Krátkodobý nájom bytu – vzor zmluvy

Hodnotenie článku: 12345 (86.50%)
Loading...

V článku na Xpravo.eu nájdete zadarmo vzor nájomnej zmluvy na krátkodobý nájom bytu na stiahnutie, aj vo formáte word. Všetko dôležité o krátkodobom nájme bytu sa dozviete na Xpravo.eu.

Čo je to krátkodobý nájom bytu a kedy je možné uzatvoriť zmluvu o krátkodobom nájme bytu?

Krátkodobý nájom bytu upravuje zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v platnom znení. Na krátkodobý nájom bytu sa podporne použijú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákon o krátkodobom nájme bytu však presne stanovuje, ktoré ustanovenia Občianskeho zákonníka sa na krátkodobý nájom bytu nevzťahujú.

Krátkodobým nájmom bytu sa v zmysle zákona rozumie nájom založený nájomnou zmluvou s náležitosťami podľa zákona, na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 6 rokov – uzatvára sa na dobu určitú, najdlhšie na 2 roky a s možnosťou ho predĺžiť najviac na ďalšie 2 roky, a to 2krát.

Oproti nájmu upravenému v Občianskom zákonníku, krátkodobý nájom bytu zahŕňa v sebe niekoľko špeciálnych inštitútov ako je napr. peňažná zábezpeka, možnosť zmeny výšky nájomného, špeciálne stanovuje náležitosti nájomnej zmluvy a iné. Všetko potrebné o krátkodobom nájme sa dozviete v článku na Xpravo.eu tu:

Krátkodobý nájom bytu

Krátkodobý nájom bytu – vzor zmluvy

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

N Á J O M N Á Z M L U V A

NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU

uzavretá podľa § 3 a nasl. zákona číslo 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v platnom znení („zákon o krátkodobom nájme bytu“)

 

Článok 1

Zmluvné strany

1. Prenajímateľ:
Meno a priezvisko/Obchodné meno: _____________________________
Trvalý pobyt/ Sídlo: _____________________________
Dátum narodenia/ IČO: _____________________________
IČ DPH: _____________________________
Číslo účtu v tvare IBAN: _____________________________
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene prenajímateľa: _____________________________
(„prenajímateľ“)

 

2. Nájomca:
Meno a priezvisko/Obchodné meno: _____________________________
Trvalý pobyt/ Sídlo: _____________________________
Dátum narodenia/ IČO: _____________________________
IČ DPH: _____________________________
Číslo účtu v tvare IBAN: _____________________________
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene nájomcu: _____________________________
(„nájomca“)

 

Článok 2

Predmet nájmu, rozsah jeho užívania a predmet zmluvy

 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom ____-izbového bytu číslo ______, vchod: _________________ nachádzajúcom sa na ______ poschodí bytového domu so súpisným číslom _____, na ulici __________ v meste/obci ________, postaveného na pozemku parcely registra „C“, parcelné č. ____________(„bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. _________ vedenom Okresným úradom __________, katastrálny odbor, katastrálne územie: ____________ („byt“), a spoluvlastníkom so spoluvlastníckym podielom _______________ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, prislúchajúcich k bytu.
 2. Predmetom nájmu je byt / nasledovnú časť bytu: _______________________ („predmet nájmu“).
 3. Prenajímateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prenecháva nájomcovi predmet nájmu do užívania za nájomné a na dobu určenú v tejto zmluve.
 4. Predmet nájmu odovzdá prenajímateľ nájomcovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému účelu užívania spolu s jednou sadou kľúčou k predmetu nájmu, o čom bude spísaný preberací protokol, obsahujúci stav predmetu nájmu, zoznam vybavenia predmetu nájmu a aktuálny stav meračov médií predmetu nájmu. Preberací protokol tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

Článok 3

Opis stavu bytu, príslušenstva bytu, vybavenia bytu a ich závad

 1. Byt pozostáva z _______ obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, hala, predsieň, kúpeľňa, WC, loggia, pivnica, ___________. Celková výmera podlahovej plochy bytu (bez plochy loggie / balkónu) je _____ m2.
 2. Súčasťou bytu je jeho nasledovné vnútorné vybavenie a to: inštalácie rozvodov elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody kúrenia od domových stúpačiek, oceľové vykurovacie telesá, rozvody vody / SV a TUV/, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovanie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény /, zvonček, kuchynská linka, digestor, poštová schránka, telefónna prípojka, __________________________________________.
 3. Vnútorné vybavenie bytu tvoria aj nasledovné hnuteľné veci: ___________________________________________________________________________________________________________________________________.
 4. Prenajímateľovi sú ku dňu podpisu tejto zmluvy známe nasledovné závady bytu /príslušenstva /vnútorného vybavenia: ___________________________________________________________________________________________________________________________________.
 5. Nájomca prehlasuje, že je so stavom predmetu nájmu riadne oboznámený a tento zodpovedá dohodnutému účelu jeho užívania.

