Účtovníctvo – interné predpisy

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Interné smernice v oblasti účtovníctva sa dotýkajú najmä tých podnikateľov, ktorí vedú účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva. Povinnosť vypracovať niektoré interné predpisy v oblasti účtovníctva vyplýva z legislatívy priamo, iné sa vypracovať len odporúčajú. Viac sa dozviete v článku na Xpravo.eu.

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Povinnosť vypracovať interné predpisy v oblasti účtovníctva vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 o účtovníctve v platnom znení a platných postupov účtovania.

Zákon o účtovníctve upravuje okrem iného aj rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva určených osôb, ktoré nazýva účtovné jednotky. Účtovníctvo plní tri základné funkcie: dokumentačnú, kontrolnú a informačnú. V tejto súvislosti zákon (nepriamo) ukladá účtovným jednotkám vypracovávať viaceré interné smernice, dokumenty a analytické evidencie. Účtovná dokumentácia je pomerne rozsiahla a závisí od spôsobu účtovania – jednoduché a podvojné účtovníctvo; či od rozsahu a veľkosti účtovnej jednotky – malé, stredné a veľké podniky.

Aké interné smernice a predpisy by mala mať firma v oblasti účtovníctva?

Medzi hlavné dokumenty, ktoré v zmysle zákona o účtovníctve a platných postupov účtovania tvoria účtovnú dokumentáciu, patria najmä nasledovné účtovné dokumenty:

V jednoduchom účtovníctve –> podnikatelia nezapísaní v Obchodnom registri Slovenskej republiky (SZČO; slobodné povolania; občianske združenia; pozemkové spoločenstvá – len ak ich príjmy v minulom roku nepresiahli 200 000,- €; cirkevné a náboženské spoločenstvá) predovšetkým:

 • peňažný denník,
 • kniha pohľadávok a záväzkov,
 • pomocné knihy – inventárna kniha, kniha zásob, kniha pre evidenciu nepriamych daní, kniha mzdovej evidencie, iné knihy – ak je ich vedenie potrebné na vykazovanie účtovníctva.

V podvojnom účtovníctve –> spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, družstvá…. (podvojné účtovníctvo môžu viesť dobrovoľne aj všetky ostatné subjekty) najmä:

 • smernica o systéme vedenia účtovníctva,
 • účtovný denník,
 • hlavná kniha,
 • smernica o spôsobe tvorby a používania rezerv, o tvorbe a účtovaní opravných položiek, o oceňovaní majetku a evidencii záväzkov,
 • smernica o evidovaní, obstarávaní, oceňovaní, odpisovaní, vyraďovaní a inventarizácii dlhodobého majetku,
 • analytická evidencia stavu a pohybu majetku a záväzkov,
 • analytická evidencia rozdielu majetku a záväzkov,
 • analytická evidencia nákladov a výnosov,
 • analytická evidencia príjmov a výdavkov,
 • súvaha,
 • výkaz ziskov a strát,
 • účtovná závierka,
 • účtovná uzávierka,
 • interné účtovné dokumenty spojené s vnútroorganizačným účtovníctvom.

Základom podvojného účtovníctva je zaúčtovanie rovnakého účtovného prípadu na dvoch účtoch rámcovej účtovnej osnovy pre podnikateľov.

Sankcie v oblasti účtovníctva ukladá príslušný daňový úrad.

Nielen pri vypracovaní účtovných predpisov sa odporúča využiť pomoc účtovníkov, právnikov alebo iných odborníkov, ktorý vypracujú interné smernice a predpisy “na mieru” pre konkrétnu firmu.


 

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.