Zmluva o pôžičke – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (92.67%)
Loading...

Zmluva o pôžičke – vzor s potrebnými náležitosťami nájdete v článku nižšie na Xpravo.eu. Vzor je určený na uzatvorenie zmluvy o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka. Ide teda o pôžičky, ktoré veriteľ neuzatvára v rámci podnikania, a dlžník nie je spotrebiteľom. Vzor je určený pre prípady požičiavania peňazí medzi kamarátmi, či známymi. Viac informácii nižšie na Xpravo.eu.

Zmluva o pôžičke - VZORZmluva o pôžičke – forma, obsah zmluvy a možnosť dohodnúť úroky

V článku sa venujeme zmluve o pôžičke upravenej v § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ide o zmluvy o pôžičke uzatvárané medzi fyzickými osobami navzájom alebo medzi právnickými osobami navzájom – dlžník však nie je v postavení spotrebiteľa a veriteľ neposkytuje pôžičku v rámci podnikania. Týka sa to najmä pôžičiek medzi kamarátmi, známymi, či rodinnými príslušníkmi.

Občiansky zákonník neupravuje povinnú písomnú formu pre zmluvu o pôžičke. Najmä pri peňažných pôžičkách sa však jej písomná forma odporúča. V prípade, ak dlžník nevráti požičané prostriedky, písomná zmluva o pôžičke slúži ako dôkaz o pôžičke a dohodnutých podmienkach. Existencia zmluvy o pôžičke výrazne zlepšuje postavenie veriteľa v prípadnom súdnom spore s dlžníkom.

Písomná zmluva o pôžičke by mala obsahovať najmä tieto náležitosti:

  1. identifikáciu veriteľa a dlžníka,
  2. identifikáciu predmetu zmluvy, ktorý sa požičiava (peniaze alebo inej veci určenej druhovo),
  3. povinnosť veriteľa prenechať peniaze alebo veci určené druhovo dlžníkovi,
  4. povinnosť dlžníka vrátiť peniaze alebo vec rovnakého druhu,
  5. doba splatnosti (termín, dokedy musí dlžník vrátiť požičané peniaze alebo vec),
  6. úrok pri peňažnej pôžičke, alebo pri pôžičke vecí určených druhovo namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva (nie je povinné),
  7. dátum a podpisy zmluvných strán.

Jednotlivým náležitostiam zmluvy o pôžičke sa podrobnejšie venujeme v článku na Xpravo.eu tu:

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke – VZOR

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.  Zmluva o pôžičke - VZOR vo formáte word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

*****

ZMLUVA O PÔŽIČKE – VZOR

uzatvorená podľa § 657 a nasl. zákona číslo 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)

 

Článok I. Zmluvné strany

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Rodné číslo:
Tel. kontakt:
E-mail:
Bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
(ďalej len “veriteľ”)

 

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Rodné číslo:
Tel. kontakt:
E-mail:
(ďalej len “dlžník”)

Článok II. Predmet zmluvy

Veriteľ sa týmto zaväzuje prenechať dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške ____________ EUR (slovom: ________________ eur) (ďalej aj ako „dlžná suma“), a dlžník sa týmto zaväzuje vrátiť dlžnú sumu spolu s dohodnutými úrokmi po uplynutí dohodnutej doby v zmysle ustanovení tejto zmluvy.

 

Článok III. Spôsob prenechania peňazí


Veriteľ poskytne dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške ____________ EUR (slovom: ________________ eur) bezhotovostným prevodom na účet dlžníka č. IBAN: SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx vedený v banke: __________ dňom podpisu tejto zmluvy.

(Zmluva o pôžičke – VZOR – ak sa prostriedky budú odovzdávať v hotovosti, nahraďte odsek týmto znením:

Veriteľ poskytne dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške ____________ EUR (slovom: ________________ eur) v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, pričom dlžník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie peňažných prostriedkov vo výške ____________ EUR (slovom: ________________ eur) od veriteľa.)

 

Článok IV. Dohodnutý úrok

Veriteľ a dlžník sa dohodli, že dlžník je popri dlžnej sume povinný zaplatiť veriteľovi aj úrok vo výške xx % mesačne z dlžnej sumy (ďalej aj ako „dohodnutý úrok“). Splatnosť dohodnutého úroku je rovnaká ako splatnosť splátok dlžnej sumy podľa Článku V. nižšie tejto zmluvy.

 

Článok V. Spôsob splácania dlžnej sumy a dohodnutého úroku

1. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že dlžník uhradí dlžnú sumu po častiach v xx mesačných splátkach so splatnosťou vždy ku xx. dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci, odo dňa podpisu tejto zmluvy a to až do zaplatenia celej výšky dlžnej sumy. Dlžník tak uhradí dlžnú sumu v počte xx splátok vo výške ____________ EUR (slovom: ________________ eur). Výška splátky dlžnej sumy aj s dohodnutým úrokom je spolu ____________ EUR (slovom: ________________ eur).

2. Dlžník je povinný uhrádzať splátky dlžnej sumy a dohodnutého úroku v zmysle tejto zmluvy na účet veriteľa určený v Článku I tejto zmluvy. Každá jednotlivá splátka sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej výšky splátky na účet veriteľa určený v Článku I tejto zmluvy.

3. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že v prípade, ak dlžník neuhradí niektorú splátku dlžnej sumy riadne a včas, celá dlžná suma sa stáva splatnou. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.

4. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti dlžníka uhradiť ktorúkoľvek zo splátok riadne a včas, vzniká veriteľovi nárok na úroky z omeškania, v súlade s nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.

5. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti dlžníka uhradiť ktorúkoľvek zo splátok riadne a včas, vzniká veriteľovi, popri nároku na úrok z omeškania nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % denne z nesplatenej časti dlžnej sumy, a to odo dňa splatnosti splátky až do zaplatenia.

 

Článok VI. Ďalšie dojednania

1. Dlžník podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bude uskutočňovať všetky nevyhnutné kroky a vynakladať najväčšie možné úsilie potrebné k tomu, aby dlžnú sumu zaplatil veriteľovi.

2. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že na účely doručovania akýchkoľvek písomnosti a dokumentov súvisiacich s touto zmluvou platia adresy trvalých pobytov dlžníka a veriteľa uvedené v Článku I. tejto zmluvy ako korešpondenčné adresy.

 

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných a očíslovaných dodatkov k nej.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušných platných právnych predpisov.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

4. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo nedorozumení sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzniknuté spory vzájomnou dohodou a až po neúspešných rokovaniach sa obrátia so svojimi nárokmi na vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre veriteľa a jeden pre dlžníka.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, že sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili, že obsahu rozumejú, nemajú k nemu výhrady, že s obsahom zmluvy súhlasia a na znak toho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V……………………….., dňa………………. V……………………….., dňa……………….
__________________________ ___________________________
Veriteľ Dlžník

*****

Zmluva o pôžičke – VZOR vo formáte word nájdete tu:

Zmluva o pôžičke - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (92.67%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.