Článok 4

Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu

 1. Výška nájomného za predmet nájmu je určená dohodou zmluvných strán vo výške _____________ EUR (slovom: ________________ eur) vrátane DPH mesačne („nájomné“).
 2. Nájomca je povinný uhradiť nájomné vždy mesačne vopred, najneskôr k 15. dňu mesiaca predchádzajúceho mesiac, za ktorý sa platí nájomné, na účet prenajímateľa uvedený v Článku 1 tejto zmluvy. Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania celej splatnej výšky nájomného na účet prenajímateľa.
 3. Prenajímateľ je oprávnený raz ročne jednostranné zvýšiť výšku nájomného o infláciu určenú podľa indexu spotrebiteľských cien predchádzajúceho roka zverejneného Štatistickým úradom SR s účinnosťou vždy od 1. januára dotknutého kalendárneho roka.
 4. Ak sa nájomca omešká s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený uplatniť si popri výške splatného a neuhradeného nájomného aj úrok z omeškania určený nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 5. Prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať nájomcovi nasledovné plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré sú zahrnuté v nájomnom a sú súčasťou výšky nájomného určeného v tomto článku zmluvy: elektrická energia, voda, pravidelné poplatky správcovskej spoločnosti _________________________, _________________________________________________________________ („plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu“). Plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu sú zahrnuté v nájomnom v nasledovnej výške:
 • elektrická energia je zahrnutá v nájomnom vo výške ___________ EUR;
 • voda je zahrnutá v nájomnom vo výške ___________ EUR,
 • _________________________________________________________.
 1. Prenajímateľ je oprávnený raz ročne jednostranné zvýšiť výšku nájomného z dôvodu navýšenia predpisu platieb zo strany jednotlivých dodávateľov plnení poskytovaných s užívaním predmetu nájmu, s účinnosťou od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení jednostranného oznámenia prenajímateľa nájomcovi.

 2. Prenajímateľ je oprávnený raz ročne vyúčtovať nájomcovi náklady poskytované s užívaním predmetu nájmu podľa vyúčtovaní jemu doručených od jednotlivých dodávateľov, a má právo požadovať úhradu prípadného nedoplatku od nájomcu, ktorý vznikol prekročením objemov zahrnutých v nájomnom v zmysle tejto zmluvy. Prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi náklady poskytované s užívaním predmetu nájmu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovaní od jednotlivých dodávateľov a nájomca najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania od prenajímateľa uhradí prenajímateľovi prípadne vzniknutý nedoplatok vzniknutý prekročením objemov zahrnutých v nájomnom v zmysle tejto zmluvy. Nájomca nemá nárok na vrátenie preplatku za nespotrebovaný objem dodávok plnení poskytovaných s užívaním predmetu nájmu zahrnutých v nájomnom v zmysle tejto zmluvy.
 3. Iné plnenie, než plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu prenajímateľom, je nájomca povinný hradiť si sám na základe individuálnych zmlúv, ktoré uzatvorí s jednotlivými dodávateľmi médií (napr. internet, ______). Najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu poskytne prenajímateľ nájomcovi všetku potrebnú súčinnosti za účelom vykonania všetkých potrebných zmien u príslušných dodávateľov.
 4. V nájomnom nie sú zahrnuté drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou predmetu nájmu do výšky 100 EUR, ktoré je povinný si zabezpečiť a uhradiť sám nájomca.

