Nové identifikátory fyzickej osoby majú nahradiť rodné číslo

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Nové identifikátory fyzickej osoby majú nahradiť rodné čísla. Zavádza ich nový zákon, ktorý je v legislatívnom procese, no zatiaľ ešte neschválený. Informačné systémy subjektov verejnej správy majú začať používať nové identifikátory a zvýšiť tak ochranu osobných údajov fyzických osôb.

nové identifikátory fyzickej osoby
Nové identifikátory fyzických osôb. Zdroj: Pixabay.com.

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

Nové identifikátory má prinesť zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Návrh zákona“ alebo „Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby“).

Aktuálne je Návrh zákona v legislatívnom procese. Legislatívny proces môžete s nami sledovať na stránke Ministerstva spravodlivosti SR tu (Legislatívny proces č. LP/2019/375)

Návrh zákona zavádza nové základné identifikátory fyzickej osoby, práva a povinnosti pri používaní a spracúvaní základných identifikátorov, ich ochranu, zriadenie registra základných identifikátorov, atď..

 

V zmysle Dôvodovej správy k Návrhu zákona:

Rodné čísla sú v Slovenskej republike zavedené od roku 1954, čo znamená, že v roku 2053 sa vyčerpajú všetky možné varianty. Rodné číslo nerozlišuje medzi 1900 a 2000. Rodné číslo vydané v roku 2054 by bolo totožné s už existujúcim rodným číslom. V kontexte uvedeného možno konštatovať, že rodné číslo prestane byť v roku 2054 jednoznačné (do tejto doby možno poznať staršie rodné čísla podľa ich dĺžky).

 

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby má byť účinný od 1. januára 2020.

Výnimkou sú § 18 a 19 Návrhu zákona, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2030. Tieto paragrafy sa týkajú používania rodného čísla, ktoré zostávajú naďalej v platnosti, ale preukázať sa je možné rodným číslom iba počas doby platnosti dokladov totožnosti, v ktorých je toto číslo uvedené. Po vydaní dokladov totožnosti s bezvýznamovým identifikátorom bude už osoba preukazovať toto základné identifikačné číslo, nie rodné číslo. Ďalej taktiež zrušenie zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpiso je účinné až od 1. januára 2030.

Základné identifikátory fyzickej osoby – definícia

Návrh zákona v § 3 ods. 1 definuje základné identifikáry fyzickej osoby ako:

trvalé identifikačné osobné údaje fyzickej osoby, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch“.

 


Návrh zákona ďalej uvádza 3 typy základných identifikátorov, ktoré sú pre každú fyzickú osobu jedinečné:

 1. bezvýznamový identifikátor – tvorí ho 10-miestne náhodné číslo generované kryptografickým kľúčom;
 2. jednoznačný identifikátor – je zložený z dvoch častí, jedna sa nazýva zdrojová časť, ktorá sa používaná pri konverzii základných identifikátorov a druhá sa nazýva špecifická časť, ktorá sa používa pri elektronickej komunikácii medzi sektorovými subjektmi;

 3. sektorový identifikátor – je generovaný zo zdrojovej časti jednoznačného identifikátora a verejného kľúča sektorového subjektu osobitne pre každý sektorový subjekt.

 

Každý subjekt verejnej správy teda používa na identifikáciu fyzickej osoby vlastný identifikátor – sektorový identifikátor.

Má slúžiť na komunikáciu v rámci konkrétneho sektora v konkrétnom informačnom systéme verejnej správy.

 

Sektorový identifikátor je odvodený z jedinečného identifikátora.

Jedinečným identifikátorom sa fyzická osoba nepreukazuje, nakoľko tento základný identifikátor je jej prideľovaný len na komunikáciu s informačnými systémami verejnej správy spravovaných sektorovými subjektmi.

Tento základný identifikátor bude známy len informačným systémom verejnej správy a  fyzická osoba ho poznať nebude.

Sektorový identifikátor a jedinečný identifikátor fyzickej osoby majú byť ukladané len vo vymedzených informačných systémoch verejnej správy.

 

Fyzickej osobe bude priamo prideľovaný bezvýznamový identifikátor, ktorý nahradí rodné číslo v pravom zmysle slova.

Týmto bezvýznamovým identifikátorom sa bude preukazovať fyzická osoba navonok a bude uvedené v jej dokladoch totožnosti.

