedziť. Súd rozsah obmedzenia osoby určí v rozhodnutí.

Dôvodová správa k CMP dokonca úplné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony označuje ako protiprávny inštitút. Občiansky zákonník teda ešte stále pozná inštitút úplného pozbavenia spôsobilosti, ale podľa CMP od 1. júla 2016 už nie je možné iniciovať konanie o úplné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

CMP umožňuje v konaní o spôsobilosti na právne úkony rozhodnúť len o:

 • a) obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony,
 • b) zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony,
 • c) navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.

Kto môže podať návrh?

Okruh osôb, ktoré môžu podať návrh, je podľa CMP pomerne široký. Návrh na začatie konania môže podať jedna z nasledujúcich osôb:
 • blízka osoba (napr. rodič, manžel, súrodenec);
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo sociálnych služieb (napr. zariadenie, v ktorom sa nachádza osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ktoré nie je schopná robiť všetky právne úkony);
 • ten, kto má na veci právny záujem;
 • ten, o koho spôsobilosti sa má konať.

Čo musí obsahovať návrh na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony?

Návrh na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony musí obsahovať tieto náležitostí:
 1. súd, ktorému je návrh určený;
 2. kto ho robí (identifikácia navrhovateľa),
 3. ktorej veci sa týka,
 4. čo sa ním sleduje (obmedzenie spôsobilosti a ustanovenie opatrovníka),
 5. opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné,
 6. podpis navrovateľa.

Ak návrh podáva osoba, ktorá má na veci právny záujem, náležitosťou návrhu je aj opísanie skutočností odôvodňujúcich, že ide o osobu ktorá má na veci právny záujem a je oprávnená na podanie návrhu.

Súd môže navrhovateľovi uložiť, aby k návrhu predložil aj lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná.

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – VZOR

Vzor návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony nájdete na Xpravo.eu tu:

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – VZOR


 

Na aký súd sa návrh podáva?

Návrh sa podáva na okresnom súde, v ktorého obvode má bydlisko osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná.

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a rozhodnutie

Ten, o koho spôsobilosti sa koná, je vždy účastníkom konania a má v konaní spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu.
Právna úprava do 01. júla 2016 umožňovala súdu rozhodnúť o tom, že osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, nebude v konaní vypočutá, napríklad ak by nebolo možné vykonať výsluch bez nejakej ujmy na jej zdravotnom stave. To nakoniec mohlo viesť k tomu, že osoba bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony bez toho, aby ju súd videl, vypočul, alebo aby o tomto konaní vôbec vedela. CMP však takúto situáciu vylučuje.

Podľa CMP súd v zásade vždy vyslúchne osobu, o ktorej spôsobilosti sa koná.

Súd pritom výsluch uskutoční spôsobom, ktorý je vhodný a primeraný s ohľadom na zdravotný stav. Iba ak je výsluch na ujmu zdravotného stavu, možno od výsluchu upustiť. V takom prípade súd osobu, o ktorej spôsobilosti sa koná, vždy aspoň vzhliadne.
Posilnené postavenie práv osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná, sa v CMP odráža aj v tom, že rozhodnutie vo veci samej súd doručí vždy aj osobe, o ktorej spôsobilosti sa koná.
Osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, môže dokonca požiadať, aby jej súd doručoval všetky písomnosti v konaní.
Súd v konaní môže ustanoviť a vyslúchnuť aj znalca, ak na zistenie skutočného stavu veci nepovažuje za postačujúce vyslúchnuť ošetrujúceho lekára.

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony – ROZHODNUTIE

Konanie o návrhu na obmedzenie spôsobilosti môže súd rozhodnutím ukončiť tak, že:
 • súd konanie zastaví – ak nie sú splnené podmienky na obmedzenie spôsobilosti, alebo
 • súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony – v takom prípade vo výroku rozsudku vymedzí rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil, a ustanoví osobe opatrovníka.

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je spojené s konaním o ustanovení opatrovníka podľa § 272 až 277 CMP.

Ak súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ustanoví dotknutej osobe opatrovníka, aby za ňu vykonával úkony, ktoré osoba nie je spôsobilá vykonávať v zmysle rozhodnutia súdu.
Opatrovník koná za osobu ako jej zákonný zástupca – koná v mene tejto osoby, pričom zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. V uznesení, ktorým súd ustanovuje opatrovníka, súd vymedzí rozsah opatrovníckych práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý bol opatrovník ustanovený.

Na spôsob výkonu funkcie ustanoveného opatrovníka dohliada súd.

Ak je opatrovníkovi uložená povinnosť spravovať majetok osoby, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.
Podľa § 93 vyhl. č. 543/2005 Z.z. súd uloží opatrovníkovi, ktorý bol ustanovený osobe obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony, povinnosť predkladať súdu najmenej dvakrát do roka správy o opatrovancovi a správy o nakladaní s jeho majetkom v lehotách, ktoré určí.
Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, v ktorom bol vydaný rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, sa ukladá v Notárskom centrálnom registri listín. Zabezpečenie uloženia rozsudku v registri je povinnosťou súdu.
Trovy dôkazov v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony platí štát. Ak však niekto podá zjavne bezdôvodný návrh, je povinný nahradiť ujmu, ktorá vznikla osobe, o ktorej spôsobilosti sa konalo, jej zástupcovi alebo štátu.
Hodnotenie článku: 12345 (97.39%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.