Článok 5

Peňažná zábezpeka

 1. Nájomca a prenajímateľ sa dohodli na peňažnej zábezpeke vo výške __________ EUR, ktorá predstavuje nájomné za 2 mesiace („peňažná zábezpeka“). Nájomca je povinný uhradiť peňažnú zábezpeku spoločne s prvým nájomným na účet prenajímateľa v zmysle tejto zmluvy.
 2. Peňažná zábezpeka slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním predmetu nájmu.
 3. V prípade vzniku splatnej pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi v zmysle tejto zmluvy, prenajímateľ jednostranne použije peňažnú zábezpeku na jej uhrádu, o čom písomne informuje nájomcu a vyzve ho, aby v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia doplnil peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky.
 4. Po skončení nájomného pomeru v zmysle tejto zmluvy je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom.

 

Článok 5

Vyhlásenia prenajímateľa a nájomcu

 1. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že táto nájomná zmluva sa uzaviera podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v platnom znení.
 2. Prenajímateľ vyhlasuje, že si splní svoju registračnú povinnosť v zmysle § 49a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Prenajímateľ je povinný nájomcovi splnenie registračnej povinnosti preukázať na požiadanie.

 

Článok 6

Práva a povinnosti prenajímateľa

 1. Prenajímateľ má právo vstupu do predmetu nájmu po predchádzajúcej dohode s nájomcom za účelom kontroly dodržiavania podmienok tejto zmluvy, maximálne jedenkrát za mesiac.
 2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie.
 3. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku plnení poskytovaných s užívaním predmetu nájmu, avšak nezodpovedá za kvalitu, bezporuchovosť ani nepretržitosť týchto plnení, keďže dodávateľmi týchto plnení poskytovaných s užívaním predmetu nájmu sú tretie osoby odlišné od prenajímateľa.

 

Článok 7

Práva a povinnosti nájomcu

 1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu v rozsahu a na účel dohodnutý v zmysle tejto zmluvy, a to sám pre svoje vlastné potreby alebo s tretími osobami. Ak by mali tretie osoby užívať predmet nájmu po dobu dlhšiu ako 5 dní, je nájomca povinný vopred písomne požiadať o súhlas s užívaním predmetu nájmu týmito tretími osobami po požadovanú dobu.
 2. Nájomca a tretie osoby v zmysle tejto zmluvy sú povinné zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohli rušiť alebo zasahovať do výkonu práv iných tretích osôb/ vlastníkov / nájomcov v bytovom dome. Nájomca a tretie osoby v zmysle tejto zmluvy sú povinné dodržiavať domový poriadok bytového domu, v ktorom sa nachádza byt, ktorý je predmetom nájmu, a ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a súvisiace právne predpisy pri užívaní predmetu nájmu.
 3. Nájomca je povinný odstrániť na vlastné náklady akúkoľvek škodu na predmete nájmu, ktoré spôsobil nájomca alebo tretie osoby nachádzajúce sa v predmete nájmu v zmysle tejto zmluvy. O akejkoľvek škode, ktorú spôsobil na predmete nájmu, je nájomca povinný informovať bezodkladne prenajímateľa.
 1. Nájomca nie je oprávnený bez písomného súhlasu prenajímateľa: vykonávať na predmete nájmu žiadne stavebné úpravy alebo zmeny; chovať akékoľvek zvieratá v predmete nájmu; inštalovať akékoľvek technické zariadenia alebo informačné systémy; prihlásiť sebe alebo iným osobám k predmetu nájmu trvalý alebo iný pobyt; prenechať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám. Porušenie povinnosti žiadať si písomný súhlas prenajímateľa na výkon vyššie uvedených oprávnení sa považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy a zakladá právo prenajímateľa odstúpiť od zmluvy.

 1. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať riadne tak, aby nedošlo ku škodám a nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu. Po skončení nájmu nájomca odovzdá predmet nájmu v takom stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
 2. Nájomca je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa o akýchkoľvek viac či menej dôležitých skutočnostiach súvisiacich s predmetom nájmu, ktoré sú mu známe. Nájomca je najmä povinný bezodkladne informovať prenajímateľa o potrebe vykonania opráv v predmete nájmu, ktoré má znášať a vykonať prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
 3. Ak nájomca nevykoná drobné opravy a bežnú údržbu predmetu nájmu podľa tejto zmluvy, prenajímateľ je oprávnený vykonať ich po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od nájomcu náhradu.
 4. Nájomca je oprávnený zabezpečiť si poistenie svojho majetku a vybavenia nachádzajúceho sa v predmete nájmu na vlastné náklady, keďže poistenie jeho majetku a vybavenia v predmete nájmu nie je povinnosťou prenajímateľa.
 5. Nájomca a tretie osoby, ktorým umožnil prístup do predmetu nájmu sú povinní dodržiavať v predmete nájmu zákaz fajčenia.
 6. Po doručení výpovede alebo tri mesiace pred skončením doby nájmu v zmysle tejto zmluvy je nájomca povinný umožniť prehliadku predmetu nájmu záujemcovi v prítomnosti prenajímateľa.

