Obnova daňového konania – Zbierka stanovísk NS a súdov SR 01/2019

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Obnova daňového konania na základe nových skutočností a dôkazov, ktoré zakladajú jeden z taxatívne stanovených dôvodov na obnovu konania – v tejto súvislosti vyberáme rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo Zbierky stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu a súdov Slovenskej republiky 01/2019. 

Obnova daňového konania
Obnova daňového konania – Zbierka stanovísk NS a súdov SR 1/2019. Zdroj: Pixabay.com.

Obnova daňového konania – Právna veta z Rozsudku z 23. novembra 2017, sp. zn. 3Sžfk/4/2016

Novými skutočnosťami alebo dôkazmi sa rozumejú také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastník v pôvodnom konaní nemohol uplatniť vôbec, pretože ich v tom čase nepoznal, alebo ich bez vlastnej viny nemohol uplatniť, avšak je podstatné, že novými skutočnosťami sú len také skutočnosti, ktoré nastali do vydania pôvodného rozhodnutia správneho orgánu, pretože len na tieto okolnosti by mohol správny orgán prihliadať. 

Skutkový stav

Daňový úrad vyrubil žalobcovi dodatočným platobným výmerom zo dňa 31.03. 2011 rozdiel DPH za určené zdaňovacie obdobie v sume 3.049,99 EUR, podľa § 44 ods. 6 písm. b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Žalobca si totiž uplatnil právo na odpočítanie dane z určitej faktúry na montážne práce. Podľa zistení daňového úradu pri daňovej kontrole však montážne práce, ktoré boli predmetom faktúry, neboli poskytované v tuzemsku, nie sú predmetom dane a preto takéto zdaniteľné plnenie nepodlieha DPH. Podľa daňového úradu uplatnenie odpočtu dane je možné len v prípade, ak došlo k poskytnutiu služby uskutočnenej zdaniteľnou osobou za protihodnotu v Slovenskej republike s výnimkami, ktoré však tento prípad nezahŕňajú.

Daňové riaditeľstvo SR ako odvolací orgán potvrdilo právoplatným rozhodnutím zo dňa 03.08.2011 dodatočný platový výmer daňového úradu, ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel DPH za určené zdaňovacie obdobie v sume 3.049,99 EUR.

Následne sa žalobca domáhal obnovy konania ukončeného právoplatným rozhodnutím Daňového riaditeľstva SR zo dňa 03.08.2011. Dôvodom mali byť predovšetkým informácie, ktoré sa žalobca dozvedel zo znaleckého posudku, ktorý si sám dal vypracovať. Návrh žalobcu na obnovu daňového konania bol zamietnutý. Taktiež krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, ktorým bol zamietnutý návrh žalobcu na obnovu konania.

Najvyšší súd SR ako súd odvolací preskúmal napadnuté rozhodnutie krajského súdu, napadnuté rozhodnutia daňových orgánov oboch stupňov a konania, ktoré predchádzali ich vydaniu, v rozsahu a medziach podaného odvolania a jednomyseľne dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné. V danom prípade, podľa názoru Najvyššieho súdu SR, neboli splnené predpoklady na obnovu konania požadované zákonom. Žalobca mal v rámci vykonávania daňovej kontroly, ako aj vo vyrubovacom konaní možnosť predložiť správcovi dane predmetný dôkaz (znalecký posudok) a mal možnosť si ho vyžiadať v čase zisťovania oprávnenosti jeho nároku na odpočet DPH.

Z odôvodnenia Rozsudku z 23. novembra 2017, sp. zn. 3Sžfk/4/2016

Na to, aby bolo možné vyhovieť návrhu na obnovu konania sa vyžaduje existencia aspoň jedného z taxatívne stanovených dôvodov na obnovu konania. V rámci obnovy konania nie sú prípustné iné dôvody, a preto, ak by boli uplatnené takéto dôvody, správny orgán bymusel takýto návrh zamietnuť. Novými skutočnosťami alebo dôkazmi sa rozumejú také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastník v pôvodnom konaní nemohol uplatniť vôbec, pretože ich v tom čase nepoznal, alebo ich bez vlastnej viny nemohol uplatniť, zároveň treba zdôrazniť podstatnú okolnosť, že novými skutočnosťami sú len také skutočnosti, ktoré nastali do vydania pôvodného rozhodnutia správneho orgánu, pretože len na tieto okolnosti mohol správny orgán prihliadať. Súčasne musí byť splnená podmienka, že nové skutočnosti a dôkazy mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie. Túto okolnosť musí vždy posúdiť správny orgán podľa konkrétnych okolností prípadu.

Obnova konania z dôvodu, že rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, nemôže byť z dôvodu subjektívneho tvrdenia alebo pocitu žalobcu. Nepravdivosť týchto dôkazov musí byť objektívne preukázaná napr. právoplatným rozhodnutím súdu o falšovaní dôkazu, alebo o krivej svedeckej výpovedi.“ (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/68/2014).

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 01/2019

Celé znenie rozhodnutia je dostupné v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 01/2019 na webovej stránke Najvyššieho súdu SR, v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Stanoviská a rozhodnutia 01/2019 – vo veciach správnych

 

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.