Licenčná zmluva – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (97.78%)
Loading...

Licenčná zmluva na použitie diela autora sa uzatvára v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Písomnú formu zákon nevyžaduje vždy, avšak vzhľadom na istotu právnych vzťahov sa odporúča. Licenčná zmluva – VZOR s potrebnými informáciami nájdete v článku na xPravo.eu nižšie.

Licenčná zmluva - VZOR

Licenčná zmluva na použitie diela

Autorský zákon stanovuje náležitosti licenčnej zmluvy na použitie diela. V prípadoch, ak niektoré ustanovenia udelená licencia neobsahuje v zmysle zákona, platia viaceré zákonné domienky.

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela – tzv. licenciu. Licenčná zmluva obsahuje v zmysle autorského zákona najmä 1. spôsob použitia diela, 2. rozsah licencie, 3. čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a 4. odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

Viac informácií o forme licenčnej zmluvy a jej náležitostiach sa dozviete v článku tu:

Licenčná zmluva na použitie diela

Licenčná zmluva – VZOR

Licenčná zmluva - Vzor zmluvy je potrebné upraviť a doplniť údaje o autorovi, nadobúdateľovi, o diele, a na dohodnuté podmienky licencie. SKOPÍRUJTE TEXT MEDZI HVIEZDIČKAMI.
VZOR VO FORMÁTE WORD JE NA STIAHNUTIE NIŽŠIE V ČLÁNKU.

*****

LICENČNÁ ZMLUVA – VZOR

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“)

(ďalej len „zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1. Obchodné meno: [BUDE DOPLNENE]
IČO: [BUDE DOPLNENE]
Sídlo: [BUDE DOPLNENE]
Registrácia: [BUDE DOPLNENE]
Zastúpený: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len „nadobúdateľ“)

 

2. Meno a priezvisko: [BUDE DOPLNENE]
Dátum narodenia: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENE]
Rodné číslo: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len „autor“)

(nadobúdateľ a autor ďalej spolu len „zmluvné strany”)

Článok 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu nadobúdateľovi na bezodplatné použitie diela autora (ďalej len „licencia“) a úprava práv a povinností zmluvných strán.

2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „dielo“).

3. Autor udeľuje nadobúdateľovi bezodplatnú licenciu na dielo.

 

Článok 3 Spôsob použitia diela, Rozsah a čas udelenia licencie

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na zverejnenie diela v [BUDE DOPLNENE]. Autor ďalej udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie jeho diela spôsobmi použitia diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona, vrátane nasledovných spôsobov použitia diela:

a) spracovanie diela,

b) spojenie diela s iným dielom,

c) zaradenie diela do databázy,

d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,

e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním, nájmom,

f) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela.

2. Autor a nadobúdateľ sa dohodli, že autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v územne a vecne neobmedzenom rozsahu.

3. Autor udeľuje nadobúdateľovi výhradnú licenciu k dielu. Nadobúdateľ nie je povinný výhradnú licenciu v celom udelenom rozsahu využiť.

4. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie. O tejto skutočnosti nadobúdateľ autora bezodkladne informuje.

5. Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť na inú osobu. O tejto skutočnosti nadobúdateľ autora bezodkladne informuje.

6. Licencia udelená autorom podľa tejto zmluvy platí počas celej doby trvania majetkových práv k dielu v zmysle autorského zákona.

7. Zánikom nadobúdateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre nadobúdateľa na právneho nástupcu nástupcu nadobúdateľa. Ak nadobúdateľ zanikne bez právneho nástupcu, licencia udelená touto zmluvou zanikne.

 

Článok 4 Odmena a odovzdanie diela

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi bezodplatnú licenciu na dielo v zmysle tejto zmluvy.

2. Autor je oprávnený odovzdať dielo nadobúdateľovi za účelom jeho použitia v zmysle tejto zmluvy kedykoľvek v elektronickej forme podľa dohody.

 

Článok 5 Prehlásenia a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Autor prehlasuje, že dielo je predmetom autorského práva v zmysle autorského zákona, keďže je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami.

2. Autor prehlasuje, že udelením licencie nezasahuje do autorských alebo iných práv tretích osôb.
3. Nadobúdateľ je oprávnený dielo nezverejniť, alebo je oprávnený dielo odstrániť.

Článok 6 Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, 1 pre autora a 1 pre nadobúdateľa, pričom každé z týchto vyhotovení má platnosť originálu.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranam

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so znením zmluvy oboznámili a na znak súhlasu ju podpísali.

V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE] V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE]
__________________________ _________________________
[BUDE DOPLNENE]
autor
[BUDE DOPLNENE]
nadobúdateľ

*****

Licenčná zmluva – VZOR vo formáte word na stiahnutie tu:

Licenčná zmluva - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (97.78%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.