 

Článok 8

Doba nájmu a a skončenie nájmu

 1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájom podľa tejto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 2 rokov odo dňa prevzatia a odovzdania predmetu nájmu a podpisu preberacieho protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy („doba nájmu“). Dobu nájmu možno na základe dohody prenajímateľa a nájomcu za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie 2 roky, a to dvakrát.
 2. Nájom podľa tejto zmluvy zanikne uplynutím času, na ktorý bol dojednaný; alebo písomno dohodou prenajímateľa a nájomcu; alebo výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu; alebo odstúpením od tejto zmluvy zo strany prenajímateľa alebo nájomcu; alebo zánikom predmetu nájmu.
 3. Prenajímateľ a aj nájomca sú oprávnení vypovedať túto zmluvu len z dôvodov presne vymedzených zákonom o krátkodobom nájme bytu.
 1. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa krátkodobý nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Výpovedná lehota je jeden mesiac.

 1. Ak nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou, je prenajímateľ od nájomnej zmluvy oprávnený odstúpiť. Týmto nie je dotknuté právo prenajímateľa odstúpiť od tejto nájomnej zmluvy aj v prípade porušenia iných povinností nájomcom špecifikovaných v tejto zmluve, najmä porušenia ustanovenia Článku 7 ods. 4 tejto zmluvy.
 2. Nájomca je oprávnený od tejto nájomnej zmluvy odstúpiť, ak predmet nájmu nebol odovzdaný v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.
 3. Ku dňu skončenia nájmu podľa tejto zmluvy si prenajímateľ a nájomca vysporiadajú vzájomné finančné záväzky.
 4. Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa prenajímateľ a nájomca písomne nedohodnú inak. Ak nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá prenajímateľovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu, ak nájomný pomer skončil odstúpením od nájomnej zmluvy, je prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia svojich pohľadávok zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky nepostačuje na uspokojenie jeho pohľadávok.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí príloha č. 1 – Preberací protokol a príloha č. 2 – domový poriadok bytového domu, v ktorom sa nachádza predmet nájmu.
 2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom prevzatia a odovzdania predmetu nájmu a podpisu preberacieho protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
 3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o krátkodobom nájme bytu, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
 4. Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná iba očíslovanými písomnými dodatkami schváleným a podpísaným oboma zmluvnými stranami, s výnimkami dohodnutými v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, právny úkon je urobený v predpísanej forme, hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvné strany sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle, zmluvu podpisujú.
V _____________, dňa ____________ V _____________, dňa ____________

 

______________________________
Prenajímateľ
________________________________
Nájomca

 

Príloha č. 1 Nájomnej zmluvy na krátkodobý nájom bytu

P R E B E R A C Í P R O T O K O L

Prenajímateľ:
Meno a priezvisko/Obchodné meno: _____________________________
Trvalý pobyt/ Sídlo: _____________________________
Dátum narodenia/ IČO: _____________________________
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene prenajímateľa: _____________________________

 

Nájomca:
Meno a priezvisko/Obchodné meno: _____________________________
Trvalý pobyt/ Sídlo: _____________________________
Dátum narodenia/ IČO: _____________________________
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene nájomcu: _____________________________

Prenajímateľ týmto odovzdáva predmet nájmu nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy na krátkodobý nájom bytu uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom dňa ________________, v nasledovnom stave:

 1. Zoznam vybavenia predmetu nájmu:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Hnuteľné zariadenie predmetu nájmu:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Aktuálny stav meračov médií predmetu nájmu

Voda: ________________________________

Plyn: ________________________________

Elektrická energia: ________________________________

 1. Iné (závady, škody a iné)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V _____________, dňa ____________ V _____________, dňa ____________
______________________________
Prenajímateľ
________________________________
Nájomca

***

Krátkodobý nájom bytu – vzor zmluvy vo formáte word tu:

Nájomná zmluva - krátkodobý nájom bytu - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (86.50%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.