Bezvýznamvý identifikátor bude všeobecne použiteľný identifikátor, v súlade s § 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bezvýznamový identifikátor nahradí rodné čísla na všetkých dokladoch totožnosti fyzickej osoby v SR. V zmysle Dôvodovej správy k Návrhu zákona:

Najpodstatnejším rozdielom medzi rodným číslom a bezvýznamovým identifikátorom, ktorý má po uplynutí prechodného obdobia nahradiť rodné číslo, je skutočnosť, že bezvýznamový identifikátor je neutrálny, tzn. z jeho formátu nie je možné zistiť žiadne osobné údaje, na rozdiel od rodného čísla, z ktorého je možné zistiť ďalšie charakteristiky fyzickej osoby. Na generovanie bezvýznamového identifikátora sa používa mechanizmus zabezpečujúci jedinečnosť, neutrálnosť a neidentifikovateľnosť bezvýznamového identifikátora. Bezvýznamový identifikátor sám o sebe nie je považovaný za osobný údaj, ale za osobný údaj ho možno považovať až v kombinácii s inými údajmi a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje za všeobecne použiteľný identifikátor.

 

Tzv. bezvýznamový identifikátor je povinná osoba oprávnená spracúvať len za podmienok, ktoré upravuje Návrh zákona. V zmysle § 5 ods. 2 Návrhu zákona:

Bezvýznamový identifikátor možno použiť na účely určenia fyzickej osoby len vtedy, ak je jeho použitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Bezvýznamový identifikátor je všeobecne použiteľným identifikátorom podľa osobitného predpisua jeho zverejňovanie sa zakazuje.

Uplatňuje sa tu teda obdobný princíp ako vo vzťahu k rodnému číslu. Ide o všeobecne použiteľný identifikátor podľa § 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z..

Kde bude bezvýznamový identifikátor uvedený?

V zmysle § 9 ods. 2 Návrhu zákona bude bezvýznamový identifikátor uvedený na nasledovných dokladoch totožnosti:

 1. občiansky preukaz
 2. cestovný doklad,
 3. rodný list,
 4. doklad o pobyte vydaný podľa osobitného predpisu alebo povolenie na pobyt, ak je v nich vyznačený,
 5. osvedčenie o bezvýznamovom identifikátore, ktorého vzor tvorí prílohu Návrhu zákona, ktorý fyzickej osobe na žiadosť vydá ministerstvo.

Predložením niektorého z týchto dokladov sa fyzická osoba identifikuje.

Pôsobnosť návrhu zákona

Ktorých fyzických osôb sa týkajú nové základné identifikátory?

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby sa má vzťahovať na každú fyzickú osobu, ktorá je vedená v Registri fyzických osôb, podľa § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Nové identifikátory sa teda majú vzťahovať na občanov Slovenskej republiky, cudzincov prihlásených na pobyt na území SR, cudzincov ktorým bol udelený azyl na území SR a cudzincov bez pobytu na území SR evidovaných v informačných systémoch vedených podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Ktorých osôb, ktoré spracúvajú základné identifikátory, sa Návrh zákona týka?

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby sa má vzťahovať na každú povinnú osobu, ktorá základné identifikátory spracúva.

Povinnými osobami, ktoré spracúvajú základné identifikátory v zmysle Návrhu zákona, sú 2 typy subjektov:

 1. sektorové subjekty – tam patria ústredné orgány štátnej správy, Generálna prokuratúra SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Sociálna poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Ústavný súd SR, Finančné riaditeľstvo SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Národný inšpektorát práce, ak zákon ďalej neustanovuje inak; patria tam aj tzv. nesektorové subjekty pri prevádzkovaní informačného systému v správe sektorového subjektu,
 2. nesektorové subjekty – tam patria fyzické osoby, ktorým bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy, podnikatelia v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, a iné právnické osoby, ktoré nie sú sektorovým subjektom.

 

Výnimky, na ktoré sa zákona nemá vzťahovať, upravuje § 2 ods. 3 Návrhu zákona. Ide o prípady, kedy:

 • fyzická osoba spracúva bezvýznamový identifikátor a sektorový identifikátor pre vlastnú potrebu v rámci výlučne súkromných činností, ak je ich použitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania a tento účel nemožno dosiahnuť inak (napr. adresár príbuzných a kamarátov a pod.),
 • na náhodne získané základné identifikátory, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania a bez zámeru ich ďalšieho spracúvania, krtoré nie sú ďalej spracované,
 • elektronickú komunikáciu povinných osôb navzájom, ak sú jej obsahom utajované skutočnosti podľa § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
nové identifikátory fyzickej osoby
Nové identifikátory fyzických osôb. Zdroj: Pixabay.com.

