VÝPOVEĎ zmluvy ŽIVOTNÉHO POISTENIA – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (86.32%)
Loading...

Výpoveď zmluvy životného poistenia má právo podať poistník (osoba, ktorá poistenie s poisťovňou uzavrela). Dôvodom môže byť zmena životnej situácie (manželstvo, deti, hypotéka, zdravotné problémy, atď.) a potreba uzatvorenia nového poistenia, či jednoducho nevyhovujúce poistenie. Ak sa tak poistník rozhodne, vypovedať poistnú zmluvu možno aj bez uvedenia dôvodu. VZOR výpovede zmluvy životného poistenia môžete použiť v prípade, ak sa rozhodnete zrušiť životnú poistku. Dôležité je výpoveď nielen správne napísať, ale aj doručiť poisťovni.    

Výpoveď zmluvy životného poistenia
Výpoveď zmluvy životného poistenia. Xprávo.eu. Zdroj: Pixabay.com.

Výpovedná lehota – kedy najneskôr sa výpoveď zmluvy životného poistenia musí poisťovni doručiť

Výpoveď zmluvy životného poistenia upravuje predovšetkým § 800 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení:

Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.

V Občianskom zákonníku je teda výpovedná lehota určená ako 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Následne ku koncu poistného obdobia poistenie zanikne. 

Poistné obdobie

Poistné obdobie je určené v poistnej zmluve alebo vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Zväčša ide o obdobie, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve ako obdobie, za ktoré sa platí poistné.

Určenie poistného obdobia je potrebné na výpočet 6 týždňov pred jeho uplynutím, čo je posledný deň na doručenie výpovede poisťovni ak chcete, aby poistenie ku koncu poistného obdobia zaniklo.

Napríklad poistné obdobie môže byť mesačné, pričom koniec poistného obdobia je vždy k 20-temu dňu kalendárneho mesiaca. Ak sa výpoveď v tomto prípade doručí 10.06.2019, poistenie zanikne až o 6 týždňov po tomto dátume ku koncu poistného obdobia, t.j. konkrétne ku 20.8.2019

Až do zániku poistenia má poisťovňa nárok na poistné.

V zmysle § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka, prvá veta: Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Až do zániku poistenia je preto potrebné poistné riadne a včas uhrádzať.  

Poistná zmluva vrátane Všeobecných poistných podmienok môže určovať ďalšie povinnosti pri výpovedi zmluvy životného poistenia (poplatok za zrušenie poistnej zmluvy, a pod.).

Výpoveď zmluvy životného poistenia – VZOR

Výpoveď zmluvy životného poistenia zo strany poistníka je jeho jednostranným právnym úkonom. Výpoveď musí obsahovať:

  • identifikáciu osoby, ktorá výpoveď podáva
  • označenie poisťovne, ktorej výpoveď adresujete
  • identifikáciu poistnej zmluvy, ktorej sa výpoveď týka – odporúčame aj s číslom poistnej zmluvy a dňom uzatvorenia zmluvy
  • ak máte investičné alebo kapitálové životné poistenie, resp. ak máte nárok na odkupnú hodnotu alebo iné plnenie z poisťovne, tak aj označenie čísla účtu v tvare IBAN, kam to žiadate vyplatiť
  • dátum a podpis výpovede – Pozor: Ak výpoveď podávate inak ako osobne v poisťovni, teda ak výpoveď podávate napr. poštou, výpoveď musí obsahovať úradne overený podpis osoby, ktorá výpoveď podáva 

Výpoveď zmluvy životného poistenia je potrebné doručiť poisťovni, ktorej je adresovaná.

Z dôvodu odsledovania lehoty 6 týždňov, ktorá musí uplynúť predtým, než ku koncu poistného obdobia zanikne poistná zmluva, Vám odporúčame výpoveď zaslať doporučene s doručenkou.


V prípade, ak si výpoveď neviete pripraviť, môžete sa obrátiť na advokáta alebo finančného poradcu. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie 

Zoznam finančných poradcov nájdete na stránke Národnej banky Slovenska: https://regfap.nbs.sk/zoznam.php 

Vzor výpovede vo formáte word na stiahnutie:

Výpoveď zmluvy životného poistenia - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (86.32%)
Loading...

Odpovede

Paja
25.7.2022 o 16:49

Neviem kam to napísať, ale pri registrácii Vím stale svieti, že hesla sa nezhodujú, vyskusala som viackrat a potom som skusila stlacit registrovat, a registarcia prebehla. Asi nejaka chyba, tak jen pre dalsich zaujemcov, ak sa to da opravit. Ďakujem za registraciu.

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.