Upomínacie konanie – nový spôsob vymáhania peňažných nárokov

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Dlží Vám niekto peniaze? Potrebujete vymôcť Vaše pohľadávky? S účinnosťou od 1. februára 2017 bude v SR možné využiť nový, rýchlejší a efektívnejší spôsob uplatňovania peňažných nárokov na súde. Ide o novinku – tzv. upomínacie konanie. Všetko potrebné sa dozviete nižšie v článku na Xpravo.eu.

Upomínacie konanie

Zákon o upomínacom konaní

Zákon o upomínacom konaní upravuje postup súdu a strán sporu v upomínacom konaní, v ktorom sa rozhodujú spory o peňažných nárokoch uplatnených podľa tohto zákona.

Upomínacie konanie je alternatívny spôsob uplatnenia peňažných nárokov na súde, a existuje popri postupe upravenom v zákone č. 160/2015 Civilný sporový poriadok (“CSP”).

Oproti postupu v CSP má byť upomínacie konanie rýchlejším a efektívnejším spôsobom vymoženia pohľadávky súdnou cestou. Rýchlosť konania je zabezpečená najmä elektronickým systémom podávania návrhov formou formulárov, zverejnených na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Formuláre majú štruktúrovanú podobu, ktorá umožňuje ich automatické spracovanie systémom na súde, čo bude mať výrazný vplyv na urýchlenie konania.

Celé znenie zákona nájdete tu: zakon-o-upominacom-konani

1. Príslušnosť súdu

Na konanie je kauzálne príslušný vždy len Okresný súd Banská Bystrica.

2. Začatie konania

Konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Návrhu je oprávnený podať len ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému možno odôvodnene predpokladať, t.j. ak jeho nárok vyplýva z uvedených skutočností a z listín pripojených k návrhu.


Napr.: Ak je žalobca účtovná jednotka, nárok najednoduchšie preukáže faktúrou a vyhlásením, že uplatňovaný nárok eviduje vo svojom účtovníctve. Ak je žalobca platiteľom DPH, v návrhu môže vyhlásiť, že údaje o uplatňovanom nároku uviedol v kontrolnom výkaze podľa osobitného predpisu.

3. Návrh na začatie konania

Návrh nie je prípustný, ak sa v ňom uplatňujú najmä nasledovné nároky:

 1. dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako 5 percentuálnych bodov presahuje výšku “zákonného” úroku z omeškania
 2. nárok zo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,
 3. nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
 4. nárok vyplývajúci zo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
 5. nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo
 6. nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi,
 7. návrh nebol podaný elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára,
 8. žalobca a ani jeho zástupca nemajú aktivovanú elektronickú schránku,
 9. návrh podávajú viacerí žalobcovia a nemajú spoločného zástupcu,
 10. platobný rozkaz by sa mal doručiť žalovanému do cudziny.

Náležitosti návrhu

Návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Formuláre zverejňuje na svojom webe Ministerstvo spravodlivosti SR. Štandardizované formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním, pričom interaktívnymi nápovedami sú navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia formulárov, a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom.

Ak sú v návrhu chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, súd vyzve žalobcu aby v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy chyby alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil a poučí ho, že inak návrh odmietne. Chyby alebo iné zrejmé nesprávnosti sa odstránia prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Súd odmietne návrh, ak

 1. návrh nie je prípustný,
 2. uplatňovaný nárok nemožno odôvodnene predpokladať alebo
 3. chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti návrhu neboli napriek výzve súdu odstránené.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu je prípustná sťažnosť. Odmietnutie návrhu však nie je prekážkou pre opätovné uplatnenie nároku podľa zákona o upomínacom konaní alebo podľa CSP.

4. Vydanie platobného rozkazu

Ak sú splnené procesné podmienky, zaplatený súdny poplatok a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10. pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku.

V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor.
Ak žalobca po vydaní platobného rozkazu vezme návrh späť do uplynutia lehoty na podanie odporu, súd platobný rozkaz zruší. Zrušením platobného rozkazu sa konanie zastavuje. Na odpor sa v takom prípade neprihliada.
Platobný rozkaz sa doručuje žalovanému do vlastných rúk.