Register základných identifikátorov

Návrhom zákona sa zriaďuje aj register základných identifikátorov v elektronickej forme. Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v zmysle § 4 Návrhu zákona.

Register obsahuje všetky 3 typy základných identifikátorov fyzických osôb – bezvýznamový identifikátor, jednoznačný identifikátor a sektorové identifikátory.

Zriadením registra sa má zabezpečiť určenie, pridelenie, sprístupnenie, overenie, zneplatnenie a stotožnenie základných identifikátorov.

 

O údajoch v registri platí domienka správnosti, kým nie je preukázaný opak. V zmysle § 4 ods. 5 Návrhu zákona: „Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v registri, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.

§ 4 ods. 6 Návrhu zákona obsahuje splnomocňovacie ustanovenie pre ministerstvo a prevádzkovateľa konverzného modulu. Vzájomnou dohodou majú upraviť podrobnosti a podmienky poskytovania, sprístupňovania a prístup k údajom z registra, podľa osobitného predpisu.

Nové identifikátory fyzickej osoby – pridelenie

V súlade s § 6 a nasl. Návrhu zákona základné identifikátory určuje a priraďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako správca Registra základných identifikátorov.

Fyzická osoba dostane základné identifikátory pri jej zaevidovaní do registra fyzických osôb.

Fyzickým osobám, ktoré v registri fyzických osôb už sú zaevidované, určí a pridelí základné identifikátory ministerstvo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona .

 

Pokuty a sankcie za porušenie zákona

Fyzické osoby – priestupky

Spracúvanie základných identifikátorov v rozpore s Návrhom zákona alebo porušenie povinnosti mlčanlivosti, ktorú Návrh zákona ukladá v § 13, je priestupkom.

Za priestupok je možné uložiť pokutu do 2.000,- EUR, pri opakovanom priestupku v lehote do jedného roka do 4.000,- EUR.

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

Povinné osoby – správne delikty

V zmysle § 15 ods. 1 je správnym deliktom povinnej osoby spracúvanie základných identifikátorov v rozpore s Návrhom zákona, uvádzanie bezvýznamového identifikátora v rozpore s § 5 ods. 3 Návrhu zákona, nezabezpečenie ochrany základných identifikátorov podľa § 5 ods. 5Návrhu zákona, porušenie povinnosti mlčanlivosti o základných identifikátoroch podľa § 13 tohto Návrhu zákona, alebo uchovávanie bezvýznamového identifikátora v informačnom systéme v rozpore s § 5 ods. 4 Návrhu zákona.

Za správny delikt možno uložiť pokutu do 50.000,- EUR aj opakovane v zmysle Návrhu zákona.

Priestupky a správne delikty podľa tohto zákona prejednáva a sankcie za ne ukladá príslušný okresný úrad.

Prechodné ustanovenia od 1. Januára 2020

V zmysle § 17 Návrhu zákona majú povinné osoby i orgány verejnej moci 10 rokov na dosiahnutie súladu so Zákonom o základných identifikátoroch fyzickej osoby.

Doklady fyzickej osoby vydané pred nadobudnutím účinnosti Zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby zostávajú v platnosti až do uplynutia doby platnosti podľa osobitných predpisov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od  1. januáru 2030

V zmysle § 18 Návrhu zákona od 1. januára 2030 ostávajú rodné čísla uvedené v dokladoch a listinách naďalej v platnosti.

Fyzická osoba je však opravnená preukazovať sa rodným číslom len počas platnosti dokladu totožnosti, kde je rodné číslo uvedené. Počas prechodného obdobia sa budú nové identifikátory fyzickej osoby používať súbežne s rodným číslom. Ak však vyprší platnosť dokladu totožnosti s rodným číslom po nadobudnutí účinnosti Zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, nový doklad totožnosti sa už s rodným číslom nevydá.

 

Od. 1. Januára 2030 má byť zákon č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov zrušený .

Návrhom zákona, sa menia a dopĺňajú nasledovné predpisy, ktoré súvisia so zrušením rodného čísla ako jedinečného identifikátora, ktoré nahradia nové identifikátory fyzickej osobyv zmysle Návrhu zákona:

 

 1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách 
 2. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 3. Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 7. Zákon 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

 

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby – znenie na stiahnutie tu: 

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby_Návrh zákona

Dôvodová správa zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby na stiahnutie tu:

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby_Dôvodová správa

 

 

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.