Zneužitie platobnej karty – buďte pripravení čo robiť

Hodnotenie článku: 12345 (97.33%)
Loading...

Môžete si povedať, že “mne sa to nemôže stať”. Ale vždy je dobré byť pripravený aj na takú životnú situáciu, ako je zneužitie platobnej karty. Platobná karta je platobným prostriedkom k Vášmu účtu, na ktorom máte peniaze. Preto nepodceňujte jej bezpečnosť. V článku na Xpravo.eu sa dozviete, ako postupovať pri zneužití platobnej karty, kam sa obrátiť ak ste prišli o peňažné prostriedky, ako sa brániť a aké sú základné bezpečnostné postupy pri používaní karty aj na internete.

Zneužitie platobnej karty

Zneužitie platobnej karty – čo robiť

Či už Vám pípne sms, alebo zistíte z výpisu k účtu, že Vám boli z účtu prevedené prostriedky bez Vášho súhlasu, ste povinní:

bez zbytočného odkladu kontaktovať banku a oznámiť jej túto skutočnosť!

Táto povinnosť Vám môže vyplývať nielen zo zmluvy k Vášmu platobnému prostriedku, ale vyplýva Vám aj priamo zo zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v platnom znení (ďalej len “zákon“). Ustanovenie § 26 písm. b) zákona vyslovene upravuje, že používateľ platobného prostriedku je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi platobných služieb alebo osobe poverenej poskytovateľom platobných služieb stratu, odcudzenie, zneužitie alebo neautorizované použitie platobného prostriedku.

Uložte si kontakt na Vašu banku do telefónu.

Prečo je to dôležité? Pretože od tohto okamihu oznámenia neznášate žiadne finančné dôsledky vyplývajúce z použitia stratenej, odcudzenej alebo zneužitej platobnej karty, v zmysle § 12 ods. 3 zákona. Neplatí to len pre prípad, že by ste konali podvodným spôsobom.

Až momentom oznámenia straty, zneužitia alebo neautorizovaného použitia platobnej karty znáša všetky Vaše finančné straty banka ako poskytovateľ platobných služieb.

V zmysle § 9 zákona máte nárok na nápravu zo strany banky, ak ju bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia neautorizovanej platobnej operácie, najneskôr však do 13 mesiacov odo dňa odpísania finančných prostriedkov z účtu informujete o tom, že ste zistili neautorizovanú platobnú operáciu, na základe ktorej Vám vzniká nárok na nápravu v zmysle zákona.

Postup po oznámení zneužitia platobnej karty

Bezodkladne po oznámení zneužitia platobnej karty banke :

1. PODAJTE TRESTNÉ OZNÁMENIE NA POLÍCII


Zneužitie platobného prostriedku môže byť trestným činom. Súčasne, niektoré banky môžu v rámci reklamačného konania vyžadovať potvrdenie o podaní trestného oznámenia. Rovnako to platí v prípade, ak je platobný prostriedok poistený, kedy to od Vás môže vyžadovať nielen banka, ale aj poisťovňa.

2. ZRUŠTE PLATOBNŮ KARTU A POŽIADAJTE BANKU O VYDANIE NOVEJ KARTY

Oznámením zneužitia platobnej karty banka platobnú kartu zablokuje. O vydanie novej platobnej karty musíte požiadať.

3. PODAJTE REKLAMÁCIU PLATIEB V BANKE

Ak ste v dôsledku zneužitia platobnej karty prišli o prostriedky, podajte reklamáciu platieb vykonaných zneužitou platobnou kartou. Reklamujte platby, ktoré Vám boli zaúčtované, avšak nevykonali ste ich Vy, a ani ste nedali na ich vykonanie súhlas.

To, či Vám banka vráti prostriedky, ktoré boli prevedené zneužitou platobnou kartou, závisí od výsledku šetrenia reklamácie zo strany banky. Výsledkom reklamácie môžu byť v zásade tieto situácie:

a) banka Vám vráti všetky prevedené prostriedky ->

Ak ste úmyselne neporušili žiadne povinnosti uložené Vám zákonom a zmluvou s bankou, a súčasne máte uzatvorené poistenie k Vašej platobnej karte pre tieto prípady (niektoré banky ho ponúkajú)

b) banka Vám vráti prevedené prostriedky, ale Vy znášate stratu do 100 EUR ->

Ak ste úmyselne neporušili žiadne povinnosti uložené Vám zákonom a zmluvou s bankou, avšak nemáte uzatvorené poistenie k Vašej platobnej karte, ktoré by pokrylo Vašu spoluúčasť vo výške 100,- EUR pre tieto prípady (niektoré banky ho ponúkajú)

Konkrétne § 12 ods. 1 zákona upravuje: Platiteľ znáša stratu až do 100 eur, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platobnými operáciami a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného platobného prostriedku alebo zneužitím platobného prostriedku neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti platiteľa pri zabezpečovaní personalizovaných bezpečnostných prvkov podľa § 26 písm. c), ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.

c) Vy znášate všetky straty a škody ->

Ak má banka za preukázané, že platby zneužitou kartou boli zapríčinené v dôsledku Vášho podvodného konania, úmyselného nesplnenia jednej alebo viacerých povinností podľa § 26 alebo nesplnením jednej alebo viacerých povinností podľa § 26 v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti, v takýchto prípadoch znášate všetky straty súvisiace s neautorizovanými platobnými operáciami.