Ak platobný rozkaz nebolo možné žalovanému doručiť do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Ak tak žalobca neurobí, platobný rozkaz sa zrušuje a konanie sa zastavuje. V takom prípade platí, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania a o náhrade trov sa nerozhoduje.

Ak žalobca podá návrh na pokračovanie v konaní, platobný rozkaz sa zrušuje, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a žalobcu o tom upovedomí.

5. Odpor proti platobnému rozkazu

Proti platobnému rozkazu doručenému do vlastných rúk môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje; to neplatí, ak bol odpor odmietnutý. Podaný odpor nemožno vziať späť.

Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, žalovaný musí v podanom odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku, akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom účtovníctve, a ak ho neeviduje, z akých dôvodov.

Ak je žalobca vyhlásil v návrhu, že údaje o uplatňovanom nároku uviedol v kontrolnom výkaze k DPH podľa osobitného predpisu, žalovaný musí v odpore uviesť, či faktúru žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, uviedol vo svojom kontrolnom výkaze podľa osobitného predpisu a na odôvodnenie odporu musí uviesť také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok a svoje tvrdenia musí v lehote na podanie odporu osvedčiť listinnými dôkazmi, na ktoré sa odvoláva; inak sa odpor nepovažuje za vecne odôvodnený.

Proti výroku o náhrade trov konania v platobnom rozkaze je prípustná sťažnosť.

Súd bez toho, aby vyzýval žalobcu na vyjadrenie, odmietne odpor podaný

 1. neoprávnenou osobou,
 2. oneskorene,
 3. elektronickými prostriedkami, avšak nie prostredníctvom na to určeného formulára,
 4. bez vecného odôvodnenia.

 

6. Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach

 

Zákon o upomínacom konaní zavádza úplne nový inštitút žiadosti o povolenie plnenia v splátkach. Ten umožňuje žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, aby za taxatívne uvedených podmienok mohol priznaný nárok plniť žalobcovi v mesačných splátkach. Ak však žalovaný neuhradí čo i len jednu splátku včas, prichádza o výhodu splátkového kalendára.

Žalovaný môže do 15 dní od doručenia platobného rozkazu podať žiadosť o povolenie plnenia v splátkach, na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Žiadosť je prípustná, ak

 1. žalovaný je fyzickou osobou a nepodal odpor,
 2. priznaný nárok, vrátane trov, presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
 3. žalovaný vyhlási, že nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,
 4. žalovaný doloží výpisom z účtu alebo písomným potvrdením, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Žiadosti neoprávnených osôb, oneskorené žiadosti, nejasné žiadosti, žiadosti, ktoré nie sú podané na predpísanom tlačive alebo formulári, súd odmietne.
Ak súd žiadosti vyhovie, určí podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku.

Počas upomínacieho konania sa neprihliada na:

 1. námietku miestnej príslušnosti, vecnej príslušnosti a kauzálnej príslušnosti,
 2. vzájomnú žalobu,
 3. návrh na pristúpenie do konania,
 4. intervenciu,
 5. návrh na prerušenie konania,
 6. návrh na zmenu účastníkov konania,
 7. zmenu žaloby,
 8. návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov,
 9. čiastočné späťvzatie návrhu po vydaní platobného rozkazu,
 10. uplatnenie nárokov, o ktorých nemožno rozhodovať v konaní, vrátane návrhov na neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenie.

Subsidiárne sa na upomínacie konanie použije Civilný sporový poriadok, s výnimkou ustanovení v zákone uvedenými.
V upomínacím konaniach koná a rozhoduje vyšší súdny úradník. Proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka je prípustná sťažnosť, o ktorej potom koná a rozhoduje sudca.

Tí, čo využijú tento spôsob konania, budú mať znížený súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Formuláre a tlačivá používané podľa zákona o upomínacom konaní sa zverejňujú na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.