Ochranná známka Európskej únie ®

Hodnotenie článku: 12345 (93.33%)
Loading...

Právny rámec ochrannej známky Európske únie

Právny rámec ochrannej známky Európskej únie tvorí predovšetkým nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie, v znení účinnom od 23.03.2016.

Od 23. marca, keď nadobúda účinnosť nariadenie č. 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie, sa úrad OHIM premenúva na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a ochranná známka Spoločenstva sa premenúva na ochrannú známku Európskej únie.

Ochranná známka EÚ sa registruje jednotným spôsobom a je jej poskytovaná jednotná ochrana na celom území Európskej únie. Ochranné známky EÚ sa riadia jednotným právom Únie, priamo uplatniteľným vo všetkých členských štátoch. Jedna ochranná známka Európskej únie platí vo všetkých 28 krajinách Európskej únie.

Cena ochrannej známky EÚ

On-line prihláška stojí 850 EUR a podáva sa len v jednom jazyku. Prihlášku po prijatí úrad EUIPO skontroluje a spracuje. Po zapísaní môže majiteľ ochrannej známky svoju ochrannú známku neobmedzene obnovovať každých desať rokov.

Ochranná známka EÚ má rovnaké účinky v celej Únii, a jej používanie môže byť zakázané na území celej Únie.

Čo je to ochranná známka?

Ochrannou známkou EÚ je akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky, najmä slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky, tvar výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.

Kto môže vlastniť ochrannú známku EÚ? Akákoľvek FO alebo PO alebo subjekt verejného práva. Ochranná známka sa nadobudne zápisom.

Dôvody zamietnutia ochrannej známky

Nariadenie o ochrannej známke Európskej únie upravuje absolútne dôvody zamietnutia (napr. ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb), relatívne dôvody zamietnutia na ktoré sa prihliada len na základe námietky (napríklad ak pre podobnosť so skoršou ochrannou známkou a podobnosť tovarov alebo služieb na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti).

Práva majiteľa ochrannej známky

Odo dňa zverejnenia ochrannej známky EÚ nadobúda majiteľ ochrannej známky EÚ výlučné práva k ochrannej známke, najmä právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou EÚ a používa sa s tovarmi alebo službami zhodnými alebo podobnými s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná.


Ak však počas 5 rokov po zápise nie je ochranná známka EÚ používaná na tovary a služby, pre ktoré ju majiteľ zapísal, ochranná známka EÚ sa stane predmetom sankcií v zmysle nariadenia.

Ochranná známka môže byť predmetom prevodu, exekúcie, konkurzu. Na používanie ochrannej známky EÚ je možné udeliť licenciu. Účinky nadobudnú úkony podľa tohto odseku až po ich zapísaní do registra, s výnimkami stanovenými Nariadením o ochrannej známke EÚ.

Prihláška

Prihláška sa podáva Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorý sa zriaďuje nariadením.

Musí obsahovať v zásade len 4 časti:

  1. žiadosť o zápis
  2. identifikačné údaje prihlasovateľa
  3. zoznam tovarov a služieb pre ktoré sa žiada zápis
  4. vyobrazenie ochrannej známky

Označovanie a triedenie tovarov a služieb sa riadi Nicejskou dohodou o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok.

Po splnení podmienok na podanie prihlášky sa táto zverejní za účelom pripomienkovania prihlášky tretími osobami, a podávania námietok proti zápisu ochrannej známky EÚ, ktoré následne úrad preskúma. Prihlasovateľ môže kedykoľvek príhlášku upraviť, zúžiť alebo vziať späť.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo vedie register ochranných známok EÚ, ktorý aktualizuje.

Podmienky prihlášky stanovuje aj vykonávacie nariadenie. Za prihlášku sa platí poplatok, ktorý pokrýva jednu triedu tovarov alebo služieb.

Kde podať prihlášku?

Za 850,00 EUR je možné podať prihlášku na zaregistrovanie ochranne známky v celej Európskej únii za približne 10 minút, na tomto linku aj v slovenskom jazyku jednoduchou formou:

https://euipo.europa.eu/tm/efiling/wizard.htm?execution=e1s1 

Vaša prihláška ochrannej známky Európskej únie musí obsahovať zoznam výrobkov a/alebo služieb, na ktoré sa známka vzťahuje. Výrobky a služby neskôr už nebude možné pridať.

EUIPO poskytuje automatické vyhľadávanie podobných ochranných známok, ktoré pre vás môžu byť konkurenčné.

Na stránke EUIPO si môžete vytvoriť konto, prostredníctvom ktorého môžete spravovať vaše ochranné známky.

Registráciu ochrannej známky EÚ sme vyskúšali aj my, a môžeme potvrdiť, že proces podania prihlášky je skutočne jednoduchý. Nezabudnite však po jej podaní zaplatiť poplatok, pretože na jeho zaplatenie úrad nevyzýva, avšak bez jeho zaplatenia sa prihláškou nebude zaoberať. 

 

Hodnotenie článku: 12345 (93.33%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.