Obmedzenie hotovostných platieb

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Zákon zakazuje vykonávať niektoré platby v hotovosti. O aké platby ide a aké sankcie Vám hrozia za porušenie obmedzenia vykonávať platby v hotovosti sa dozviete nižšie v článku na Xpravo.eu.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Platby v hotovosti sú obmedzené najmä zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v platno znení. Zákon určuje obmedzenie hotovostných platieb a vymenúva platby, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje a platby, na ktoré sa obmedzenie nevzťahuje.

Predmetný zákon bol prijatý v rámci opatrení zameraných najmä na boj proti daňovým podvodom, ako boj proti kreatívnemu účtovníctvu, kedy plnenia z faktúr a zmlúv sú len fiktívne a optimalizujú účtovníctvo podnikateľov.

Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v akejkoľvek mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

Ak hotovosť odovzdáva zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnenec alebo poverený zamestnanec, posudzuje sa to akoby ich odovzdal zastupovaný.

Obmedzenie hotovostných platieb

V zmysle zákona je:

 1. zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR;
 2. zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 EUR – medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.

Ak je platba v inej mene ako EUR, hodnota platby sa určí tak, že sa prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Ak sa má napríklad v zmysle kúpnej zmluvy zaplatiť kúpna cena po častiach – hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu (z jednej zmluvy napr.).

Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na odovzdanie/prijatie hotovosti v cudzine, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území SR, ak:

 • odovzdávajúci má v SR trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, alebo
 • príjemca má v SR trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Platby, na ktoré sa obmedzenie nevzťahuje


Obmedzenie platieb v hotovosti sa neuplatňuje, ak ide o tieto platby, či už odovzdané alebo prijaté:

 1. pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 2. pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 3. pri spracovávaní alebo preprave bankoviek a mincí,
 4. pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 5. pri správe daní,
 6. v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
 7. v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,
 8. v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí,pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
 9. v cudzine ak platba súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl, zastupiteľských úradov SR, Ministerstva vnútra SR alebo ak právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,
 10. pri výkone sociálneho poistenia,
 11. pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou,
 12. v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností,
 13. iné prípady vyslovené stanovené osobitnými predpismi.

 

Porušenie obmedzenia hotovostných platieb

V prvom rade, ak došlo k porušeniu zákazu týkajúceho sa obmedzenia hotovostných platieb, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti.
To znamená, že ak sa napríklad kúpna cena za nehnuteľnosť uhradila v hotovosti vo výške viac ako 15 000 EUR medzi fyzickými osobami na základe kúpnej zmluvy, kúpna zmluva ostáva v platnosti. Má to však iné následky.

Porušenie zákazu fyzickými osobami

Ak obmedzenia týkajúce sa hotovostných platieb poruší fyzická osoba, či už ako odovzdávajúci alebo príjemca, dopustí sa priestupku. Za priestupok sa uloží pokuta do 10.000,- EUR.

Priestupky prejednáva colný alebo daňový úrad a na konanie sa uplatňuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

Porušenie zákazu fyzickými osobami – podnikateľmi alebo právnickými osobami

Ak obmedzenia týkajúce sa hotovostných platieb poruší fyzická osoba, či už ako odovzdávajúci alebo príjemca, dopustí sa správneho deliktu. Za priestupok sa uloží pokuta do 150.000,- EUR.

Správny delikt prejednáva colný alebo daňový úrad a na konanie sa uplatňuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení.

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, na jeho následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný.

Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov, od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu zákazu.

 

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.