Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (92.92%)
Loading...

Poslali ste peňažné prostriedky na nesprávny účet? Kúpili ste si tovar na internete, zaplatili zaň a neskôr odstúpili od zmluvy? Aj v týchto prípadoch Vám vzniká právo na vrátenie toho, čo ste zaplatili, a to z titulu bezdôvodného obohatenia. Ak Vám neoprávnený príjemca peňažných prostriedkov na účte alebo predávajúci nechce dobrovoľne vrátiť/ vydať bezdôvodné obohatenie, vyzvite ho písomne! Vzor výzvy na vrátenie bezdôvodného obohatenia, aj na stiahnutie, nájdete tu na Xpravo.eu.

Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia - VZOR

Čo je to bezdôvodné obohatenie?

Bezdôvodné obohatenie je upravené najmä v § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

V § 451 ods. 2 Občiansky zákonník bezdôvodné obohatenie definuje tak, že ide o majetkový prospech získaný:

  • plnením bez právneho dôvodu (napr. poslanie peňažných prostriedkov na nesprávny účet alebo napr. poslanie viac peňažných prostriedkov ako sa malo poslať a iné), alebo
  • plnením z neplatného právneho úkonu (plnenie na základe neplatne uzatvorenej zmluvy; podľa § 457 platí, že ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal), alebo
  • plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, (napr. ak ste uzatvorili kúpnu zmluvu, od ktorej ste platne odstúpili, tak v týchto prípadoch všetko čo sa plnilo sú povinné strany si vrátiť – napr. kupujúci tovar a predávajúci peniaze), alebo
  • majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov (napr. získanie majetku/ peňazí trestnou činnosťou).

§ 454 Občianskeho zákonníka dopĺňa túto definíciu tak, že bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.

Občiansky zákonník upravuje aj situácie, ktoré sa za bezdôvodné obohatenie nepovažujú (plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy, plnenia z hry alebo stávky uzavretej medzi fyzickými osobami a vrátenie peňazí požičaných do hry alebo stávky).

Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia

Kto musí bezdôvodné obohatenie vrátiť/ vydať?

Ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil. Môže ísť o fyzickú osobu, právnickú osobu alebo aj o štát.

Komu sa musí bezdôvodné obohatenie vrátiť?

Tej osobe, na úkor ktorej sa iná osoba bezdôvodne obohatila. Takisto môže ísť o fyzickú osobu, právnickú osobu alebo aj o štát. Ak nemožno zistiť osobu, ktorej sa má vydať / vrátiť bezdôvodné obohatenie, musí sa vydať štátu.

Čo sa musí vydať?

Občiansky zákonník vyslovene upravuje, že sa musí vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak by to nebolo možné, pretože napr. predmetom bezdôvodného obohatenia sú nejaké výkony alebo práca, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.


Iba v prípade, ak osoba pri získaní bezdôvodného obohatenia nekonala dobromyseľne, musia sa s bezdôvodným obohatením vydať aj úžitky z neho. V opačnom prípade si táto osoba môže úžitky ponechať (napr. získané úroky z prostriedkov).

458 ods. 3 Občianskeho zákonníka Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na vec vynaložil. Z uvedeného vyplýva, že ak sa na zachovanie alebo udržanie predmetu bezdôvodného obohatenia musia vynakladať náklady, osoba, ktorá sa bezdôvodne obohatila, má nárok na ich náhradu.

Kedy a v akej lehote sa bezdôvodné obohatenie musí vydať?

Občiansky zákonník neupravuje vo všeobecnosti lehotu splatnosti bezdôvodného obohatenia. V niektorých prípadoch ju však môže určiť osobitná právna úprava. Ak v konkrétnom prípade osobotný predpis neurčuje konkrétnu lehotu, lehota plnenia sa viaže na výzvu veriteľa (toho, na úkor ktorého sa iná osoba obohatila), v zmysle § 563 Občianskeho zákonníka.

§ 563 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.

Vo výzve na vrátenie bezdôvodného obohatenia je možné určiť lehotu na splnenie povinnosti vydať bezdôvodné obohatenie. Následkom nesplnenia tejto povinnosti na základe výzvy je možnosť domáhať sa splnenia tejto povinnosti súdnou cestou (Návrhom na vydanie platobného rozkazu/ Žalobou o zaplatenie/ vydanie bezdôvodného obohatenia).

VZOR – Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia

Obsah výzvy na vrátenie bezdôvodného obohatenia je samozrejme potrebné si upraviť a doplniť na konkrétny prípad, a to najmä 1.) v časti identifikácie osoby, ktorej je výzva adresovaná a osoby, ktorá ju zasiela, 2.) v predmete, ktorý sa má vydať, 3.) prípadne v lehote, ktorá sa poskytne na vydanie/ vrátenie bezdôvodného obohatenia. Viďte najmä vyžltené časti vzoru.

Vzor je namodelovaný na situáciu, kedy boli omylom zaslané prostriedky na nesprávny účet, veriteľ oslovil svoju banku aby oslovila tohto neoprávneného príjemcu a požiadala ho o vrátenie, ten však prostriedky dobrovoľne nevrátil, a preto mu veriteľ zasiela výzvu na vrátenie bezdôvodného obohatenia. Údaje potrebné na vymáhanie mu poskytla banka, v súlade s § 92 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení.

Vzor výzvy nájdete na stiahnutie vo formáte word tu:

Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (92.92%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.