Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa | REKREAČNÝ POUKAZ 2019

Hodnotenie článku: 12345 (97.39%)
Loading...

Od 1. januára 2019 majú zamestnanci nárok na príspevok na rekreáciu od svojho zamestnávateľa. Netýka sa to však všetkých zamestnancov. Rovnako povinnosť poskytnúť tento príspevok sa netýka ani všetkých zamestnávateľov. Podmienky a formy poskytovania príspevku na rekreáciu nájdete nižšie v článku na Xprávo.eu

prispevok na rekreaciu rekreacny poukaz

Rekreácia zamestnancov – právna úprava

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a podmienky jeho poskytovania boli do právneho poriadku zavedené zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon č. 347/2018 Z. z.“).

Zákonom č. 347/2018 Z. z. sa novelizujú nasledovné právne predpisy, ktoré upravili podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu:

 • Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu (ďalej len „Zákon o podpore cestovného ruchu“)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“)
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
 • Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
 • Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
 • Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
 • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

1. Ktorý zamestnávateľ musí príspevok na rekreáciu poskytnúť?

Príspevok na rekreáciu poskytuje zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (50 a viac, vrátane 50-tého). Tento počet zamestnávaných zamestnancov je, na účely poskytovania tohto príspevku, priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle § 152a Zákonníka práce.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov (49 a menej, vrátane 49-tého), príspevok na rekreáciu poskytnúť nemusia. Je teda na rozhodnutí týchto zamestnávateľov, či príspevok na rekreáciu poskytnú.

2. Ktorý zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu?

Zamestnávateľ, ak je povinný poskytovať príspevok, poskytuje tento príspevok povinne len zamestnancovi, ktorý spĺňa podmienky, ktoré stanovuje Zákonník práce v § 152a. Podmienkou nároku na príspevok na rekreáciu je trvanie pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov. Iba títo zamestnanci majú príspevok na rekreáciu garantovaný zo zákona.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. To znamená, že napríklad ak by zamestnanec ukončil pracovný pomer po rekreácii, avšak v čase rekreácie spĺňal podmienky na poskytnutie príspevku, tento zamestnanec má nárok na príspevok na túto rekreáciu.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

3. Spôsob poskytovania a výška príspevku na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu sa poskytuje 2 spôsobmi:

1. na žiadosť zamestnanca vo forme preplatenia oprávnených výdavkov v sume 55 %, najviac však v sume 275,- EUR za kalendárny rok.


Pozor – zamestnancovi s dohodnutým kratším pracovným časom sa suma 275,- EUR zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času, 

ALEBO

2. vo forme rekreačného poukazu.

To, či sa poskytne príspevok vo forme rekreačného poukazu alebo preplatenia oprávnených výdavkov je na voľbe zamestnávateľa.

Ad1) preplatenie oprávnených výdavkov

Ak zamestnávateľ neposkytuje rekreačné poukazy, je povinný preplácať zamestnancom oprávnené výdavky do 55% sumy, maximálne však vždy 275,- EUR. Zamestnancovi s kratším pracovným časom sa suma 275,- EUR zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Pozor, podľa § 152a ods. 6 Zákonníka práce:

 • zamestnanec je povinný preukázať oprávnené výdavky, ktoré žiada preplatiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie,
 • zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky, ktoré žiada preplatiť účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca.

To, aké doklady sa považujú za účtovné doklady, a aké sú ich náležitosti, upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení najmä v § 10.

Aké výdavky je možné požadovať preplatiť?

Preplácajú sa len tzv. oprávnené výdavky. Zákonník práce špecifikuje, čo sú to oprávnené výdavky zamestnanca, ktoré sa mu preplatia do sumy 55%, max. však do 275,- EUR. Ide o:

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Tieto oprávnené výdavky sa nemusia týkať len zamestnanca, ale aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na spoločnej rekreácii s týmto dotknutým zamestnancom – ide o manžela, vlastné dieťa, dieťa v náhradnej starostlivosti, alebo v starostlivosti pred osvojením, či ďalšie osoby žijúce s týmto zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu napr. 500,- EUR pre celú rodinu, zamestnávateľ zamestnancovi na túto rekreáciu prispeje maximálne 275,- EUR ročne, na základe žiadosti zamestnanca, po preukázaní oprávnených výdavkov (napr. faktúra vystavená hotelom na meno zamestnanca). 

Ad2) poskytovanie rekreačných poukazov

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne ako rekreačný poukaz.

Čo je to rekreačný poukaz?

Definícia rekreačného poukazu bola doplnená do § 27a ods. 2 Zákona o podpore cestovného ruchu. Od 1.1.2019 ide o nový nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu. Rekreačný poukaz:

 • je osobitným platobným alebo obdobným technickým prostriedkom uchovávajúcim majetkovú hodnotu elektronicky,
 • vydávajú ho limitovaní poskytovatelia podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • poskytnutý rekreačný poukaz je možné použiť len v Slovenskej republike a len u tých poskytovateľov, ktorí majú zmluvu s vydavateľom rekreačného poukazu. Teda nie vo všetkých hoteloch a ubytovacích zariadeniach ale len v tých, ktoré majú zmluvu s vydavateľom rekreačného poukazu. S tým je spojená aj odmena pre vydavateľov rekreačných poukazov. Zákonník práce túto odmenu limituje v § 152a výškou 3 % z hodnoty rekreačného poukazu: „Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.
 • je neprenosný a vydaný pre konkrétnu fyzickú osobu,
 • platí len do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Oslobodenie od dane z príjmov

Príspevok na rekreáciu je príjmom, ktorý nepodlieha dani z príjmov v rámci príjmov zo závislej činnosti. Súčasne sa tento príspevok zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa. Zákon č. 347/2018 Z. z. uvedené zakotvil do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

Osoby v štátnej službe

Osoby v štátne službe majú taktiež nárok na príspevok na rekreáciu v zmysle podmienok v § 152a Zákonníka práce. Ide o osoby v štátnej službe v zmysle nasledovných predpisov v platnom znení:

 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
 • zákon č. 200/1998 z. o štátnej službe colníkov
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 
 • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zavedenie príspevku na rekreáciu má motivovať zamestnancov na strávenie dovolenky v Slovenskej republike. Dôvodom je, v zmysle Dôvodovej správy k zákonu č. 347/2018 Z. z., najmä nízka vyťaženosť hotelov na Slovensku. Otázkou ostáva, či zákon prinúti slovenských zamestnancov stráviť dovolenku na Slovensku za úhradu 55 % oprávnených nákladov / s rekreačným poukazom. Rovnako otázne je, či táto legislatíva má potenciál otvoriť nové možnosti v oblasti služieb cestovného ruchu a konkurencieschopnosti slovenských poskytovateľov služieb.

 

Dôvodovú správu nájdete na Xprávo.eu tu: Príspevok na rekreáciu – Dôvodová správa alebo kliknite na link tu.

Hodnotenie článku: 12345 (97.39%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.