Licenčná zmluva na použitie diela

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Súhlas na použitie autorského diela – tzv. licenciu, udeľuje autor na základe licenčnej zmluvy. Ustanovenia o náležitostiach licenčnej zmluvy upravuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Licenčná zmluva – vzor zmluvy spolu s potrebnými informáciami na jeho vyplnenie nájdete nižšie v článku na xPravo.eu.

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva podľa Autorského zákona

Náležitosti licenčnej zmluvy upravuje autorský zákon. Zákon rozlišuje medzi licenčnou zmluvou na použitie diela, licenčnou zmluvou na vydanie diela a verejnou licenciou. V článku sa venujeme licenčnej zmluve na použitie diela.

Písomná forma licencie sa na základe zákona vyžaduje len v prípade, ak autor udeľuje tretej osobe (nadobúdateľovi) výhradnú licenciu. Písomná forma je povinná aj v prípade udelenia kolektívnej licenčnej zmluvy, hromadnej licenčnej zmluvy, rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, či multiteritoriálnej licenčnej zmluvy na on-line použitie hudobných diel. V ostatných prípadoch síce nie je písomná forma povinná, ale jej vyhotovenie sa odporúča. Ako sa hovorí, “littera scripta manet” – napísané slovo platí.
Licenčná zmluva musí spĺňať náležitosti upravené v autorskom zákone. V prípade, ak niektoré obsahové náležitosti zmluva neobsahuje, uplatňujú sa zákonné domnienky, v zmysle autorského zákona.

Licenčná zmluva obsahuje v zmysle autorského zákona najmä tieto náležitosti:

1. spôsob použitia diela

Jednotlivé spôsoby použitia príkladmo vymenúva autorský zákon v § 19 ods. 4. Ide napr. o vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, uvedenie diela na verejnosti, atď.. Autorským zákonom sa však len príkladmo vymenúvajú možné spôsoby použitia diela (ide len o demonštratívny výpočet). Autor sa s nadobúdateľom licencie môže dohodnúť na akomkoľvek inom spôsobe použití jeho autorského diela, ktorý je v čase uzavretia zmluvy známy.

Ak licenčná zmluva neurčí spôsob použitia diela – platí zákonná domienka, že licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.

2. rozsah licencie

Rozsah udelenej licencie môže byť a) neobmedzený alebo b) územne alebo vecne obmedzený.
Ak licenčná zmluva neurčí rozsah licencie – platí zákonná domienka, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy. Ak ani z účelu zmluvy rozsah nemožno určiť, tak platí, že územný rozsah je obmedzený len na SR, a vecný rozsah je obmedzený tak, ako je to obvyklé pri danom druhu a spôsobe použitia diela.

3. čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia

Licenciu môže autor udeliť na určitý konkrétne vymedzený čas (rok, mesiac, … ). Alebo sa v zmluve určí spôsob určenia času, na ktorý sa licencia udeľuje. Napríklad sa licencia udelí na čas trvania nejakej výstavy alebo podujatia.
Ak v zmluve autor a nadobúdateľ licencie nijako neurčia trvanie licencie – platí zákonná domienka, že licencia je udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Ak ani z účelu zmluvy trvanie nemožno určiť, tak licencia je udelená na čas obvyklý pri danom druhu a spôsobe použitia diela, najviac však na 1 rok.

4. odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

Odmena, ak si ju autor a nadobúdateľ dohodnú, musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela, rozsahu, účelu a času použitia diela. Autorský zákon umožňuje dohodnúť si aj odmenu ktorej výška závisí od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, za podmienok stanovených autorským zákonom.
Ak nie je v licenčnej zmluve nijako dohodnutá odmena alebo bezodplatnosť licencie, a nevyplýva to ani z jej účelu – platí zákonná domienka, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.

Licenčná zmluva môže obsahovať aj na licenčné podmienky, ak sú dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy.

Ak licenčná zmluva nie je písomná, má autor i nadobúdateľ v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy právo písomne požiadať druhú stranu o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy, ktoré musí obsahovať náležitosti dané autorským zákonom. Ak by druhá zmluvná strana potvrdenie nevydala do 15 dní od podania žiadosti – platí zákonná domienka, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Výhradná licencia a nevýhradná licencia

Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu, ak autorský zákon neustanovuje inak.
Udelenie výhradnej licencie znamená pre nadobúdateľa výhradné použitie diela. Autor v takom prípade nesmie udeliť inej osobe licenciu na spôsob použitia diela už udelený výhradnou licenciou, ani sám dielo týmto spôsobom používať.
Nadobúdateľ výhradnej licencie je však naopak povinný výhradnú licenciu využiť, ak sa s autorom nedohodne v licenčnej zmluve inak. Ak by si nadobúdateľ neplnil túto povinnosť, autorovi vznikne právo na odstúpenie od licenčnej zmluvy. Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie upravuje § 73 a nasl. autorského zákona.
Udelenie nevýhradnej licencie znamená, že na udelený spôsob použitia diela nadobúdateľom má autor právo udeliť licenciu aj ďalšej tretej osobe, alebo sám ho tak používať.
Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred tým, než autor udelil výhradnú licenciu inej tretej osobe, zostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak.
Ak však autor udelil výhradnú licenciu nadobúdateľovi, licenčná zmluva, ktorou by autor udelil ďalšej tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený predtým výhradnou licenciou, by bola neplatná, ak by nadobúdateľ výhradnej licencie neudelil predchádzajúci písomný súhlas.

Prechod licencie a zánik licencie

Zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádza licencia na právnych nástupcov právnickej osoby a dedičov fyzickej osoby. Prechod licencie však môžu nadobúdateľa autor vylúčiť v licenčnej zmluve.
Ak po zániku alebo smrti osoby neexistuje právny nástupca alebo dedič, licencia zaniká.

Sublicencia a postúpenie licencie

Sublicenciu (teda súhlas s použitím diela tretej osobe) môže nadobúdateľ udeliť len s predchádzajúcim súhlasom autora. Primerane sa na udelenie sublicencie vzťahujú § 65 – 70 autorského zákona.
Platí, že nikto nemôže udeliť sublicenciu na viac práv, než mu vyplýva z licencie.
S predchádzajúcim súhlasom autora môže nadobúdateľ licenciu zmluvou aj postúpiť tretej osobe. O postúpení a o osobe postupníka je bezodkladne povinný informovať autora. Súhlas autora sa nevyžaduje pri predaji podniku, ktorého súčasťou je licencia – ak sa nedohodne inak.
Sublicencia i postúpenie licencie musí byť písomné, ak je písomná licencia. V licencii sa však môžu autor a nadobúdateľ dohodnúť, že písomná forma sa ani v týchto prípadoch nevyžaduje.

Licenčná zmluva – VZOR

Licenčnú zmluvu – VZOR nájdete na tomto linku na portáli xPravo.eu:

 

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.