Vo vzťahu k platobnej karte ako platobnému prostriedku ste totiž povinní dodržiavať viaceré povinnosti. Okrem iného ste povinní v zmysle § 26 písm. c) zákona – po získaní alebo prevzatí platobného prostriedku vykonať všetky primerané úkony na zabezpečenie ochrany personalizovaných bezpečnostných prvkov platobného prostriedku.

To zjednodušene vyjadruje Vašu povinnosť chrániť Vašu kartu nielen pred jej odcudzením, ale aj pred očami iných (aj blízkych) ľudí, nepísať si PIN na kartu, na mieste kde máte kartu uloženú, nikomu neprezradzovať Váš PIN, podpísať si Vašu kartu, nikdy nikomu kartu nepožičiavať, pri platbe u obchodníka mať kartu vždy na očiach, atď..

Čo ak banka zamietne Vašu reklamáciu alebo Vám nevyhovie?

Podajte opakovanú reklamáciu.

Odôvodniť ju môžete najmä § 10 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého samotné použitie platobnej karty nie je dostatočným dôkazom na to, že transakcie odsúhlasil držiteľ platobnej karty a že nedošlo k jej zneužitiu.

Súčasne, podľa § 10 ods. 1 zákona je poskytovateľ platobných služieb (teda banka) povinná preukázať, že platobné operácie vykonané Vašou kartou boli autentifikované, riadne zaznamenané, zaúčtované a že na ne nemala vplyv nijaká technická porucha alebo iný nedostatok.

Podajte podnet na Národnú banku Slovenska so žiadosťou o prešetrenie riešenia Vašej reklamácie, ak aj opakovanú reklamáciu banka zamietne.

Formulár a potrebné informácie nájdete tu:
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ochrana-financneho-spotrebitela1/podanie-staznosti

4. OZNÁMTE POISTNÚ UDALOSŤ POISŤOVNI

Ak máte k Vašej platobnej karte uzatvorené aj poistenie, bezodkladne oznámte poistnú udalosť aj poisťovni. AK ste v dôsledku zneužitia Vašej platobnej karty prišli o peňažné prostriedky, poistenie Vám môže okrem škody kryť aj Vašu spoluúčasť vo výške 100 EUR stanovenú zákonom.

Zneužitie platobnej karty

PREVENCIA

Neustály technologický pokrok ide ruka v ruke s vynaliezavosťou podvodníkov. Preto vo vzťahu k bezpečnosti Vašej platobnej karty:

1. NASTAVTE SI LIMITY

Takmer každá banka Vám umožňuje okrem limitu na platobnej karte nastaviť si aj limit na transakcie vykonávané prostredníctvom internetu. Ak svojou platobnou kartou neplánujete platiť na internete, zablokujte si internetové platby u obchodníkov.

2. NASTAVTE SI SMS NOTIFIKÁCIE POHYBOV

To Vám zaistí neustály prehľad odchádzajúcich, ale aj prichádzajúcich transakcií na Vašom účte.

3. PLAŤTE LEN U OVERENÝCH OBCHODNÍKOV

Čo to znamená? Predovšetkým to, že :

  • stránka obchodníka má zabezpečenú komunikáciu v počítačovej sieti. To zistíte tak, že riadok s názvom web stránky sa začína písmenami „https://www….“, kde S ako Secure znamená zabezpečenosť/ bezpečnosť. Moderné internetové prehliadače nahrádzajú skratku HTTPS malým zámočkom v riadku, v ktorom je názov web stránky. Tak najjednoduchšie rozpoznáte zabezpečenosť webového sídla/stránky. Napríklad ako zabezpečenie našej stránky https://xpravo.eu 🙂
  • internetový obchodník používa medzinárodný štandard 3-D Secure. Tým znížite riziko zneužitia Vašej karty. Zistíte to tak, že obchodník bude mať na stránke uvedené logo: MasterCard Secure Code alebo Verified by Visa.

4. PREŠTUDUJTE SI VAŠE POVINNOSTI V ZMLUVE S BANKOU A DODRŽIAVAJTE ICH

Ak Vaše povinnosti neviete nájsť, alebo si nie ste istý, požiadajte Vašu banku ako poskytovateľa platobných služieb o to, kde všetky dôležité informácie nájdete. Najčastejšie budú “ukryté” vo všeobecných obchodných podmienkach.

5. ULOŽTE SI KONTAKT NA BANKU

Nikdy neviete, kedy Vám číslo na Vašu banku pomôže. Najmä v situácii, kedy nebudete mať pripojenie na internet. Myslite na to, že platobná karta je platobný prostriedok, ktorý vedie priamo k Vašim peniazom na účte.

Hodnotenie článku: 12345 (97.33%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.