Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (77.74%)
Loading...

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – VZOR zadarmo na stiahnutie nájdete v článku na Xpravo.eu. Ak je Váš blízky schopný robiť len niektoré právne úkony pre závažnú chorobu alebo nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov, požiadajte súd o obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony, a o ustanovenie opatrovníka.

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony - VZORKedy je možné požiadať o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony?

Situácie, kedy môže súd obmedziť spôsobilosť na právne úkony osoby, upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Súd obmedzí spôsobilosť na právne úkony v zásade v týchto prípadoch, ak je fyzická osoba schopná robiť len niektoré právne úkony pre jeden z nasledovných dôvodov:

  1. pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo
  2. pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov.

Bližšie informácie o životných situáciách, kedy je možné podať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, a o samotnom konaní podľa zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení, nájdete na Xpravo.eu tu:

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – VZOR

Nižšie nájdete vzor návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Vzor je len inšpiráciou a je potrebné ho upraviť vždy na konkrétny dôvod podania návrhu na obmedzenie spôsobilosti osoby, navrhovateľa a situáciu.

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

Okresný súd [názov súdu]

[adresa súdu]

 

V [mesto], dňa [dátum]

Navrhovateľ:

[meno a priezvisko], trvalý pobyt: [adresa trvalého pobytu], dátum narodenia: [dátum narodenia], štátna príslušnosť: [štátna príslušnosť]

(ďalej len “navrhovateľ”)

 

NÁVRH NA OBMEDZENIE SPÔSOBILOSTI NA PRÁVNE ÚKONY

podľa § 231 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v spojení s § 10 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

Prílohy:

  1. Lekárska správa o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná

 

I.

SKUTKOVÝ STAV

Návrhom na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa navrhovateľ domáha, aby súd rozhodol o obmedzení spôsobilosti na právne úkony matky navrhovateľa – [meno a priezvisko], trvalý pobyt: [adresa trvalého pobytu], dátum narodenia: [dátum narodenia], štátna príslušnosť: [štátna príslušnosť].

Lekárskou správou o zdravotnom stave matky navrhovateľa zo dňa ………… boli matke navrhovateľa diagnostikované viaceré ochorenia. Podľa tejto lekárskej správy matka navrhovateľa trpí závažnou duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná, a v dôsledku ktorej nie je schopná robiť právne úkony vo vzťahu k tretím osobám tak, aby si uvedomovala následky svojho konania. Matka navrhovateľa nie je schopná zabezpečovať si sama svoje potreby nevyhnutné pre každodenný život a v dôsledku duševnej poruchy nie je schopná sama si uvedomiť následky svojho konania. V dôsledku diagnostikovanej závažnej duševnej poruchy nie je matka navrhovateľa schopná nakladať so svojim majetkom, nie je schopná nakladať s peniazmi v hodnote vyššej než 20,- EUR, nie je spôsobilá samostatne konať voči tretím osobám, vstupovať do akýchkoľvek zmluvných záväzkov a posúdiť následky svojho konania.

Matka navrhovateľky nie je schopná obstarať si veci dennej potreby, či chápať význam základných právnych úkonov. nie je schopná sústavne a dôsledne zabezpečovať starostlivosť o seba, svoje zdravie, výživu, nie je schopná sa zastupovať voči tretím osobám a ani spravovať svoj majetok. Všetky veci dennej potreby zabezpečuje matke navrhovateľa sám navrhovateľ, ktorý sa už dlhodobo o matku navrhovateľa stará, zabezpečuje jej výživu i opateru.

II.

NÁVRH

V nadväznosti na vyššie uvedené má navrhovateľ daný právny záujem na tom, aby matke navrhovateľa súd obmedzil spôsobilosť na právne úkony a ustanovil ho za jej opatrovníka.

Navrhovateľ má právny záujem na tom, aby súd obmedzil spôsobilosť na právne úkony matke navrhovateľa tak, že nie je spôsobilá na žiadne právne úkony, okrem disponovania s majetkovými hodnotami a finančnou hotovosťou do sumy 20,- EUR jednorázovo, a maximálne do sumy 100,- EUR mesačne, a aby súd ustanovil matke navrhovateľa za opatrovníka navrhovateľa, ktorý sa už dlhodobo o matku navrhovateľa stará, zabezpečuje jej výživu i opateru.

III.

PETIT

 

Na základe vyššie uvedených skutočností si Navrhovateľ dovoľuje požiadať súd o vydanie nasledovného

rozsudku:

Okresný súd týmto obmedzuje spôsobilosť na právne úkony [meno a priezvisko], trvalý pobyt: [adresa trvalého pobytu], dátum narodenia: [dátum narodenia], tak, že nie je spôsobilá na žiadne právne úkony, okrem disponovania s majetkovými hodnotami a finančnou hotovosťou do sumy 20,- EUR jednorázovo, a maximálne do sumy 100,- EUR mesačne.

Súd ustanovuje osobe s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony – [meno a priezvisko], trvalý pobyt: [adresa trvalého pobytu], dátum narodenia: [dátum narodenia] za opatrovníka [meno a priezvisko], trvalý pobyt: [adresa trvalého pobytu], dátum narodenia: [dátum narodenia].

Súd vymedzuje rozsah práv a povinností opatrovníkovi tak, že tento je povinný a oprávnený za nesvojprávneho vykonávať všetky úkony samostatne, a to najmä ju zastupovať a spravovať jej majetok v bežných veciach. Na nakladanie s majetkom nad rámec bežných vecí je potrebné schválenie súdu.

Opatrovník je povinný podávať súdu pravidelne správy dvakrát do roka, a to vždy k 30. júnu a k 31. decembru príslušného roka o nakladaní s majetkom nesvojprávneho.

S úctou,

__________________________________________
[meno a priezvisko navrhovateľa]

***

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – VZOR vo formáte word nájdete tu:

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (77.74%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.