Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením Covid-19 a v justícii

Hodnotenie článku: 12345 (97.78%)
Loading...

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako „Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach“) podpísala prezidentka SR dňa 26.03.2020.  Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach nadobudol účinnosť dňa 27.03.2020 (dňom jehvyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky).

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii. Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach sa dotkne nasledovných oblastí:

1. Plynutie lehôt ustanovených právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch

V zmysle § 1 Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach:

„Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,

a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,

b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“

Toto opatrenie sa týka všetkých súkromnoprávnych vzťahov. Teda právnych vzťahov, ktoré sa spravujú ustanoveniami právnych noriem súkromného práva (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a tak ďalej), a nie ustanoveniami verejného práva.  

K otázke súkromnoprávneho vzťahu dávame do pozornosti napríklad Uznesenie Najvyššieho súdu SR_spisová značka 2 Cdo 91/2009:

Občianskoprávnymi vzťahmi sú majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a státom, ako aj vzťahy vyplývajúce z pravá na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony (§ 1 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Tieto vzťahy sú upravené normami súkromného pravá a sú založené na princípoch právnej rovnosti ich subjektov, pravá a povinnosti, ktoré sú obsahom právnych vzťahov tejto povahy, vznikajúce na základe prejavov vôle vyplývajúcich z princípu autonómie vôle ich subjektov. Vzťahy, ktoré sú založené na nerovnom právnom postavení ich účastníkov a v ktorých orgány verejnej moci rozhodujú o právach a povinnostiach účastníkov na báze autoritatívnosti, sú verejnoprávne.”

2. Lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní

Aj lehoty na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú, v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach. V trestnom konaní však neplynú iba lehoty na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu. Ostatné procesné lehoty ostávajú v trestnom konaní naďalej plynúť. 


Akokoľvek, aj v prípade týchto procesných lehôt, ktoré neplynú v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach, môže súd určiť, že tieto lehoty plynú, a prípadne určí aj novú primeranú lehotu na ich vykonanie. Súd tak môže rozhodnúť v prípade, ak vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad. V súlade s § 2 ods. 2 Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach  proti takémuto uzneseniu súdu nebude možné podať opravný prostriedok. 

3. Pojednávania a verejné zasadnutia v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu

Hlavné pojednávania, pojednávania a verejné zasadnutia vykonávajú súdy len v nevyhnutnom rozsahu, v súlade s § 3 ods. 1 písm. a) Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii. V zmysle Dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu: “Právna úprava v písmena a) neznamená, že súdy nesmú uskutočňovať pojednávania, ale je opatrením, ktoré má vykonávanie pojednávaní obmedziť len na nevyhnutné minimum. Medzi to „nevyhnutné minimum“ možno zaradiť najmä hlavné pojednávania vo väzobných veciach v trestných konaniach, pojednávania úkonov v konaniach starostlivosti súdu o maloletých a v iných konaniach úkonov, bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny neodvratný následok. V konkrétnom prípade to bude vecou úvahy zákonného sudcu (senátu).”

Súčasne, účasť verejnosti na pojednávaniach a verejných zasadnutiach bude možné vylúčiť z dôvodu ochrany zdravia, v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach.  Zavádza sa teda nový dôvod, pre ktorý bude môcť byť verejnosť z účasti na pojednávaní vylúčená.

Ak sa však vylúči účasť verejnosti z dôvodu ochrany zdravia, súd vyhotoví  z pojednávania alebo verejného zasadnutia zvukový záznam, ktorý sa komukoľvek a bezodkladne po skončení pojednávania sprístupní. 

4.  Lehota na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom pri predĺžení

V súlade s § 4 Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach sa táto lehote predlžuje z 30 na 60 dní, ak predĺženie nastalo od 12.03.2020 do 30.04.2020:

“Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní.”

5. Rozhodovanie kolektívnych orgánov právnických osôb

Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho alebo obchodného práva budú môcť v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie prijímať rozhodnutia aj formou korešpondenčného hlasovania alebo sa zúčastniť na zasadnutí kolektívneho orgánu elektronickými prostriedkami. Kolektívne orgány budú môcť teda využiť zákonné právo prijať rozhodnutia aj bez toho, aby sa ich členovia museli osobne stretnúť. 

Primerane sa použijú ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka, ktoré upravujú korešpondenčné hlasovanie a účasť a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov v rámci akciovej spoločnosti.

6. Výkon záložného práva

Do 30.04.2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva, v súlade s § 6 Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach. Súčasne zákon v tomto ustanovení zakotvuje neúčinnosť úkonov smerujúcich k výkonu záložného práva v čase odo dňa 27. marca 2020 do 30. apríla 2020.

7. Speňažovanie majetku dlžníka

Aj od úkonov smerujúcich k speňaženiu majetku dlžníka dražobníkom, súdnym exekútorom či správcom sa do 30.04.2020 upúšťa, v zmysle § 7 Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach :

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.”

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii, mení a dopĺňa aj nasledovné zákony:

 1. Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon o elektronických komunikáciách“), 
 4. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena v Zákone o elektronických komunikáciách umožní Úradu verejného zdravotníctva SR prelomiť telekomunikačné tajomstvo

§ 63 Zákona o elektronických komunikáciách sa dopĺňa o odseky 18 až 20, ktoré podnikom v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu ukladajú nové povinnosti vo vzťahu k nasledovným údajom: 

 • súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu
 • lokalizačné údaje, a
 • informácia o čase vzniku lokalizačného údaja.

Podniky sú vyššie uvedené informácie, ktoré tvoria predmet telekomunikačného tajomstva, v prípade núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, povinné:

 • spracúvať v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia
 • spracúvať na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v záujme ochrany života a zdravia,
 • spracúvať výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme ochrany života a zdravia.

Tieto povinnosti, ako je uvedené vyššie, platia len v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa poskytnú údaje len na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. V súlade s § 68 ods. 19 Zákona o elektronických komunikáciách v znení Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach: “Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať identifikáciu účastníka, alebo užívateľa alebo spôsob určenia identifikácie účastníkov alebo užívateľov, na ktorých sa poskytnutie týchto údajov vzťahuje.”

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je oprávnený takto získané údaje spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

V zmysle Dôvodovej správy k Zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach: “Toto mimoriadne opatrenie sa navrhuje zaviezť na základe praktických skúseností z krajín ako Taiwan, Singapur a Kórejská republika, v ktorých sa v súvislosti s aktuálnym bojom s nákazou COVID-19 osvedčili a tieto krajiny aktuálne vďaka nemu zaznamenávajú pokles šírenia nákazy a úbytok nových prípadov nakazenia.”

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach – znenie zákona:

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dôvodová správa k Zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach:

Dôvodová správa_Zákon o mimoriadnych opatreniach

Viac informácií nájdete aj:

 1. na stránke Ministerstva spravodlivosti SR – NR SR schválila zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 a v justícii
 2. na stránke Národnej rady Slovenskej republiky – Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 3. NRSR: ÚVZ bude môcť pri mimoriadnej situácii využiť údaje od operátorov

Hodnotenie článku: 12345 (97.78%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.